Po informácii, že Mestská časť Bratislava – Rača uspela so žiadosťou o pridelenie eurofondov v rámci Programu Integrované stratégie mestských oblastí (ISRMO), prichádzajú podrobnosti o jednotlivých projektoch. Spolu ich je šesť – jedným z nich je aj Regenerácia verejného priestranstva – Karpatské námestie.

Regenerácia verejného priestranstva – Karpatské námestie

Regenerácia verejného priestranstva – Karpatské námestie

Projekt zastrešuje niekoľko aktivít. Regenerácia verejného priestranstva zahŕňa úpravu chodníkov a spevnených plôch a osadenie nového parkového a architektonického mobiliáru. Trasovanie pôvodných chodníkov zostáva, asfaltový povrch sa nahradí betónovou dlažobnou kockou, chodníky a spevnené plochy budú bezbariérové. Bude osadený nový parkový mobiliár, lavičky a odpadkové koše.

Navrhnutých je 29 parkových lavičiek, mobiliár určený na sedenie je doplnený o tzv. sedacie segmenty, vymenené budú odpadkové koše /14 ks/, ktoré sú navrhnuté v niekoľkých variantoch.

Peniaze z eurofondov pôjdu aj na Regeneráciu verejného priestranstva na Karpatskom námestí!

Peniaze z eurofondov pôjdu aj na Regeneráciu verejného priestranstva na Karpatskom námestí!

Ďalej sú navrhnuté doplnkové architektonické prvky, ktoré okrem praktického významu prezentujú aj špecifický symbolický odkaz na miestnu vinohradnícku tradíciu – ide o pergolu, opory pre vinič, a exteriérové zapustené lineárne osvetľovacie telesá.

Samozrejmosťou sú sadové a parkové úpravy, kde nosnými vegetačnými prvkami sú ovocné kvitnúce stromy, krovité rastliny a použitie viniča, popínajúceho sa po navrhnutých konštrukciách.

Existujúca spevnená asfaltová plocha, ktorá je využívaná ako ihrisko bude nahradená multifunkčným ihriskom s umelým trávnikom s čiarovaním pre minifutbal, volejbal a streetbal, s osadením 1 m vysokých mantinelov. Súčasťou projektového návrhu je aj rekonštrukcia verejného osvetlenia za účelom zníženia jeho energetickej náročnosti.

Celková suma rozpočtovaných nákladov je 302 tisíc eur, z čoho bude 287 tisíc eur poskytnutých z prostriedkov SR a EÚ.

Eva Miklánková, hovorkyňa MÚ Bratislava – Rača