Mestské zastupiteľstvo Bratislavy na svojom zasadnutí 3. júla 2014 upravilo znenie predchádzajúceho Uznesenia z 30. januára 2014, ktoré sa týka zverenia pozemkov na športový komplex na Černockého ulici v Rači. Projekt tak získal odobrenie aj od mestských poslancov hlavného mesta. V súčasnosti sa pracuje na zmluve s investorom.

V pôvodnom uznesení o pozemkoch v celkovej výmere 2,5 ha stálo, že mesto ich zveruje do správy mestskej časti Bratislava-Rača, za účelom vybudovania viacúčelovej športovej haly a športovísk v športovom areáli a ich následnej správy a užívania, s podmienkami:

1. Nedôjde k predaju pozemkov zo strany mestskej časti Bratislava-Rača. 2. V prípade, ak mestská časť Bratislava–Rača  prestane pozemky využívať pre uvedené účely, je povinná predmet zverenia vrátiť do priamej správy hlavnému mestu SR Bratislave.

Zastupitelstvo hlavného mesta SR Bratislavy počas rokovania 3. júla 2014.

Zastupitelstvo hlavného mesta SR Bratislavy počas rokovania 3. júla 2014.

Starosta Mestskej časti Bratislava-Rača Peter Pilinský viackrát deklaroval, že na výstavbu ani spravovanie areálu nemá obec finančné ani ľudské zdroje, preto plánuje nájsť na vybudovanie športového komplexu súkromného investora. Toho aj našla vo viackolovom výbere v podobe spoločnosti LBG Aréna.

Aby sa však odstránila nezrovnalosť v tom, či Mestská časť má alebo nemá areál budovať z vlastných zdrojov a následne ho spravovať, vznikla snaha o zmenu pôvodného uznesenia.

Túto snahu poslanci mestského zastupiteľstva podporili v podobe Uznesenie č. 1640/2014 zo dňa 03. 07. 2014. Jeho znenie je nasledovné:

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu schvaľuje

1. zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1413/2014 zo dňa 30.01.2014 nasledovne:
vypúšťajú sa slová „a ich následnej správy a užívania“.

2. doplnenie uznesenia  Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1413/2014 zo dňa  30. 01. 2014, o body 3. a 4. nasledovne :

3. Zverené pozemky môže mestská časť prenajať na dobu maximálne 30 rokov bez možnosti opcie ďalšieho predĺženia doby nájmu s podmienkou, že existujúca BMX dráha zostane zachovaná.

4. Pozemky sa zverujú za podmienky, že na nich nebudú postavené zariadenia na trvalé bývanie.

Z 37 prítomných poslancov hlasovalo za takto navrhnutú zmenu pôvodného uznesenia 30 poslancov, proti nebol nikto, 6 sa zdržali (vrátane poslankyne za Raču Zuzany Dzivjakovej OKS) a 1 nehlasoval.

Ako je zrejmé, poslanci odsúhlasili možnosť prenajať pozemky súkromnému investorovi, ako to navrhovala Rača. Zamýšľanú dobu nájmu na 30 rokov plus 20 rokov opcia skrátilo mestské zastupiteľstvo svojim uznesením na 30 rokov a zakotvilo v ňom aj povinnosť zachovať existujúcu dráhu pre BMX, ktorá je aj súčasťou uznesenia zastupiteľstva Rače.

Fotogaléria:

Situačný nákres rozmiestnenia objektov projektu SAR - LBG Aréna v Bratislave - Rači.

Situačný nákres rozmiestnenia objektov projektu SAR – LBG Aréna v Bratislave – Rači.

Súčasťou komplexu má byť aj krytá plaváreň.

Súčasťou komplexu má byť aj krytá plaváreň.

Projekt SAR: Pred hokejovou halou a plavárňou má vzniknúť nová promenáda.

Projekt SAR: Pred hokejovou halou a plavárňou má vzniknúť nová promenáda.