Zo šiesteho roèníka súaže Medzinárodný festival frankovky modrej a ružových vín 14. apríla 2011 v Bratislave. Dvadsiatka degustátorov hodnotila 133 vzoriek, ktoré do súaže prihlásili producenti zo Slovenska, Èeska, Maïarska, Rakúska a Chorvátska. Na snímke riadite¾ spoloènosti VILLA VINO Raèa Ján Krampl.
FOTO TASR – Pavel Neubauer *** Local Caption *** šiesty 6. roèník súaž Medzinárodný festival frankovky a ružových vín degustácia vína degustovanie degustátori