Miestny úrad v Rači zverejnil na svojej stránke informáciu o zámere odpredať majetok formou verejnej obchodnej súťaže. Ide o nebytové priestory a pozemky areálu Experiment na Strelkovej 1, vo veďajšej budove sídlil známy podnik Espresso Trop.

Pozemky majú celkovú rozlohu 2753 metrov štvorcových a budova so 7 nebytovými priestormi s plochou 461 metrov štvorcových. Minimálna cena bola stanovená znaleckým posudkom na 403 000 eur. Ponuky je potrebné doručiť Miestnemu úradu do 30. apríla 2014 do 12.00 hod.

Podrobnosti verejnej obchodnej súťaže nájdete tu.

Areál Experiment Strelkova

Areál Experiment Strelkova

V prípade úspešného predaja by sa výťažok z verejnej obchodnej súťaže delil medzi dvoch vlastníkov, ktorými sú Hlavné mesto SR Bratislava a Mestská časť Bratislava Rača v pomere 40:60 percent.

Podľa platného územného plánu je predmetná zóna definovaná ako občianska vybavenosť lokálneho významu (č. funkcie 202) ako stabilizované územie.

Tie sú určené ako “Územia občianskej vybavenosti slúžiace pre umiestňovanie stavieb a zariadení lokálneho významu, predovšetkým pre obyvateľstvo bývajúce v spádovom území. Súčasťou územia sú plochy zelene, vodné plochy ako súčasť parteru, dopravné a technické vybavenie, garáže a zariadenia pre požiarnu a civilnú obranu.” Podiel funkcie bývania nesmie prekročiť 30% z celkových podlažných plôch nadzemnej časti zástavby funkčnej plochy.

Neprípustné je umiestňovať v takomto území napr. zariadenia s negatívnymi účinkami na stavby, rodinné domy, bytové domy nad 4 nadzemné podlažia, areály priemyselných podnikov či skladové areály, distribučné centrá a logistické parky.

Fotogaléria: