Dlhoročný pohľad na jamu po plánovanom projekte Triangel (neskôr 4Ville) na Východnom môže byť čoskoro minulosťou. Pozemky získala spoločnosť B.D. Bratislava, ktorá plánuje stavbu projektu Rendez Vous s bytmi a občianskou vybavenosťou oživiť. V súčasnosti predkladá zámer na posudzovanie jeho vplyvov na životné prostredia (EIA).

Účelom navrhovanej činnosti je podľa predloženého zámeru pomocou novovybudovaného polyfunkčného komplexu poskytovať služby (kaviareň, kaderníctvo, banka a pod.) a zabezpečiť možnosť prechodného bývania, či už formou predaja alebo nájmu. V troch objektoch by malo vzniknúť spolu 302 bytov resp. služobných bytov – blok A (87), blok B (166) a blok C (49) a 387 parkovacích miest.

Vizualizácie projektu Rendez Vous. Má v ňom byť bývanie, ale aj služby či obchody. Pohľad od Policajnej akadémie.

Vizualizácie projektu Rendez Vous, ktorý obnovuje zámer výstavby na Východnom.

Úrad požaduje okružnú križovatku Pri Šajbách

Predkladatelia uvažujú o začiatku výstavby v roku 2018 resp. po získaní stavebného povolenia. Dobu realizácie odhadujú na 2 roky.

Vedenie račianskej samosprávy rokuje z investorom o doplnení projektu o ďalšiu občiansku vybavenosť, ktorá v tejto lokalite chýba. Takisto mestská časť Rača vo svojom stanovisku adresovanému hlavnému mestu žiada okrem iného zabezpečiť úpravu križovatky Pri Šajbách – Sklabinská na okružnú križovatku či predložiť riešenie zabezpečenia zvýšených nárokov na materskú a tiež základnú školu po dokončení výstavby.

Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy určuje tomuto územiu funkčné využitie občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu a časti územia pozdĺž Račianskeho potoka funkčné využitie ostatná ochranná izolačná zeleň.

Miesto plánovanej výstavby na Východnom, zhruba na úrovni križovatky Sklabinská – Pri Šajbách.

Navrhovaná lokalizácia projektu Rendez Vous na križovatke ulíc Sklabinská a Pri Šajbách.

Projekt z roku 2007

V mieste navrhovaného zámeru bol už v roku 2007 spracovaný zámer pod názvom “Polyfunkčný komplex Triangel, Pri Šajbách, MČ Bratislava – Rača”, v zmysle toho času platnej legislatívy zákona 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Na základe rozhodnutia Obvodného úradu ŽP v Bratislave č. ZPO/2007/04363-14/SVK/BA III zo dňa 6.6.2007 vyplynulo, že navrhovaná činnosť sa nebude posudzovať.

Vzhľadom k tomu, že sa jedná o obnovený a pozmenený stavebný projekt, a navrhovaná činnosť svojimi parametrami prekračuje limitné hodnoty zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, je projekt po zmene opätovne v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie. Predmetný zámer bude v zisťovacom konaní posudzovať Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia.

Po Triangli 4Ville a samé problémy

Pôvodný zámer Triangel resp. 4Ville, ktorý mal na zhruba 300 bytov a polyfunkciu vydané právoplatné územné rozhodnutie zo dňa 27.7.2007 s nadobudnutím právoplatnosti dňa 25.8.2007, podpísané bývalým starostom Jánom Zvonárom a na prvú etapu aj stavebné povolenie s nadobudnutím právoplatnosti dňa 06.03.2008, sa zasekol už počas realizácie – krátko po prvej fáze výkopových prác.

Vlastníci podielov v developerskej spoločnosti, medzi ktorými bola aj Nadácia Intenda, sa pre spory okolo financovania dostali do slepej uličky, padli aj trestné oznámenia. Pozemky neskôr získala banka pre nesplácanie úveru a ponúkla ho v dražbe.

Pôvodný projekt Triangel, spred roku 2010.

Pôvodný projekt Triangel sa neskôr premenoval na 4Ville a mal od starostu Jána Zvonára od roku 2007 územné rozhodnutie a tiež stavebné povolenie na 1. etapu.

Zdroj: raca.sk, foto: enviroportal.sk, 4Ville