Mestská časť Bratislava-Rača sa ako druhá v rámci hlavného mesta zapája do programu aktivačných prác. Od začiatku júla zamestnáva ľudí evidovaných na úrade práce ako pracovnú silu pre oddelenie životného prostredia a oddelenie čistoty.

Aktivační pracovníci pomáhajú aj oddeleniu čistoty a životného prostredia pri starostlivosti o verejné priestranstvá.

Aktivační pracovníci pomáhajú aj oddeleniu čistoty a životného prostredia pri starostlivosti o verejné priestranstvá.

„Túto príležitosť sme bez meškania využili, keďže je prospešná pre obe strany – obec vie poskytnúť čiastočné uplatnenie nezamestnaným a oni zase pomôžu nám s údržbou verejných priestranstiev,“ povedal starosta Rače Peter Pilinský.

Prihlásení záujemcovia o aktivačné práce absolvovali školenie Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), od nasledujúceho dňa ich je možné stretnúť pri prácach v uliciach obce.

Na aktivačné práce v Rači je nateraz nahlásených 10 ľudí.

„Polovica z nich bude pracovať minimálne 64 hodín do mesiaca. Náplňou ich práce bude čistenie a upratovanie verejných priestranstiev, detských ihrísk, čistenie vodných rigolov a odstraňovanie nečistôt po spoločenských podujatiach,“ povedal Pilinský. Zvyšní piati nezamestnaní budú mať rovnakú náplň práce, ale len 32 hodín mesačne.

MČ Bratislava – Rača takýmto spôsobom uplatňuje novelu zákona č. 417/2013 o pomoci v hmotnej núdzi a tiež zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti, v rámci ktorých sa s účinnosťou od januára tohto roku aktivizujú aktivační pracovníci.

Eva Miklánková, hovorkyňa MÚ Bratislava-Rača, foto račaweb