Investor športového komplexu v Rači predložil na posudzovanie vplyvov na životné prostredie príslušným orgánom projekt EIA: Zámer podla zákona NR SR c. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, Zistovacie konanie.”

LBG Aréna v Rači

LBG Aréna v Rači

V rámci neho na 220 stranách podrobne projektuje možné dopady na životné prostredie a približuje svoje predstavy o riešení dopravy, technológií, kanalizácie, stavby a ďalších aspektov realizácie a fungovania areálu.

Ako účel pripravovaného zámeru uvádza investor  “Výstavbu a prevádzku zariadenia pre športovo-rekreačné a edukačné činnosti v oblasti plaveckých disciplín a hokeja.”

Okrem iného zaujali aj dva predložené variantné riešenia celého areálu: Jedno počíta so zachovaním existujúcej BMX dráhy, k čomu investora zaväzuje platná nájomná zmluva, v druhom zasa ponúka rovnakú alternatívu, s akou prvý raz predstúpil pred verejnosť – a teda tenisovým klubom s kurtami a takisto Urban parkom pre nateraz nešpecifikované mestské športy na ploche 1000 metrov štvorcových.

Variantné riešenie 1 (V1) a variantné riešenie 2 (V2) sa zaoberajú využitím športového areálu na Černockého ulici s rôznym rozsahom zásahu do územia.

Pri obidvoch uvažovaných projektových variantných riešeniach je návrh samotnej budovy LBG aréna bez zmeny architektonicky-výtvarného riešenia, plošných parametrov a funkčných prevádzok.

Variantné riešenie V1

Uvažuje a maximálnom rešpektovaní súčasných funkčných väzieb v areáli. Je tu ponechané teleso dráhy BMX (bikros) a aj vytvorená plošná rezerva na jej prevádzku.

Variantné riešenie V1: Uvažuje a maximálnom rešpektovaní súčasných funkčných väzieb v areáli. Je tu ponechané teleso dráhy BMX (bikros) a aj vytvorená plošná rezerva na jej prevádzku.

Variantné riešenie V1: Uvažuje a maximálnom rešpektovaní súčasných funkčných väzieb v areáli. Je tu ponechané teleso dráhy BMX (bikros) a aj vytvorená plošná rezerva na jej prevádzku.

Zastavaná plocha (vrátane strechy): 10 310 m2
Koeficient zastavanosti: 40 %
Podlažná plocha (brutto):
1NP (vstup, lobby, reštaurácia, športové plochy, šatne) 7 644 m2
2NP (ubytovacia časť, bufet, reštaurácia, fitnes) 2 066 m2
3NP (fitnes) 187 m2
Celková podlažná plocha (brutto): 9 897 m2
Plocha pre ubytovanie: 1 023 m2
Podiel k celkovej ploche 10,3 %

Variantné riešenie V2

Uvažuje o perspektívnom využití areálu na viaceré druhy športov a o revitalizácií väčšieho záberu územia.

Variantné riešenie V2: Uvažuje o perspektívnom využití areálu na viaceré druhy športov, Urban park a o revitalizácií väčšieho záberu územia.

Variantné riešenie V2: Uvažuje o perspektívnom využití areálu na viaceré druhy športov, Urban park a o revitalizácií väčšieho záberu územia.

Zastavaná plocha (vrátane strechy): 10 750 m2
Koeficient zastavanosti: 42 %
Podlažná plocha (brutto):
1NP (vstup, lobby, reštaurácia, športové plochy, šatne) 7 644 m2
2NP (ubytovacia časť, bufet, reštaurácia, fitnes) 2 066 m2
3NP (fitnes) 187 m2
1NP (tenis klub) 410 m2
Celková podlažná plocha (brutto): 10 307 m2
Plocha pre ubytovanie: 1 023 m2
Podiel k celkovej ploche 10,3 %

Čo všetko dostanú Račania zdarma? Čítajte tu: Zmluva o výstavbe športového areálu v Rači je podpísaná!

Miestom realizácie zámeru má byť  pozemok s parc. č. 1511/3,31-36,39,152,155 v lokalite na Černockého ulici, k. ú. a MČ Bratislava – Rača, územný obvod Bratislava III. Dotknuté územie je ohraničené ulicami Černockého, Kadnárova, Hečkova a Žitná.

Priestor pre pripomienky verejnosti

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava v súlade s § 23 ods. 3 zákona NR SR č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie oznamuje verejnosti, že navrhovateľ  LBG aréna, s.r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava predložil zámer “LBG aréna”. Do zámeru je možné nahliadnuť v dňoch od 19.6.2015 do 10.7.20015 na prízemí budovy Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, v priestoroch Služieb občanom/FRONT OFFICE.

Verejnosť môže svoje písomné stanovisko doručiť  Okresnému úradu Bratislava, odbor starostlivosti o ž.p., Odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ž.p., Odborárske nám.3, P.O.BOX 19, 810 05 Bratislava do 10.7.2015.

Celý text Projektu EIA si môžete pozrieť tu.

Fotogaléria:

Zdroj údajov a grafických podkladov: Envis, Tomas Cechvala Architects