Na čistinke nad Knižkovou dolinou, ktorú mnohí z nás volali Panská lúka, sa nedávno začali práce na čistení priestoru. S otázkou, o akú činnosť ide, sme sa obrátili na Mestské lesy Bratislava. Podľa ich informácie ide o práce na pozemkoch štátneho podniku Vodohospodárska výstavba, ktorý tam v súlade s vydaným stavebný m povolením realizuje protipovodňové opatrenie, tzv. suchý polder. Čo sme ešte zistili o týchto projektoch?

Ochrana Rače pred povodňami v potokoch

Začala sa realizácia protipovodňového projektu Polder na Banskom potoku.

Začala sa realizácia protipovodňového projektu Polder na Banskom potoku.

V roku 2001 na odbore vodohospodárskej prevádzky SVP, š.p., OZ povodie Dunaj bola spracovaná štúdia: „Ochrana Rače pred povodňami v potokoch“ (Bačík, 2001), v ktorej sa konštatuje, že záplavy Rače môžu spôsobovať tri základné príčiny – nedostatočná funkcia záchytných kanálov, odvodňovacích priekop a rigolov, malá kapacita potokov, najmä v zakrytých úsekoch, pričom kapacitu znižujú aj spádové stupne vybudované na nich, ale aj eróznou činnosťou zanesené kanalizačné zberače a toky vo svojich zakrytých, ale aj v odkrytých častiach.

Na základe záverov spomenutých štúdií bola zameraná pozornosť na Banský potok, ktorý pramení nad mestskou časťou Rača, pod vrchom Veľká Baňa a na Pieskový potok, ktorý rovnako pramení nad mestskou časťou Rača, ale pod vrchom Piesky.

Problém bol rozpracovaný až po úroveň dokumentácií pre stavebné povolenie, pre výstavbu poldra na Banskom potoku a pre výstavbu poldra na Pieskovom potoku.

Polder na Banskom potoku

Banský potok pramení v Malých Karpatoch, pod kopcom Veľká Baňa. V záujmovej oblasti poldra nie je potok upravený a má bystrinný charakter.

Povodie potoka je zalesnené listnatými lesmi. Lokalita poldra je situovaná v Knižkovej doline, na čistinke, cca 800 m nad amfiteátrom v Rači.

Miesto je pre návrh poldra veľmi vhodné. Vlastná zátopa zdrže poldra je málo zalesnená, miestne sa tu nachádza náletová vegetácia. Po hydrologickej stránke bude polder zachytávať prítoky z bočných doliniek hornej časti povodia.

Dokumentácia poldra zverejnená na enviroportal.sk.

Stavba je súčasťou protipovodňových opatrení v tejto časti Bratislavy.

Prvý stupeň je budovanie poldrov alebo suchých nádrží nad intravilánom Rače, na hlavných prítokoch – na Banskom a Pieskovom potoku. Následne po vybudovaní a vyhodnotení ich účinku by sa potom prípadne pristúpilo k druhej etape,” povedal v roku 2010 pre TASR vedúci oddelenia investičných činností SVP, závod Bratislava, Vladimír Chrobák.

Druhou etapou by mali byť rekonštrukcie jestvujúcich tokov v intraviláne Rače.

Náčrt poldra

Plán: Polder na Banskom potoku

Plán: Polder na Banskom potoku

Pôvodný stav:

Pôvodný stav: Banský potok

Pôvodný stav: Banský potok

Štúdia záplavy intravilánu Rače bez protipovodňových opatrení:

Štúdia záplavy intravilánu Rače bez protipovodňových opatrení:

Štúdia záplavy intravilánu Rače bez protipovodňových opatrení:

Zdroj: Račaweb, foto: Zuzana Tomčalová