Roky sa ťahajúca trauma obyvateľov Krasňan môže byť po dnešnom mestskom zastupiteľstve minulosťou. Jedným z bodov programu je aj hlasovanie o zámene pozemkov na Hagarovej ulici, ktorá má zabrániť výstavbe polyfunkčného obytného komplexu. S týmto návrhom prišli samotní signatári petície, ktorú podpísali asi 4 tisícky Račanov.

Problematický pozemok medzi domami na Hagarovej 17 a19 v Krasňanoch.

Problematický pozemok medzi domami na Hagarovej 17 a19 v Krasňanoch.

Investor IRP Invest s.r.o. má v súčasnosti všetky platné povolenia na začatie výstavby medzi  domami na Hagarovej 17 a 19, územné rozhodnutie bolo vydané ešte v roku 2009 v čase starostovania Jána Zvonára a po odvolaní sa ho následne potvrdil aj krajský stavebný úrad.

Za problematický pozemok na Hagarovej má investor získať parcely a nehnuteľnosti bývalého kultúrneho strediska Elán v Krasňanoch a pozemky na bývalom ihrisku pozemného hokeja na Mrázovej ulici.

V minulosti sa mesto snažilo predať pozemky Elánu a na Mrázovej, ale nenašiel sa žiadny záujemca ochotný zaplatiť znalcom stanovenú cenu.

Verím tomu, že sa túžba ľudí z Hagarovej po pokojnom bývaní splní a poslanci dnes zámenu odhlasujú, aby tak zastavili tento nezmyselný projekt,” vyjadril presvedčenie starosta Rače Peter Pilinský, ktorý je zároveň poslancom mestského zastupiteľstva.

Iný názor má druhá poslankyňa Rače Zuzana Dzivjáková (OKS), ktorá spolu so spolupartajníkom Michalom Drótovanom (SDKÚ) a ďalšími aktivistami z rôznych častí mesta bojujú proti zámene a označujú ju za nevýhodnú. Na hlasovanie PROTI zámene dnes vyzvali otvoreným listom aj poslancov mestského zastupiteľstva. Žiadajú viac času na posúdenie zámeny a pripomienok k samotnému procesu vydania územného rozhodnutia aj stavebného povolenia.

Mestská časť Bratislava – Rača má pritom s investorom podpísané Memorandum, podľa ktorého sa zaväzuje nezačať stavbu do 31. októbra 2014, aby mohlo dôjsť k zámene nehnuteľností. V opačnom prípade si môže začať uplatňovať svoje právo a rozbehnúť práce na stavbe, ktorá napriek odvolaniam s najväčšou pravdepodobnosťou čoskoro dostane všetky povolenia…

O téme aj tu: Analýza zámeny na Hagarovej: Akú cenu má názor 3900 nespokojných občanov?

Tohto sa obyvatelia z okolia obávajú! “Zámena je od začiatku krajné, núdzové riešenie, keď občania boli zahnaní do kúta, nerešpektovaní rovnocenne 5 rokov v správnych konaniach, kde ako účastníci podávali kvalifikované námietky proti zjavnému nezmyslu. Chápeme ju ako prehru celého systému aj každého orgánu a predstaviteľa v ňom konajúceho, lebo úmyselne urobili kroky alebo pripustili reťazec zlyhaní v rozpore s verejným záujmom,” píše za obyvateľov Petra Figuschová: “Žiadame, aby za tieto zlyhania prevzali volení zástupcovia zodpovednosť. Trváme na tom, že navrhovaná stavba nepatrí medzi domy na Hagarovej 17 a 19. Žiadame mestské zastupiteľstvo, aby schválením zámeny napravilo zlyhania orgánov a nedopustilo poškodenie verejného záujmu!

Dnes okolo 16:30 bude len na poslancoch bratislavského parlamentu, koho hlas počúvnu…

Viac o téme čítajte aj tu: Vďaka Memorandu má zostať povolenie stavby na Hagarovej navždy len na papieri a tu: Primátor na základe petície a žiadosti starostu súhlasí so zámenou pozemkov na Hagarovej

Text: Ján Bednarič, foto: archív

Polyfunkčný bytový komplex Hagarova

Polyfunkčný bytový komplex Hagarova

Otvorený list poslancom od Petry Figuschovej:

Vážená pani poslankyňa,  Vážený pán poslanec,

V programe zasadania Mestského zastupiteľstva 23.10.2014 je ako 45. bod zaradený Návrh na zámenu nehnuteľností v k.ú. Rača, … vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za časť pozemku parc. č. 17342/203 vo vlastníctve fyzických osôb, Hagarova ul., ako prípadu hodného osobitného zreteľa.

Dovoľte informovať Vás o stanovisku k tomuto návrhu. Petícia žiadala o.i. zámenu pozemku a obstaranie územného plánu zóny pre Krasňany, aby sa v budúcnosti zabránilo nekoncepčnej výstavbe v tomto stabilizovanom území. Mestské zastupiteľstvo prijalo na základe petície Uznesenie č. 1252/2013, ktorým poverilo  26.9.2013 pána primátora  HM SR Bratislavy a pána starostu mestskej časti Bratislava-Rača, aby o zámene rokovali.

