Začiatkom tohto roka sa mestská časť Rača v procese EIA vyjadrila k navrhovanej výstavbe obytnej zóny v areáli bývalých Vinárskych závodov na svojom území. Podala vtedy sériu pripomienok (viac tu).

Zásadnou bolo zníženie navrhovanej intenzitu zástavby. Napriek tomu, viaceré pripomienky neboli akceptované, a preto sa MČ Rača dnes opätovne obracia na Ministerstvo životného prostredia a upozorňuje na nedostatky.

Mestská časť nesúhlasí s realizáciou zámeru v predloženom znení vzhľadom na negatívne vplyvy navrhovanej zástavby na životné prostredie, ako aj na kvalitu bývania v predmetnej lokalite.

V projekte došlo k zmenám

Medzičasom dostal projekt Vin Vin nový názov a došlo aj k zmene názvu a sídla spoločnosti. RÍNOK RAČA, s.r.o.. V novom – mierne pozmenenom návrhu, plánuje investor postaviť 476 bytov (počet sa nezmenil) s 860 obyvateľmi (pôvodne 879). Výstavba má zároveň priniesť 196 pracovných miest (pôvodne 237) a 835 parkovacích miest (pôvodne 960).

Obytný súbor VIN VIN Rača

Obytný súbor VIN VIN Rača

Neakceptované pripomienky

Po prečítaní Správy o hodnotení od Ministerstva životného prostredia SR vyjadruje račiansky starosta nespokojnosť a na ministerstvo adresuje ďalšiu sériu výhrad: „Po prvé, naša požiadavka na zníženie intenzity zástavby/podlažnosti územia nebola akceptovaná. Na vznesenej požiadavke stále trváme,“ vysvetlil starosta Peter Pilinský, ktorý si myslí, že nová zástavba by svojou hmotovo-priestorovou štruktúrou a osadením vytvárala neúmerný kontrast.

Starosta Rače a mestský poslanec Peter Pilinský

Starosta Rače a mestský poslanec Peter Pilinský

Zdôrazňuje nutnosť správneho zasadenie nových štruktúr do už jestvujúceho urbanistického členenia Rače s dôrazom na kapacitu dopravy, infraštruktúry a občianskej vybavenosti. „Výstavba by opticky aj funkčne zdehonestovala veľkosť a význam nášho Nemeckého kultúrneho domu,“ uvádza príklad, kde by sa nová výstavba postarala o zmenu tváre Rače.

Okrem toho starosta upozorňuje aj na ďalšie nezrovnalosti a neakceptované pripomienky Rače: „Napríklad sa nebrali do úvahy naše pripomienky k zvýšeným nárokom na počty miest pre deti v materských a základných školách, či posúdenie vplyvu zvýšenej dopravy na existujúce komunikácie,“ dodáva.

Neopakovať chyby z minulých období

„Jeden taký projekt, s ktorým sa Rača dodnes vysporiadava, je práve vo výstavbe. Kolos Radničného námestia sme zdedili po mojom predchodcovi. Neúmerne zaťažuje dopravu, zelené plochy, obyvatelia okolitých bytov prišli o súkromie, pokoj a vzdušnosť. Nechcem, aby sa opakovalo niečo obdobné,“ vystríha starosta.

Ďalšie pripomienky mestskej časti:

– Nezrovnalosti v správe o hodnotení, nakoľko v Dopravno-inžinierskej štúdii, spracovateľ PUDOS-PLUS, s.r.o. je uvedený počet bytových jednotiek v členení podľa izbovosti a veľkosti s celkovým počtom 486 bytov,

– Odporúčame pre zachovanie súkromia a kvality bývania v existujúcim bytovom dome Plickova 2,4,6 ale aj v nových bytových jednotkách v plánovanom objekte D3 zväčšiť odstup medzi existujúcim bytovým domom a navrhovanou stavbou

Obytný súbor VIN VIN Rača

Obytný súbor VIN VIN Rača

– S navrhovaným hmotovo-priestorovým riešením výškovej stavby A1 v juhozápadnej časti riešeného územia podľa zámeru taktiež nesúhlasíme, nakoľko stavba svojimi proporciami nerešpektuje charakter existujúcej viacpodlažnej zástavby na ul. Úžiny, vnáša do zástavby neprijateľný kontrast a vytvára bariéru v priehľadoch na Malé Karpaty.

– Ďalej upozorňujeme, že splnenie regulatívu intenzity využitia územia – min. koeficientu zelene je potrebné preukázať podrobným výpočtom v súvislosti s hrúbkou substrátu nad podzemnými konštrukciami podľa tabuľky Započítateľné plochy zelene uvedenej v záväznej časti územného plánu mesta.

– Umiestnenie zastávky MHD na mieste pozdĺžneho parkovania na ul. Barónka podľa návrhu investora by znamenalo zrušenie parkovacích miest potrebných pre prevádzku NKD a zároveň investor neuvažoval s existujúcou zastávkou MHD v opačnom smere. Opätovne žiadame vzhľadom na plánované úpravy komunikácie riešiť zastávku MHD v oboch smeroch ul. Barónka a v prípade rušenia existujúcich parkovacích miest, tieto kapacity nahradiť. V správe o hodnotení vplyvov investičného zámeru na životné prostredie riešenie danej problematiky nie je uvedené.

– Žiadame zmluvne doriešiť s mestskou časťou zabezpečenie nárokov na kapacity materských škôl vyvolaných nárastom počtu obyvateľov po zrealizovaní navrhovaného zámeru v rozsahu podľa požiadaviek zriaďovateľa predškolských zariadení.

– Žiadame zmluvne doriešiť požiadavku nárokov obytného súboru na kapacity základných škôl vzhľadom na nárast počtu obyvateľov po zrealizovaní zámeru s Mestskou časťou Bratislava – Rača.

– Žiadame dopracovať dopravno-kapacitné posúdenie zaťaženia komunikácií a križovatiek pre rannú špičkovú hodinu.

Račania sa tiež zapojili do procesu EIA

Aj verejnosť mala možnosť pripomienkovať návrh projektu. Objavili sa žiadosti súvisiace s vybudovaním svetelne riadeného priechodu pre chodcov na Kadnárovej ulici v dotyku s križovatkou Sadmelijská, pri úpravách križovatiek a komunikácií žiadajú opatrenia pre bezpečnosť cyklistov, chcú zabezpečiť osadenie nových prístrešky na zastávkach MHD a opravy existujúcich, či opatrenia pred zvýšeným hlukom počas výstavby, obmedziť čas výstavby počas pracovných dní, dní pracovného pokoja a pracovného voľna. Mestská časť Rača sa s týmito požiadavkami stotožňuje.

Viac o téme čítajte aj tu: Rača nesúhlasí s projektom Vin-Vin (Vinárske závody) v predloženej podobe

Zdroj: MÚ Rača, foto: MÚ Rača, Rínok, Vin-Vin