Poslanci miestneho zastupiteľstva v Rači schválili rozpočet mestskej časti na rok 2016, ktorého výška je porovnateľná s tohtoročným rozpočtom. V bežných príjmoch je však rozpočtovaná suma vyššia cca o 300 tis. eur, najmä z dôvodu očakávaných vyšších príjmov z dane z príjmov fyzických osôb.

Fond rozvoja Rače

Mestská časť Bratislava - Rača logo

Mestská časť Bratislava – Rača

Podstatný rozdiel oproti roku 2015 spočíva najmä v zmene zdrojov príjmov z kapitálových na finančné operácie. „Kým v roku 2015 sme dostali do rozpočtu takmer 2 milióny eur vo forme kapitálových príjmov predovšetkým ako nenávratné finančné prostriedky z fondov EÚ a štátneho rozpočtu za realizované projekty v rámci ISRMO, v roku 2016 budeme nespotrebovanú časť týchto prostriedkov zapájať do rozpočtu vo forme finančných operácií ako použitie Fondu rozvoja Rače,“ povedala prednostka MÚ Rača Jana Pešková.

Kapitálové výdavky ako rozvojová časť rozpočtu sú smerované najmä do obnovy ďalších budov. „Na jar začneme s rekonštrukciou a nadstavbou budovy materskej školy Barónka, kde pribudnú dve triedy. Nasledovať bude kompletná rekonštrukcia budovy materskej školy Pri Šajbách,“ povedal starosta Rače Peter Pilinský. Na tieto dve akcie Rača v roku 2015 dostala aj dotáciu z Ministerstva školstva (110 tisíc eur + 55 tisíc eur).

Kúpa sanatória na Novohorskej

Peter Pilinský, starosta Rače

Peter Pilinský, starosta Rače

Vyčlenili sme aj finančné prostriedky na druhú splátku kúpy budovy na Novohorskej ulici, ktorá je taktiež určená na prebudovanie na novú materskú školu, pričom v roku 2016 prebehnú všetky prípravné a projektové práce,“ dodal Pilinský.

Schválené sú aj výdavky na rekonštrukciu budovy kuchyne a jedálne v areáli nového denného stacionára pre seniorov na Plickovej ulici, na ktorú Rača podala žiadosť o dotáciu z Envirofondu.

Pokračovať budú tiež práce na vypracovaní územných plánov zóny Krasňany a Východné a rekonštrukcie viacerých detských ihrísk.

Ďakujem všetkým poslancom, ktorí podporili a schválili račiansky rozpočet na rok 2016. Rovnako ďakujem aj poslancom, ktorí ho síce nepodporili, no verím, že aj ich návrhy budú môcť byť v priebehu roka zrealizované v čo najväčšej možnej miere,” komentoval hlasovanie o rozpočte starosta Peter Pilinský.

Bývalé detské sanatórium na Novohorskej predáva spoločnosť Poliklinika Tehelná ako prebytočný majetok.

Bývalé detské sanatórium na Novohorskej predáva spoločnosť Poliklinika Tehelná mestskej časti ako prebytočný majetok.

Zdroj: MÚ Rača, úprava: Račaweb, foto: archív