V programe najbližšieho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Rača sa nachádza aj bod, ktorý by mohol zaujímať všetkých rodičov v našej obci. Ide o prerokovanie možnosti odkúpiť priestory a pozemky pre potreby úplne novej materskej školy…

Predkladateľ navrhuje zvážiť ponuku spoločnosti Poliklinika Tehelná, a. s., ktorá doručila mestskej časti možnosť odkúpiť jej prebytočný majetok nachádzajúci sa na Novohorskej ulici. Na základe rozhodnutia jediného akcionára – spoločnosti Fondu národného majetku SR – vlastník stanovil cenu za predaj nehnuteľností na 333 743,65 eur.

Bývalé detské sanatórium na Novohorskej

Bývalé detské sanatórium na Novohorskej ulici.

Rozhodne zastupiteľstvo

Ide pritom o parcely s výmerami 580 a 1660 m2, pričom na menšom pozemku je aj stavba bývalého sanatória so súpisným číslom. Za meter štvorcový pozemku tak majiteľ pýta necelých 150 eur, v objekte sa však nachádza aj niekoľko budov podobných škôlke na Barónke.

Úhrada kúpnej ceny je navrhnutá v dvoch splátkach a to 50% z kúpnej ceny (166 871,83 €) do konca tohto roku a zvyšných 50 % (166 871,83 €) k 30. júnu 2016. Rača má možnosť vyjadriť sa k tejto ponuke do 16. októbra 2015.

Nekúpi Rača, kúpi developer?

Nehnuteľnosť bola podľa informácií račaweb.sk už niekoľkokrát v ponuke na realitných portáloch za sumu okolo 420 000 eur. Teraz je však cena znížená a v prípade, ak mestská časť ponuku neakceptuje, hrozí jej ďalší pokus o odpredaj a riziko ďalšej výstavby v stabilizovanom území.

Budova na Novohorskej ulici slúžila v minulosti ako detské sanatórium v správe Ministerstva zdravotníctva. V územnom pláne hlavného mesta SR Bratislavy z r. 2007 je uvedené funkčné využitie tohto územia – občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu s možnosťou funkcie bývania až na 30%.

Rozšírenie kapacít škôlok

„Účelom odkúpenia budovy by bola jej prestavba na materskú školu, čím by sa rozšírili kapacity, ktoré nám pre deti predškolského veku chýbajú,“ uvádza mestská časť ako predkladateľ návrhu, o ktorom by mali hlasovať poslanci na zastupiteľstve.

Rača už v roku 2013 ponuku na odkúpenie nehnuteľnosti za sumu 423 000 eur odmietla. Teraz teda bude posudzovať zastupiteľstvo novú ponuku vlastníka zníženú o takmer 100 tisíc eur…

Pôvodný objekt bol daný do užívania v roku 1974, naposledy v ňom ešte v roku 2007 fungovalo Denné detské sanatórium pre deti s ochorením dýchacích orgánov.

Celé znenie návrhu na rokovanie zastupiteľstva si môžete pozrieť tu.

Fotogaléria:

Text: jč, foto: archív