Navrhovanou zámenou pozemku parc. č. 17342/203  sa má eliminovať zámer investora vybudovať polyfunkčný dom so siedmimi nadzemnými a dvomi podzemnými podlažiami na pozemku medzi obytnými domami na Hagarovej 17 a  19. Pri stavbe by sa vyrúbalo 24 stromov a 85 m2 kríkov, ktoré doteraz tvoria podstatnú súčasť životného prostredia obyvateľov priľahlých domov. Touto stavbou by sa výrazne narušilo okolie, či už z hľadiska unikátnej ucelenej architektúry sídliska, z hľadiska zániku zelene, zvýšením intenzity dopravy na Hagarovej ulici,  podstatným zhoršením svetelnosti bytov a problémami s podzemnou vodou, ktorá môže v budúcnosti závažne narušiť statiku vedľajších domov.

Hlavným zlyhaním, ktoré viedlo k  tomuto návrhu stavby domu, bolo predovšetkým kladné záväzné stanovisko HM SR Bratislava k umiestneniu stavby. Bolo vydané 10. 01. 2009 netransparentným postupom, v rozpore so správnym poriadkom a s textom a zmyslom  vtedy platného územného plánu. Napriek kvalifikovaným námietkam HM SR Bratislava 10.01.2010 svoje záväzné stanovisko potvrdilo. Mestská časť Bratislava-Rača toto zjavne nelegálnym ovplyvnením získané stanovisko alibisticky rešpektovala a vydala v roku 2010 starostom Zvonárom podpísané rozhodnutie o umiestnení stavby. Dňa 27. 6. 2014 stavebný úrad mestskej časti Bratislava-Rača vydal stavebné povolenie, ktoré podpísal starosta Pilinský. Zároveň bolo medzi mestskou časťou Bratislava-Rača a investorom prijaté memorandum, že do 31. 10. 2014 investor nezačne so stavbou a bude rokovať o zámene pozemkov.

Investor sa tým dostal do výhodnej vyjednávacej pozície, ktorú aj náležite využil vo svoj prospech.

Zámena je od začiatku krajné, núdzové riešenie, keď občania boli zahnaní do kúta, nerešpektovaní rovnocenne 5 rokov v správnych konaniach, kde ako účastníci podávali kvalifikované námietky proti
zjavnému nezmyslu. Chápeme ju ako prehru celého systému aj každého orgánu a predstaviteľa v ňom konajúceho, lebo úmyselne urobili kroky alebo pripustili reťazec zlyhaní v rozpore s verejným záujmom.

Žiadame, aby za tieto zlyhania prevzali volení zástupcovia zodpovednosť. Trváme na tom, že navrhovaná stavba nepatrí medzi domy na Hagarovej 17 a 19. Žiadame mestské zastupiteľstvo, aby schválením zámeny napravilo zlyhanie orgánov HM SR Bratislavy a mestskej časti Bratislava-Rača a nedopustilo poškodenie verejného záujmu, za ktorý sa postavila petícia podpísaná viac ako 4000 občanmi.

Ing. Petra Figuschová

Otvorený list Dzivjákovej, Drótovana a spol.:

Vážené pani poslankyne,
Vážení páni poslanci
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy,

na Mestskom zastupiteľstve HM SR 23.10.2014 budete rokovať o zámene pozemku investora IRP Invest s.r.o. medzi obytnými domami na Hagarovej 17 a 19 za pozemky hlavného mesta a MČ Bratislava-Rača ako o prípade hodnom osobitného zreteľa. Zámena má zabrániť kontroverznej výstavbe polyfunkčného domu, ktorá je predmetom sporov investora s obyvateľmi už od územného konania v roku 2009.

Stručne zrekapitulujme kľúčové momenty „kauzy Hagarova“: Záväzné stanovisko HM SR Bratislava k umiestneniu stavby bolo vydané 10.01.2009 netransparentne a nie nestranne, v rozpore so správnym poriadkom a s vtedy platným územným plánom.

HM SR Bratislava nezohľadnilo kvalifikované námietky a potvrdilo svoje záväzné stanovisko 10.01.2010 a MČ Bratislava-Rača vydala v roku 2010 rozhodnutie o umiestnení stavby. V októbri 2013 MsZ vzalo do úvahy požiadavku na zámenu pozemkov, ktorú petíciou podporilo takmer 4.000 obyvateľov hlavného mesta, a poverilo primátora a starostu MČ Bratislava-Rača rokovať s investorom o zámene pozemkov. Aj keď rokovania neboli ukončené a na stavbu boli spracované dva rozporné svetlotechnické posudky (jeden kladný, jeden zamietavý), stavebný úrad (SÚ) MČ Bratislava-Rača dňa 27.06.2014 vydal stavebné povolenie a zároveň MČ a investor podpísali memorandum o vôli rokovaťo zámene pozemkov a odložiť stavebné práce do 31.10.2014. Vydanie stavebného povolenia v priebehu rokovaní
o zámene pozemkov dostalo investora do výhodnej rokovacej pozície a bola to nezdôvodniteľná chyba.

