Výstavba plánovaného diaľničného obchvatu Bratislavy D4 a s ním súvisiacej rýchlostnej komunikácie R7 sa dotkne aj oblasti Rače, Vajnôr a Svätého Jura. Na hranici týchto troch katastrov vyrastie Mimoúrovňová križovatka Rača (MUK), ako aj príslušné napojenia nových či existujúcich komunikácií.

Vo vajnorskom chotári je už pred skončením vyklčovanie rozsiahlej výmery (cca 23 hektárov) viníc. Na cestách sa už objavujú nové značenia, ktoré pripravujú dopravnú infraštruktúru na pohyby stavebných mechanizmov.

Mimoúrovňová križovatka Rača

Najnovšie zverejnilo medzinárodné konzorcium D4R7 Construction spoločností Ferrovial Agroman a Porr Bau informácie týkajúce sa budúcnosti premávky na cyklotrase JuRaVa, ktorú budovalo združenie troch spomenutých obcí. Dôležitá informácia je, že podľa projektovej dokumentácie sa žiadne cyklotrasy rušiť nebudú, dôjde iba k ich preloženiu – novému trasovaniu z dôvodu výstavby diaľnice D4.

Podľa našich informácií bude náhradná trasa (vyznačená prerušovanou modrou čiarou) vybudovaná ešte predtým, ako sa existujúca trasa JuRaVa uzavrie.

Cyklotrasa JuRaVa bude v prevádzke po náhradných trasách aj počas výstavby D4R7

Zverejnená informácia delí časti týkajúce sa JuRaVa na tú, ktorá sa týka doby počas výstavby a druhú, ktorá sa venuje stavu po dokončení Mimoúrovňovej križovatky Rača.

1. Cyklotrasa medzi Račou a Svätým Jurom:
– Počas doby výstavby bude cyklotrasa dočasne presunutá na existujúce prístupové komunikácie pri vinohrade tak, ako to bolo navrhnuté a odsúhlasené všetkými dotknutými stranami.
– Po dobudovaní novej trasy cyklotrasy, severne od existujúcej cyklotrasy, budú cyklisti nasmerovaní na trvalú preložku cyklotrasy podľa platného DSP

2. Cyklotrasa od Šurského kanála do Vajnor:
– Cyklotrasa bude presmerovaná do novej polohy podľa schváleného DSP
– Pred preložením sa vybuduje podjazd pod budúcou diaľnicou D4 a následne sa cyklotrasa preloží do novej polohy.
– Počas celej výstavby bude zachovaný prejazd cyklotrasy, avšak s čiastočným obmedzením, ktoré je nevyhnutné pre zachovanie bezpečnosti cyklistov a chodcov.

Viac o téme aj tu: Vo Vajnoroch padnú hektáre vinohradov

3. Cyklotrasa od Čiernej Vody do Vajnor:
– Existujúcu cyklotrasu bude križovať stavenisková doprava. Na cyklotrase budú osadené dopravné značky a prevádzka bude zachovaná s čiastočným obmedzením, ktoré je nevyhnutné pre zachovanie bezpečnosti.
– Počas výstavby budúcej križovatky Čierna Voda budú cyklotrasa & chodnik preložené a povedú súbežne s obchádzkovou komunikáciou III/1.082. Automobily a cyklisti & chodci budú z dôvodu bezpečnosti oddelení dočasnými betónovými zvodidlami.
– Po dokončení výstavby križovatky Čierna Voda bude cyklotrasa preložená do finálnej polohy, súbežne s cestou III/1082 a vyústi pri Šúrskom kanáli tak, ako je uvedené v schválenom DSP.

Počas výstavby sa bude náhradná trasa JuRaVa začínať pri nadjazde do Vajnôr.

Počas výstavby Mimoúrovňovej križovatky sa obchádzka skončí pred Pustým kostolíkom a ďalej pôjde po pôvodnej trase.

Žiadne cyklotrasy sa rušiť nebudú, dôjde iba k ich preloženiu – novému trasovaniu z dôvodu výstavby diaľnice D4.

Prevádzka na cyklotrasách bude zabezpečená s ohľadom na bezprostredne nutné opatrenia tak, aby bola zabezpečená bezpečnosť cyklistov i chodcov počas výstavby obchvatu D4R7. Všetky bezpečnostné opatrenia sú navrhnuté na základe platnej legislatívy, noriem a technických predpisov, a sú prejednané a schválené príslušnými úradmi.

D4R7 úsek Ivanka pri Dunaji – Rača

Klčovanie viníc medzi Sv. Jurom a Vajnormi sa chýli ku koncu.

Podľa zverejnených informácií povolili Vajnory pre výstavbu D4R7 likvidáciu 23 hektárov rodiacich vinohradov.

Zdroj: D4R7, úprava račaweb, vizualizácie: D4R7, foto: Račaweb