Mestská časť Rača ešte začiatkom minulého roku odporučila Ministerstvu životného prostredia SR nesúhlasiť s navrhovanou realizáciou rozľahlého obytného komplexu Rínok Rača a podala voči projektu námietky – viaceré z nich však v  záverečnom stanovisku neboli zohľadnené. Rača preto v máji podala proti Záverečnému stanovisku Ministerstva životného prostredia SR rozklad (odvolanie).

Zníženie rozsahu výstavby

Areál bývalých Vinárskych závodov v Rači.:

Areál bývalých Vinárskych závodov v Rači.:

Naša požiadavka znížiť intenzitu využitia územia vzhľadom na charakter existujúcej zástavby a väzby na historické prostredie nebola akceptovaná. My na nej však naďalej trváme,“ povedal starosta Rače Peter Pilinský.

Podľa neho samospráva nesúhlasí ani so stanoviskom spracovateľa z hľadiska hluku, ani so svetlotechnickým posudkom na existujúce obytné domy v lokalite Plickova.

Žiadame znovu preveriť správnosť uvedených záverov,“ dodal Pilinský.

Mestská časť vyjadrila námietky aj voči výškovej stavbe A1 v juhozápadnej časti územia – podľa vedenia Rače stavba svojimi proporciami nerešpektuje charakter existujúcej výstavby na ulici Úžiny, vnáša do zástavby neprijateľný kontrast a vytvára pohľadovú bariéru na Malé Karpaty.

Pilinský žiada riešenie MŠ a ZŠ

Starosta Pilinský tiež apeluje na investora riešiť problém miest v školách a škôlkach. „Žiadame zmluvne doriešiť zabezpečenie nárokov na kapacity materských a základných škôl vzhľadom na nárast počtu obyvateľov po zrealizovaní zámeru. Tiež žiadame riešiť dopravno-kapacitné zaťaženie ciest a križovatiek pre rannú špičku.“

Samospráva sa v námietkach na investora plne stotožňuje s požiadavkami verejnosti. „Bude nutné vybudovať svetelný priechod pre chodcov na križovatke Kadnárová/Sadmelijská ako vyvolanú investíciu investora a navrhnúť opatrenia pre bezpečnosť cyklodopravy v tomto úseku. Je potrebné aj osadenie nových prístreškov na zastávkach MHD a v maximálnej miere žiadame zabezpečiť opatrenia pred zvýšeným hlukom počas výstavby ako aj aj obmedzením času výstavby počas pracovných dní, víkendov a sviatkov,“ dodal starosta.

Vzhľadom na uvedené námietky navrhla MČ Rača v podanom odvolaní záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia SR zrušiť a vec vrátiť prvostupňovému orgánu na nové prejednanie a rozhodnutie.

Fotogaléria:

Video: Zámer Rínok Rača

Zdroj: Eva Miklánková, hovorkyňa MÚ Bratislava – Rača. Vizualizácie: Rínok Rača