Mestská časť Rača oznámila termíny zápisov detí do prvého ročníka základných škôl. Zápis sa koná v zmysle VZN mestskej časti 7/2012 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.

Zápisy na dvoch školách spravovaných obcou – ZŠ a MŠ J. A. Komenského na Hubeného ulici v Krasňanoch a ZŠ Tbiliská 4 v Rači – sa uskutoční v piatok 6. februára 2015 od 14:00 – 18:00 h a v sobotu 7. februára 2015 od 8:00 – 12:00.

Podľa zákona sú zákonní zástupcovia povinní prihlásiť k zápisu deti, ktoré do augusta 2015 dovŕšia šiesty rok, ako aj deti, ktorým bol v predchádzajúcom roku odložený začiatok povinnej školskej dochádzky o jeden rok.

Ak chce rodič do školy mladšie dieťa (najmä na jeseň narodené, ktorým tzv. “nevychádzajú roky”), musí si pri zápise vyžiadať informácie o úradnom postupe pri predčasnom zaškolení.

Zapísať je potrebné aj telesne znevýhodnené deti, aby bolo možné včas zabezpečiť ich zaškolenie alebo zaradenie do príslušného druhu a typu školy.

Rodič alebo zákonný zástupca pri zápise predloží:

– platný občiansky preukaz
– rodný list dieťaťa
– v prípade zdravotne postihnutého dieťaťa doklad o jeho znevýhodnení

Pozor, dieťa je možné zapísať iba na jednu školu! Na zápis sa treba dostaviť spolu – nestačí prísť s potrebnými dokladmi, určite vezmite so sebou aj nádejného prváčika.

Nedodržanie zákonnej prihlasovacej povinnosti dieťaťa k povinnej školskej dochádzke je postihnuteľné ako priestupok, za ktorý je možné uložiť pokutu do 331,50 eur.