Oberačka v račianskom vinohrade.

Oberačka v račianskom vinohrade.

Mestské zastupiteľstvo bude rozhodovať na svojom zasadnutí 24. – 25. septembra 2014 o nájme pozemkov v katastri Rača a Vinohrady. Ide o vinohrady, ktoré patria mestu. Obrábať a revitalizovať ich majú miestni vinohradníci za symbolické nájomné a takisto za odovzdávanie certifikovaného vína pre potreby magistrátu.

Predmetom navrhovaných zmlúv je prenájom na dobu určitú za účelom trvalého využívania predmetu nájmu ako vinice, vinohradníckej plochy alebo vinohradu, za nájomné 1,00 Eur/rok/celý predmet nájmu a vecné plnenie vo forme vína. Nájomca sa zaväzuje odovzdať prenajímateľovi 10% z úrody vo forme certifikovaného vína.

Miloš Máťuš je známy svojimi frankovkami po celom Slovensku aj v zahraničí.

Miloš Máťuš je známy svojimi frankovkami po celom Slovensku aj v zahraničí.

Toto certifikované víno bude mať značku „mestské víno“ a bude označené špeciálnymi etiketami s logom mesta, logom výrobcu, povinné náležitosti, ktoré má etiketa obsahovať (ako napr. symbol mesta) určí prenajímateľ. Náklady spojené s výrobou etikiet bude v plnom rozsahu znášať nájomca.

Nájomca sa zaväzuje predmet nájmu využívať výlučne na dohodnutý účel. Pre prípad nesplnenia tohto záväzku má prenajímateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 1,00 Eur/m2 za každý, aj začatý deň trvania porušenia tohto záväzku.

Záujem o obhospodarovanie mestských viníc prejavili známi račianski a susedné producenti – Ivan Holík (26 árov), Juraj Vladár, samostatne hospodáriaci roľník (2,36 ha), Vinárstvo a vinohradníctvo Miloš Máťuš (1,2 ha) a Villa Vino Rača (3,78 ha).

V dôvodovej správe sa uvádza, že členovia prípravnej komisie sa zhodli na tom, že je potrebné vypracovať koncepciu prístupu k vinohradom. Všetci prítomní sa zhodli na potrebe vytvoriť značku „mestské víno“. Komisia zorganizovala výjazd do viníc na obhliadku pozemkov v MČ Nové Mesto a v MČ Rača.

Na následnom rokovaní v priestoroch miestneho úradu v Rači sa prítomní dohodli na tom, že ak by boli pozemky prenajaté vinárom, je nutné hovoriť iba o dlhodobom prenájme, ktorý by zabezpečil istotu pre vinárov vo forme návratnosti zainvestovaných prostriedkov do vinohradov.

Predstaviteľ vinohradníkov navrhol spôsob spolupráce s mestom – vinári by obhospodarovali „mestské vinice“ na základe zmluvy, v ktorej by sa zaviazali časť úrody vo forme vína odovzdať mestu a mesto by prispelo marketingom, propagovalo by takto vyprodukované víno.

Starosta Peter Pilinský, ktorý odcestoval na služobnú cestu do družobného talianskeho mesta Priverno a zo zasadnutia zastupiteľstva sa ospravedlnil, bol ako predstaviteľ MČ Bratislava – Rača členom prípravnej komisie. Zámer prenajať pozemky vinohradníkom, ktorí na nich udržia vinohradnícku činnosť, podporuje.

Úbytok viníc za posledných 12 rokov pred rokom 2013 predstavoval na Slovensku 742 hektárov (7 420 000 m2), čiže priemerne 62 hektárov za rok! Nie je ťažké odhadnúť, že najväčší tlak bol za posledné roky vyvíjaný najmä na parcely v Bratislave, kde sa to špekulantom vzhľadom na vysoké ceny stavebných pozemkov najviac oplatilo.

Noví nájomcovia mestských vinohradov sa zaviažu, že budú vinice obrábať a revitalizovať.

Noví nájomcovia mestských vinohradov sa zaviažu, že budú vinice obrábať a revitalizovať.

Foto: Račan