Jedným z bodov prvého tohtoročného miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Rača bolo schválenie rozpočtu na rok 2015, podľa ktorého bude mestská časť v tomto období hospodáriť so sumou 9,367 miliónov eur.

„Rozpočet na rok 2015 je vyvážený, zabezpečuje financovanie samosprávnych funkcií MČ, preneseného výkonu štátnej správy a pokrýva výdavky spojené so správou, údržbou a zhodnocovaním majetku mestskej časti,“ zhodnotila prednostka miestneho úradu v Rači Jana Pešková.

Dokončenie projektov a rekonštrukcia MŠ Pri Šajbách

Materská škola Pri Šajbách, Rača - Východné

Materská škola Pri Šajbách, Rača – Východné

Medzi priority schváleného rozpočtu na rok 2015 v Rači patrí dokončenie rozpracovaných akcií, najmä troch projektov v rámci ISRMO (Karpatské námestie, rozšírenie kapacít MŠ Gelnická, Denný stacionár pre seniorov) a rekonštrukcia amfiteátra.

Mestská časť tiež plánuje v tomto roku začať s rekonštrukciou materskej školy Pri Šajbách a projekčne pripraviť ďalšie akcie, či už rozšírenie kapacít ďalšej račianskej materskej školy alebo rekonštrukcie budov, ktoré využívame na samosprávnu činnosť, respektíve prenajímame na verejno-prospešné účely, napríklad budovy zdravotných stredísk,“ povedal starosta Rače Peter Pilinský.

Najviac peňazí ide opäť do vzdelávania

Na financovanie kapitálových výdavkov použije mestská časť vlastné prostriedky, jednak refundované z prostriedkov EÚ a ŠR za projekty ISRMO a v prípade potreby dofinancuje z prostriedkov akumulovaných v peňažných fondoch.

Percentuálne najväčší objem bežných výdavkov (46% – 3,208 miliónov eur) investujeme do vzdelávania, zachované zostávajú všetky druhy sociálnych príspevkov,“ dodala Pešková.

„Ďakujem kolegom z račianskeho zastupiteľstva, že sme spoločne vytvorili rozpočet, ktorý môžeme nazvať rozvojovým. Okrem toho, že prinesie rozšírenie kapacít našich škôlok, poskytne tiež novú sociálnu službu denného stacionára a skrášlenie verejných priestorov, či už na Karpatskom námestí alebo pod lesom v amfiteátri,“ povedal starosta Pilinský.

Rača má novú Miestnu radu

Račianski poslanci si tiež zvolili zo svojich radov členov Miestnej rady, ktorú budú tvoriť Rastislav Žitný, Juraj Madzin, Miloslav Jošt, Róbert Pajdlhauser, Michal Drotován.

Zdroj: MÚ Rača, Eva Miklánková, foto: MÚ Rača