Na pôde račianskeho miestneho úradu po prvý raz zasadla špeciálne zriadená komisia, ktorá má za úlohu dosiahnuť dohodu medzi investorom nového športového areálu LBG aréna a zástupcov klubu BMX. Cieľom bolo rokovať o podmienkach podnájomnej zmluvy, ktorá upraví vzájomné vzťahy na pozemkoch zverených investorovi LBG arény mestom a mestskou časťou v lokalite medzi Černockého a Hečkovou ulicou.

Za BMX sa stretnutia, ktoré počas dovolenky Petra Pilinského viedol vicestarosta Rastislav Žitný za prítomnosti prednostky Jany Peškovej, zúčastnili p. Rapčan aj Jana Maniková, za investora aj predseda predstavenstva Ľubomír Balog, Jaroslav Packa, Gabriel Baran či Tibor Hauser.

Nový návrh a ponuka pomoci

Letecký pohľad na areál BMX a budúci športový komplex LBG Aréna

Letecký pohľad na areál BMX a budúci športový komplex LBG Aréna

Za LBG aréna, s.r.o. predstavil architekt Čechvala nový konkrétny technický návrh, ktorý reflektuje potreby oboch strán. Riešenie spočíva v skrátení trate na 315 m odstránením poslednej zákruty, pričom dojazdová plocha by končila na strane štartovacej čiary.

Týmto riešením budú vytvorené bezpečnostné zóny, zostane zachované parkovisko, 5 m ochranné pásmo vodovodu zostane skryté v komunikácii a bude zabezpečená celková plynulosť technickej infraštruktúry.

Zároveň zástupca LBG aréna, s.r.o. ponúkol pomoc pri samotnej úprave trate. V prezentácii vystúpil aj p. Baran, ktorý doplnil informácie, ktoré získali na základe rokovaní s predstaviteľmi cyklistického športu na Slovensku. Ponuku poskytnúť pomoc pri úpravách trate Jana Maníková za BMX vyzdvihla a uviedla, že v takejto podobe zaznela na rokovaniach po prvý raz.

Tím BMX je naklonený návrh prijať

V závere rokovania BMX klub Rača zopakoval, že predložený návrh zo strany LBG aréna, s.r.o je pre nich akceptovateľný a sú pripravení v prvom augustovom týždni /32. kalendárny týždeň/ sa stretnúť so zástupcami LBG aréna, s.r.o.

„Ľudia z LBG aréna predložili zástupcom BMX návrh na rekonštrukciu trate a zároveň ponúkli pomocnú ruku pri jeho realizácii. Väčšina zástupcov BMX túto iniciatívu uvítala, preto mám z tohto konštruktívneho stretnutia veľmi dobrý pocit. Rovnako prítomní poslanci zastupiteľstva sa vyjadrili, že nové rokovanie posunulo vec výrazne dopredu smerom k dohode,“ uviedol na margo zasadnutia komisie Rastislav Žitný.

Variantné riešenie V1: Uvažuje a maximálnom rešpektovaní súčasných funkčných väzieb v areáli. Je tu ponechané teleso dráhy BMX (bikros) a aj vytvorená plošná rezerva na jej prevádzku.

Variantné riešenie V1: Uvažuje a maximálnom rešpektovaní súčasných funkčných väzieb v areáli. Je tu ponechané teleso dráhy BMX (bikros) a aj vytvorená plošná rezerva na jej prevádzku.

Zdroj: Račaweb, MÚ Rača, foto Marcel Rebro, Tomas Cechvala Architects