Podmienky Obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov v bytovom dome na Černockého 5/A