DPB, a.s. v spolupráci so spoločnosťou KPMG vykonal ešte v minulom roku anonymný online prieskum zameraný na spokojnosť cestujúcej verejnosti s MHD v Bratislave.

Cestujúci tak mohli vyjadriť svoj názor na portáloch prostredníctvom krátkeho dotazníka. Vzhľadom k tomu, že každý týždeň pribúdali stovky odpovedí, rozhodli sme sa prieskum predĺžiť, aby sme získali čo najobjektívnejší výsledok. Dotazníky – v tlačenej forme boli z tohto dôvodu distribuované aj na predajné miesta DPB, a.s. na Hodžovom námestí a na Olejkárskej ulici.

Prieskum sa realizoval po dobu 3 mesiacov – máj, jún, júl 2014 a dotazníky vyplnilo celkovo 3607 respondentov. Cieľom bolo cestujúcim poskytnúť možnosť zhodnotiť úroveň služieb MHD v Bratislave, vyjadriť svoju spokojnosť s poskytovanými službami a tým prispieť k zlepšeniu kvality týchto služieb. Prieskum analyzovali odborníci, vypracovali percentuálne hodnoty spokojnosti s poskytovanými službami a takisto vyvodili závery na základe analyzovaných výsledkov.

66 % využíva verejnú dopravu denne

V otázke ohľadom frekvencie cestovania a času stráveného cestovaním 66% tvrdilo, že využívajú verejnú dopravu denne, zatiaľ čo 15,5% využíva verejnú dopravu iba počas pracovných dní. Zvyšok opýtaných skupín tvrdil, že využívajú služby MHD nepravidelne alebo dokonca len zriedka. Z ľudí, ktorí cestujú každý deň, nevlastní automobil 67%, zatiaľ čo zvyšní áno. V tomto ohľade 33% ľudí, ktorí cestujú každý deň (tí, ktorí vlastnia automobil) využívajú služby verejnej dopravy dobrovoľne ako primárny dopravný prostriedok v meste.

Takmer 58% respondentov uviedlo v otázke, aký dopravný prostriedok najčastejšie využívajú najmä autobusy, zatiaľ čo 37% využíva električky. Tieto dva typy prostriedkov MHD sú tesne nasledované kombináciou prostriedkov, pretože 36,1% respondentov potrebujete prestupovať – cestovať aspoň dvoma odlišnými linkami – za účelom docestovania do svojich cieľových lokalít. 24,4% ľudí využíva trolejbusy, zatiaľ čo zvyšok využíva linku regionálnej dopravy v kombinácii s MHD alebo mestskými vlakmi.

Najviac ľuďom vyhovujú električky

Ak by si mali vybrať, ktorý dopravný prostriedok by najčastejšie využívali – 52,7% respondentov si zvolilo električky ako preferovaný typ dopravných prostriedkov. Niečo viac ako štvrtina respondentov by radšej cestovala autobusmi. Prekvapivo len 8,3% ľudí uprednostňuje trolejbusy. Ak by si mohli vybrať, 11,6% respondentov by radi využívali mestské vlaky (integrované v mesta).

Vo vzťahu k plánovanej obnove električkového vozidlového parku a novej trate do Petržalky by mohlo byť užitočné pozrieť sa na preferencie ľudí, ktorí žijú v danej mestskej časti. V súčasnosti využíva 84% respondentov z Petržalky dobre rozvinutú sieť autobusových spojení v rámci mestskej časti. Ak by mali možnosť si vybrať, 50% z nich by najradšej využívalo električky, zatiaľ čo 36% by bolo spokojných s autobusmi. V tomto ohľade je pozitívnou správou, že do aj Petržalky bude zavedená električková trať.

Najobľúbenejším typom cestovného lístka bol 90-dňový predplatný lístok s 36,2% respondentov, ktorí využívajú tento typ neobmedzeného predplateného cestovania. Nasledovali základné jednorazové cestovné lístky a 30-dňové predplatené cestovné lístky. SMS lístky využíva 9,4% respondentov.

Problémom vandalizmus a bezdomovci

Čo sa týka kvality dopravy, podľa respondentov existuje priestor na zlepšenie v každej oblasti. Vo všeobecnosti sú ľudia spokojní s dostupnosťou zastávok a bezpečnosťou cestovania počas dňa, taktiež sú spokojní s prístupom vodičov. Negatívne reakcie sú väčšinou vyvolané preplnenosťou vozidiel a cenou cestovných lístkov. V prípade cestujúcich využívajúcich MHD každý deň, korešpondujú odpovede do veľkej miery s celkovým obrazom. Aj oni vnímajú preplnenosť vozidiel ako najväčší problém verejnej dopravy v Bratislave.

Problémami, na ktoré tiež respondenti poukázali je vandalizmus a prítomnosť bezdomovcov v MHD.

Respondenti tiež mohli uviesť oblasti služieb, ktorých zlepšenie by požadovali v prípade, že by DPB, a.s. zvýšil cenu cestovných lístkov. Percentuálne najviac – 67,7% by uvítali vyhradené BUS-pruhy, čím by sa dosiahla väčšia plynulosť verejnej dopravy.

DPB, a.s. spustil masívnu obnovu vozidlového parku – od mája 2014 a počas roka 2015 bude v uliciach Bratislavy jazdiť 120 nových trolejbusov a 60 nových električiek. Veríme, že tak zabezpečíme pre cestujúcich vysoký komfort cestovania verejnou dopravou. Táto modernizácia vozidlového parku, ktorý je v súčasnosti zastaralý, sa podarila vďaka úsiliu zamestnancov Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, ktorí uvoľnili na modernizáciu bratislavského vozoparku prostriedky z fondov EÚ. Cestujúci už nové komfortné vozidlá využívajú nasadením nových trolejbusov a postupne počas roka 2015 budú môcť využívať aj nové električky.

Približne tri štvrtiny respondentov hodnotilo nedávnu (a plánovanú) obnovu vozidlového parku pozitívne, zatiaľ čo zvyšok nepovažuje obnovu za dôležitú.

Respondenti tiež spomenuli niektoré pozitívne aspekty systému verejnej dopravy v Bratislave. Zdôraznili nedávnu modernizáciu, celkové zlepšenie prístupu vodičov a pracovníkov alebo študentské zľavy. Niektoré nápady na zlepšenie zahŕňali čiastočné zavedenie poplatkov pre seniorov, cestujúcich počas dopravnej špičky, zavedenie prístreškov na obratiskách, aby sa vozidlá veľmi neprehrievali v určitých dňoch, alebo širšie využitie smartphone technológií v rámci verejnej dopravy v Bratislave.

Z realizovaného prieskumu je teda zrejmé, že mladší ľudia a predovšetkým tí, ktorí nemajú deti, najviac využívajú služby MHD. Nástroje preferencie ako aj priamejšie a expresné spoje, môžu priniesť výhodu používania MHD.

Zdroj: DP Bratislava