Niekoľko desiatok signatárov petície sa proti vydaniu stavebného povolenia odvolalo, odvolacie konanie stále nie je ukončené a investor nedisponuje platným stavebným povolením.

Z predložených dokumentov nie je možné zistiť, kto, kde, kedy a na základe čoho vyrokoval podmienky zámeny, ktoré pre hlavné mesto znamenajú majetkovú stratu vo výške viac než 500 tis. €. Vyrokovaný návrh bol navyše predložený do MR 09.10.2014 bez posúdenia vo finančnej komisii, v časovej tiesni, bez toho, aby sa s ním členovia rady mohli náležite oboznámiť.

Podotýkame, že odborné útvary magistrátu, ktoré pripravovali materiál do zastupiteľstva, odviedli výbornú prácu. Do osobitnej pozornosti dávame túto pasáž dôvodovej správy:

„Pri navrhovanej zámene je potrebné dôsledne zvážiť ustanovenie § 1 ods. 2 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa ktorého je základnou úlohou obce pri výkone samosprávy starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov. Rovnako je však potrebné mať na zreteli i ustanovenie § 8 ods. 3 citovaného zákona, ktoré upravuje, že majetok obce sa má zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote zásadne nezmenšený zachovať. Darovanie nehnuteľného majetku obce je neprípustné, ak osobitný predpis neustanovuje inak. Z platných právnych predpisov taktiež vyplýva i zákaz daný obciam poskytovať iným subjektom dotácie.”

Na záver chceme zdôrazniť, že stojíme na strane obyvateľov Hagarovej v ich legitímnom a vytrvalom úsilí zabrániť výstavbe polyfunkčného domu na Hagarovej ulici. Svojím postojom v žiadnom prípade
nespochybňujeme zámenu pozemkov, no zároveň dôrazne žiadame, aby sa tak nedialo v časovej tiesni, za nevyjasnených okolností, pod nátlakom a za krajne nevýhodných podmienok pre hlavné mesto.
Sme presvedčení, že zámena v navrhnutej podobe má znaky nehospodárneho nakladania so zvereným majetkom hlavného mesta (nedá sa vylúčiť, že zámerného) a môže byť a v prípade schválenia návrhu s vysokou pravdepodobnosťou bude napadnutá na súde.

Vážené pani poslankyne,
Vážení páni poslanci

„Kauzu Hagarova“ chápeme ako prehru celého mesta, jeho orgánov a predstaviteľov, ktorí úmyselne urobili kroky alebo pripustili zlyhania v rozpore s verejným záujmom. Odmietame znova a znova sa bezmocne prizerať, ako sa v územnom a stavebnom konaní šliape po elementárnej spravodlivosti, ako sa dáva zelená politicko-finančným machináciám, ako sa živí hydra bezprácnej nezákonnej ziskuchtivosti, pre ktorú sme opakovane ľahkou korisťou, a predovšetkým odmietame donekonečna platiť účet za zlyhania mesta, jeho orgánov a predstaviteľov.

Z vyššie uvedených dôvodov Vás žiadame, aby ste dali prešetriť sporné stránky prípravy a vecného obsahu zámeny a návrh schválili až potom, keď budú nad všetku pochybnosť objasnené dôležité okolnosti, vyvodená osobná zodpovednosť za zlyhania a keď budú dohodnuté vyvážené, spravodlivé a hospodárne podmienky zámeny.

Obyvatelia MČ Bratislava – Rača
Miro Ščibrany
Ľuboš Bezák
Michal Drotován, Mgr., poslanec MZ a kandidát na starostu Rače
Zuzana Dzivjáková, Ing., poslankyňa MsZ za Raču
Dagmar Gelingerová, kandidátka na poslankyňu MZ
Jana Hrdličková
Boris Krošlák, kandidát na poslanca MZ
Matúš Ferenčík
Ján Papuga, PhDr., PhD.
Eva Polakovičová, kandidátka na poslankyňu MZ
Radovan Ščibrany
Daniel Ščibrany
Peter Šinály ml.
Viera Štrbáková
Ingrid Vanerková
Dušan Veselý

Obyvatelia iných mestských častí hlavného mesta SR
Igor Bendík, Ing., poslanec MsZ a podpredseda BSK
Dana Čahojová, polankyňa MZ a kandidátka na starostku Karlovej Vsi
Vlado Dulla, Ing., kandidát na poslanca MsZ za Karlovu Ves
Ján Hrčka, Ing., poslanec MsZ a kandidát na poslanca a starostu Petržalky
Martin Kugla, Mgr., kandidát na poslanca MZ a MsZ za Petržalku
Lívia Poláchová, Mgr., Občianske združenie LÚKA
Peter Osuský, doc. MUDr., poslanec NR SR a MsZ