Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Bratislava Rača je na ulici Pri Vinohradoch.

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Bratislava Rača je na ulici Pri Vinohradoch.

Na sťažnosť klientky Zariadania pre seniorov v Rači, ktorú v otvorenom liste adresovala aj prezidentovi Andrejovi Kiskovi (celý list s článkom tu),  reagoval riaditeľ zariadenia Ján Kmeť. Jeho odpoveď uverejňujeme v plnom znení:

Nie je pravdou, že vedenie nášho zariadenia je v konflikte s našimi prijímateľmi sociálnych služieb. Naše zariadenie má kapacitu 281 prijímateľov s ktorými má vedenie zariadenia a ja osobne veľmi dobrý vzťah. Nespokojní sú iba 12 prijímatelia, v nasledujúcich riadkoch vysvetlím prečo.   Nie je pravdou, že na základe príkazu riaditeľa sú naši prijímatelia nútení na každodenný odber stravy.  Podľa § 17 ods. 4 zákona o sociálnych službách je poskytovateľ DSS a ZpS Rača povinný poskytovať prijímateľom sociálnych služieb celodenné stravovanie, za ktoré sa považujú raňajky, obed, večera a dve alebo tri vedľajšie jedlá.

Gabajová Kiska otvorený list Domov seniorov

Dôchodkyňa Libuša Gabajová odovzdáva na podateľni otvorený list Andrejovi Kiskovi o pomeroch v zariadení v správe BSK

Zákon zároveň stanovuje, že prijímateľ sociálnej služby, ktorý je odkázaný na pomoc inej fyzickej osoby  pri  úkonoch sebaobsluhy podľa prílohy č. 3 prvého bodu a pri úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť podľa prílohy č. 4 časti II písm. a) až d) a f), je povinný odobrať v rámci tejto sociálnej služby aspoň dve jedlá denne, z ktorých jedno musí byť obed alebo večera. Z uvedeného vyplýva, že povinnosť odoberať stravu nemajú všetci prijímatelia v našom zariadení ale iba tí, ktorí sú na prípravu a podávanie stravy odkázaní.  Túto povinnosť im neuložil riaditeľ zariadenia ale zákon o sociálnych službách.

Uvedení 12 prijímatelia sociálnych služieb odmietajú splniť si svoju zákonnú povinnosť. Ostatní prijímatelia, ktorí nie sú odkázaní na prípravu a podávanie stravy, nemusia stravu odoberať vôbec a zariadenie toto ich rozhodnutie plne rešpektuje. Ak však títo prijímatelia majú záujem odoberať stravu, stačí túto požiadavku oznámiť sociálnemu pracovníkovi zariadenia a strava bude riadne zabezpečená podľa požiadavky konkrétneho prijímateľa. To znamená, že prijímateľ si môže objednať celodennú stravu alebo iba niektoré jedlá napríklad obed.

O týchto skutočnostiach boli prijímatelia sociálnych služieb informovaní vedením zariadenia  na dvoch stretnutiach, ktoré sa uskutočnili 11. 6. 2014 a 2. 7. 2014. Tieto stretnutia sa uskutočnili na základe rozhodnutia riaditeľa zariadenia.  Zároveň boli tieto informácie zverejnené na nástenkách zariadenia a individuálne tieto zmeny prijímateľom vysvetľovali sociálni pracovníci.

V liste zároveň vyjadruje prijímateľka sociálnych služieb nespokojnosť s obsahom posudkov a rozhodnutí o odkázanosti. Tieto posudky a rozhodnutia nevydáva zariadenie ale príslušná obec resp. mesto Bratislava alebo príslušná mestská časť. Ak sú prijímatelia nespokojní s vydanými posudkami a rozhodnutiami, môžu požiadať príslušnú obec o opätovné posúdenie a vydanie nového posudku a rozhodnutia.

Zároveň pisateľka tvrdí , že riaditeľ nepodal na stretnutí informáciu o výške poplatkov za stravovanie. