Schátraný areál po bývalých Vinárskych závodoch pri Nemeckom kultúrnom dome chce majiteľ pozemku pretvoriť na novú obytnú zónu so základnou občianskou vybavenosťou, parkovými plochami a parkovaním. Na zmene územného plánu na premenu tejto lokality z priemyselnej zóny na občiansku vybavenosť a bývanie pracuje už od roku 2007, zmena funkcie bola schválená mestským zastupiteľstvom Bratislavy v roku 2011.

Momentálne je návrh výstavby projektu Vin-Vin v procese EIA, ktorý skúma jeho dopady na životné prostredie. MČ Rača vzniesla pripomienky okrem iného k celkovej urbanistickej koncepcii ako aj požiadavky na zmenšenie zástavby či zníženie podlažnosti domov.

„Na základe pripomienok mestskej časti Bratislava – Rača požadujeme, aby sa zámer neodporúčal realizovať v prezentovanom objeme a obsahu,“ reaguje Iveta Virsíková, vedúca oddelenia územného plánovania a stavebného poriadku. Požiadavky odrážajú výsledky začínajúcej sa verejnej diskusie o tomto projekte.

Ako si investor predstavuje svoj projekt?

Obytný súbor VIN VIN Rača

Obytný súbor VIN VIN Rača

Zástavbu územia by mala tvoriť sústava deviatich objektov, z ktorých najvyšší pri križovatke Kubačova a Sadmelijská má 14 nadzemných podlaží. Medzi budovami by mala vzniknúť pešia zóna, väčšina parkovacích miest je situovaná v podzemných garážach so zatrávnenou strechou.

Na výmere takmer 31-tisíc metrov štvorcových chcú vybudovať 476 bytov, 960 parkovacích miest, pribudnúť má 879 obyvateľov a zároveň 237 pracovných miest. Plocha je v územnom pláne určená ako zmiešané územia bývania a občianskej vybavenosti a tiež ako viacpodlažná zástavba obytného územia.

Rača vzniesla sériu námietok

Podľa zákona 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA) v znení neskorších predpisov je možné do 4. februára 2015 podávať pripomienky k tomuto projektu. Mestská časť Bratislava – Rača túto zákonnú možnosť využila a podáva celú sériu pripomienok k predloženému zámeru.

–    Žiada znížiť navrhovanú intenzitu využitia územia a to kvôli zachovaniu charakteristického obrazu stabilizovaného územia zóny Barónka a pôvodnej historickej zástavby Rače a kvôli súladu so záväznou časťou územného plánu mesta.

–    Z dôvodu zachovania kvality bývania v bytovom dome Plickova 2,4,6 žiada prehodnotiť navrhované riešenie bytových domov D2 a D3 s podlažnosťou 7+1 a 6+1 v severovýchodnej časti zámeru, ktoré sú umiestnené v jeho tesnej blízkosti jednak znížením podlažnosti podľa urbanistickej štúdie na 5+1 a jednak zväčšením odstupu medzi existujúcim bytovým domom a navrhovanou zástavbou.

–    MČ Rača rovnako nesúhlasí, aby výšková stavba sa dostala do tesnej blízkosti existujúceho bytového domu Sadmelijská 1.

–    Žiada v rámci správy o hodnotení predložiť svetlotechnickú štúdiu tieniaceho vplyvu navrhovaných objektov na okolitú existujúcu zástavbu.

–  Žiada upraviť dopravnú obsluhu územia v okolí komunikácie Sadmelijská tak, aby bolo možné zabezpečiť parkovanie v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

–  Žiada do zámeru zapracovať cyklotrasu – Račianska radiála, ktorá vedie ul. Kubačova ako aj lokálne cyklotrasy v riešenom území.

–  Nesúhlasí so zrušením parkovacích miest pred NKD bez dohody s vlastníkom, resp. žiadame nahradiť ich v rámci zámeru v blízkosti NKD.

–  Žiada umožniť prejazd cez pozemok parc. č. 1537/4 pre zabezpečenie plánovanej prevádzky parkoviska a celého objektu NKD.

Žiada úpravy komunikácií a križovatiek Žitná, Hečkova, Sadmelijská, Kadnárova, Kubačova, Barónka zaradiť ako vyvolané investície investora zámeru.

Žiada riešiť vybudovanie predškolského zariadenia s kapacitou korešpondujúcou s počtom rezidentov uvedených v zámere Vin Vin Rača.

Vinárske závody Rača Bratislava štátny podnik Vinoprodukt

Súčasný stav areálu bývalého podniku Vinárske závody Rača, neskôr po privatizácii Vínoprodukt.

Svoje pripomienky môžete zasielať aj vy do 4. februára 2015 poštou na adresu:  Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ŽP,
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, Odborárske nám. 3, P.O.BOX 19, 810 05 Bratislava.

Celé znenie stanoviska MČ Bratislava – Rača: Nesúhlasné stanovisko MČ Rača k projektu Vin Vin

Zdroj: Račiansky výber, úprava: Račaweb, vizualizácie: Jurský obytný park 2