Cyklisti z Bratislavy, ale najmä Rače, Východného a Vajnor, sa môžu tešiť na nové kilometre ďalšej novej cyklotrasy! Po tom, čo dostal na septembrovom zastupiteľstve MČ Bratislava – Rača od poslancov zelenú projekt „Cyklotrasa v úseku žst. Bratislava-Východ – žst. Bratislava-Vajnory“, vydalo mu 10. decembra 2014 hlavné mesto SR Bratislava už aj stavebné povolenie.

Existujúca komunikácia Východná sa podľa tohto povolenia rozšíri o nové jednosmerné cyklistické pruhy, ktoré budú nadväzovať na spevnenú krajnicu komunikácie, pričom výškovo nebudú od nej oddelené.

Šírkové usporiadanie komunikácie bude nasledovné:

2 x 2,75 m jazdné pruhy
2 x 0,5 m bezpečnostný odstup cyklistických pruhov od jazdných pruhov
2 x1,0 m novonavrhované cyklistické pruhy

Cyklochodník Rača - Východné - Vajnory budú spolu budovať mesto Bratislava. a mestské časti Rača a Vajnory

Cyklochodník Rača – Východné – Vajnory budú spolu budovať mesto Bratislava. a mestské časti Rača a Vajnory

Cyklistické pruhy sú navrhnuté v šírke 1,00 m pre stiesnené podmienky, ktoré vytvárajú stĺpy verejného osvetlenia.  Dĺžka celkového rozširovaného úseku komunikácie Východná je 1 028 metra.

Cyklistické pruhy budú prerušené v úseku jestvujúcich zastávok MHD z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti výstupu a nástupu cestujúcich.

V križovatke Východná – Príjazdná – Pri starom letisku bude zrealizovaná úprava celého križovatkového priestoru s vybudovaním nového ostrovčeka, ktorým budú vedené navrhované cyklopruhy s príslušným smerovaním.

Stavebné povolenie je vydaná na časť z celkového úseku plánovaného cyklochodníka, ktorého celková dĺžka má byť v budúcnosti až 2,687 km. Pôjde o rekonštrukciu cesty s umiestnením cyklotrasy od železničnej stanice Bratislava – Vajnory po otočku autobusov na južnom okraji Rendezu.

Účelom stavebných úprav je do budúcnosti vytvoriť systém cyklotrás prepájajúcimi jednotlivé cyklotrasy s napojením sa na cyklotrasu Malokarpatsko-šúrska cyklomagistrála JuRaVa. Ďalším možným budúcim napojením je na pripravovanú cyklotrasu Trnavské Mýto – Rožňavská – Vajnory – Zlaté Piesky, na ktorú je už spracovaná štúdia.

Viac aj tu: Nestihli ste otvorenie cyklotrasy JuRaVa? Pozrite si reportáž plnú úsmevov

“Ďakujem poslancom račianskeho zastupiteľstva, ktorí takmer jednohlasne podporili projekt vybudovania nového cyklochodníka, ktorý spojí Raču cez Východné s Vajnorskými jazerami,” uviedol po hlasovaní miestneho zastupiteľstva starosta Peter Pilinský.

Projekt sa má realizovať formou združenej investície Hlavného mesta SR Bratislavy a dvoch mestských častí – Vajnory a Rača. Suma (zvýšenú o rezervu) vo výške 180 000 eur sa navrhuje rozdeliť medzi tri subjekty a realizácia do dvoch kalendárnych rokov.

V roku 2014

1) Hlavné mesto SR Bratislavy 65 000 EUR
2) Mestská časť Vajnory 28 000 EUR
SPOLU 93 000  EUR

V roku 2015

1) Hlavné mesto SR Bratislavy 57 000 EUR
2) Mestská časť Rača 30 000 EUR

SPOLU: 87 000 EUR