Pozornosť, ktorú verejnosť venuje novej výstavbe na území Miestnej časti Bratislava – Rača, vníma miestny úrad pozitívne a podporuje ju v zmysle zákonov zverejňovaním všetkých relevantných dokumentov týkajúcich sa stavebných či územných konaní na svojej stránke www.raca.sk.

V prípade stavby s názvom “Penzión Krasňany, Pekná cesta, Bratislava”, ktorá sa realizuje od roku 2014 nad Peknou cestou v Krasňanoch, prichádza k viacerým nepresným interpretáciám procesu vydania územného rozhodnutia či stavebného povolenia, ako aj druhu stavby.

Je smutné, že niektorí poslanci využívajú nevedomosť ľudí, ktorí sa často začnú o výstavbu zaujímať až v čase, keď stavebník začne s prácami. Považujem to za nekorektné pohrávanie sa s emóciami ľudí,“ komentoval situáciu okolo projektu penziónu s apartmánovými bytmi pri areáli Slovenskej Grafie starosta Peter Pilinský.

Stavebný úrad sa pri povoľovaní investičnej výstavby drží záväzného dokumentu, ktorým je v prípade nášho mesta Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, ako aj ustanovení Stavebného zákona.

Plocha, o ktorej sa zmieňuje poslanec Michal Drotován sa dostala do územného plánu na zastavanie – s funkciou občianska vybavenosť ešte v roku 1998. Takto definovaný územný plán umožnil umiestniť na predmetné parcely penzión s apartmánmi.

Na rozdiel od minulosti, majú od roku 2011 o všetkých väčších stavbách povoľovaných v Mestskej časti Bratislava – Rača informáciu aj poslanci odbornej komisie a takisto môžu celý proces pripomienkovať. Informácia o pláne investora stavať na Peknej Penzión (žiadosť o vydanie územného rozhodnutia) bola v januári 2013 predložená na Komisii výstavby, územného plánovania, cestného hospodárstva, životného prostredia a verejného poriadku. Členom komisie je aj Drotován. V čase riešenia a reálnej možnosti zámer pripomienkovať, túto možnosť nevyužil a ani voči zámeru nenamietal.

Stavba bola následne povolená v súlade s vydaným záväzným stanoviskom hlavného mesta. Svojim objemom (2 nadzemné podlažia + ustupujúce 3 nadzemné podlažie) aj funkciou. Hlavné mesto použilo pojmy 21 apartmánov a 33 izieb so zázemím. Stavebný úrad v Rači podľa presnejšej projektovej dokumentácie v stavebnom povolení uvádza údaj  21 2-izbových apartmánov a 33  1-izbových apartmánov (v stavebnom povolení bolo pôvodne omylom uvedené 33 3-izbových apartmánov), dohromady teda 54 apartmánov.

Chyba v odpise stavebného povolenia bola riadne napravená a nemá vplyv na skutočný realizovaný stav. Namiesto toho, aby si poslanec MČ a člen komisie prípadnú chybu a jej následnú nápravu overil, nebodaj na ňu kolegiálne upozornil, šíri medzi ľudí klamstvá a paniku.

Investor vybuduje v objekte aj podzemné parkovisko, čím sa časť parkovacích miest presunie pod budovu.

Penzión Krasňany, Pekná cesta, Bratislava. Foto: google.com

Penzión Krasňany, Pekná cesta, Bratislava. Foto: google.com

Pri porovnaní sadzby dane z nehnuteľnosti možno zistiť, že kým za byt sa v Rači platí 0,39 eura na m² podlahovej plochy bytu, za nebytový priestor (to platí aj pre apartmánové bývanie v realizovanom penzióne) je to 1,15 eura za m² podlahovej plochy nebytového priestoru. Majitelia priestorov v penzióne teda budú prispievať do rozpočtu trikrát väčšou sumou za m² ako vlastníci bytov.

Mestská časť Bratislava – Rača považuje za ďalší pozitívny rozmer výstavby nad Peknou aj kultivovanie prostredia, v ktorom za minulé roky registrovala množstvo sťažností od ľudí zo susedstva na pohyb a pobyt neprispôsobivých a problematických osôb, spájané s drobnou trestnou činnosťou v okolí – najmä vykrádaním objektov v záhradkárskej oblasti.

Stavba, ktorá splnila všetky podmienky na vydanie územného rozhodnutia aj stavebného povolenia tak môže po dokončení prispieť ku skultivovaniu celej oblasti.

„Všetkých, ktorí už dopredu verejne predpovedajú naše rozhodnutia a kroky môžem ubezpečiť, že počas môjho vedenia Mestská časť Bratislava – Rača nepodporí zmenu účelu využitia stavby z penziónu s apartmánmi na bytový dom,“ deklaroval starosta Peter Pilinský.

Zdroj: www.raca.sk