Okresný úrad Bratislava otvára v skúšobnej prevádzke nové Klientské centrum pre množstvo úkonov týkajúcich sa komunikácie so štátnou správou! Od pondelka 1. februára 2016 začne fungovať v  Bratislave v skúšobnej prevádzke moderné klientske centrum štátnej správy. Sídliť bude na Tomášikovej 46 v budove známej ako stará IKEA. Do Klientskeho centra pri Okresnom úrade Bratislava (OÚ BA) sa presťahuje štátna správa z desiatich adries v hlavnom meste.

Okresný úrad Bratislava nový Tomášikova

Okresný úrad Bratislava: Nové Klientské centrum, Tomášikova ulica

Pre občanov a podnikateľov to bude znamenať, že jednoduchšie a pohodlne na jednom mieste vybavia svoje úradné veci so štátom. Klientske centrum bude mať úradné hodiny každý deň – bez obedňajšej prestávky.

Upozorňujeme, že z dôvodu sťahovania nebudú niektoré úrady fungovať v piatok 29. januára, a to krajský dopravný inšpektorát (KDI), živnostenský odbor okresného úradu a oddelenia dokladov v okrese Bratislava I a v okrese Bratislava III.

Odporúčame preto občanom, aby si neodkladné úradné záležitosti vybavili v predstihu. Zároveň upozorňujeme, že náhradný stránkový deň pre KDI bude v utorok 26. januára v čase od 8:00 do 15:00.

Pre občanov budú v klientskom centre dostupné služby ako napríklad prihlasovanie a prevod držby vozidiel, vybavovanie dokladov pre okresy Bratislava I a III, agenda živností, štátneho občianstva, osvedčenie listín a overovanie podpisov, zmena mena a priezviska, ako aj záležitosti lesného a pozemkového hospodárstva či životného prostredia a cestnej dopravy.

Klientske centrum bude poskytovať aj viacero doplnkových služieb.

Pracoviská a služby v Klientskom centre Bratislava

V Klientskom centre Bratislava budú zastúpené tieto agendy OÚ BA:

– všeobecná podateľňa pre všetky odbory OÚ BA,
– supervízor – poradenstvo (obsluha vyvolávacieho systému), informácie o telefónnych číslach, usmernenie k žiadostiam,
odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií: agenda cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
odbor všeobecnej vnútornej správy: agenda osvedčovania listín a overovania  podpisov, agenda štátneho občianstva, zmena mena a priezviska,
odbor živnostenského podnikania: ohlásenie živnosti a podanie  žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení, výpis zo živnostenského registra, prehľad údajov zapísaných v živnostenskom registri, agenda integrovaného obslužného miesta,
odbor starostlivosti o životné prostredie: agenda odpadového hospodárstva, ochrany prírody, ochrany ovzdušia a  štátnej vodnej správy, potvrdenia o neexistencii motorového vozidla,
pozemkový a lesný odbor: agenda lesného hospodárstva a poľovníctva a agenda pozemková, pozemkových úprav a ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu.

Ďalej bude v rámci Klientskeho centra Bratislava pôsobiť

Krajské riaditeľstvo policajného zboru Bratislava, Krajský dopravný inšpektorát, odbor bezpečnosti cestnej premávky a dopravných evidencií v Bratislave: prihlasovanie doposiaľ neevidovaného vozidla do evidencie vozidiel, prihlasovanie vozidla vyradeného zo špeciálnych evidencií do evidencie vozidiel, prihlasovanie jednotlivo dovezeného vozidla do evidencie vozidiel, prevod držby vozidla na inú osobu a pod.

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru Bratislava I a III, oddelenie dokladov odboru poriadkovej polície: príjem  žiadostí  o vydanie  a vydávanie občianskeho preukazu, vodičského preukazu, cestovného pasu a medzinárodného  vodičského  preukazu, snímanie  osoby   v  súvislosti s vydávaním týchto dokladov a vydávanie osvedčenia o evidencii vozidla a pod.

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bratislave: poskytovanie informácií a podateľňa pre danú agendu.

Súčasťou OÚ BA sú aj ďalšie odbory, ktoré sa presťahujú na Tomášikovu 46:

– odbor krízového riadenia,
– majetkovoprávny odbor,
– odbor školstva,
– odbor výstavby a bytovej politiky,
– odbor opravných prostriedkov a
– organizačný odbor

Ďalšie služby Klientskeho centra Bratislava:

Občania a podnikatelia tu budú môcť uhradiť správne poplatky prostredníctvom elektronického platobného systému eKolok, ako aj prostredníctvom platobných POS terminálov.

Podnikatelia budú môcť využiť služby poradcu pre elektronický kontraktačný systém pre obchodovanie so štátom (elektronické trhovisko).

Vydávať sa tu budú tiež výpisy z obchodného registra SR a výpisy účtovných závierok.

Integrované obslužné miesto občana (IOMO) bude vydávať výpisy a odpisy z registra trestov.

Prostredníctvom pracovísk povinného zmluvného poistenia bude pre klientov zjednodušený proces prihlasovania motorových vozidiel.

Súčasťou klientskeho centra bude aj pobočka Slovenskej pošty.

Dostupnosť klientskeho centra

Klientske centrum bude dostupné individuálnou aj mestskou hromadnou dopravou. V blízkosti sú zastávky autobusových liniek 39, 50, 53, 61, 63, 96, 196 a trolejbusových liniek 204 a 205. Pred úradom je dostatočné množstvo parkovacích miest, pričom parkovať možno zadarmo jeden a pol hodiny. V prípade, ak klient preukáže, že vybavoval záležitosti dlhšie ako uvedený čas, bezplatné parkovanie mu predĺžia.

Okresný úrad Bratislava: Nové Klientské centrum, Tomášikova ulica (tzv. stará IKEA)

Okresný úrad Bratislava: Nové Klientské centrum, Tomášikova ulica (tzv. stará IKEA)

Úradné hodiny

Úradné hodiny všetkých pracovísk Klientskeho centra Bratislava budú oproti súčasnému stavu zjednotené, a to v pondelok, utorok a vo štvrtok od 8:00 do 15:00, v stredu od 8:00 do 17:00v piatok od 8:00 do 14:00. Oproti súčasnému stavu sme zrušili nestránkové dni. Klientske centrum bude fungovať päť dní v týždni bez obedňajšej prestávky.

Klientske centrá ako moderné kontaktné a administratívne miesta pre občanov

Budovanie klientskych centier ako kontaktných a administratívnych miest pre občanov prebieha v súvislosti s realizáciou reformy miestnej štátnej správy známej pod názvom ESO (efektívna, spoľahlivá a otvorená štátna správa). Klientske centrum predstavuje priestor, ktorý je miestom prvého kontaktu fyzických a právnických osôb so štátnou správou.

V rámci klientskeho centra sú integrované služby, ktoré sú poskytované útvarmi Ministerstva vnútra SR, ako aj inými subjektmi verejnej správy. Klientske centrá poskytujú moderné a komplexné služby štátu v príjemnom prostredí, a tým prispievajú k jednoduchej a efektívnej komunikácii občana so štátom.

Doteraz bolo otvorených 43 klientskych centier z celkového počtu 79, ktoré plánuje Ministerstvo vnútra SR zriadiť v rámci Slovenskej republiky.

Okresný úrad Bratislava: Klientské centrum združí úrady z 10 rôznych adries

Okresný úrad Bratislava: Klientské centrum združí úrady z 10 rôznych adries

Zdroj: MV SR, úprava: račaweb.sk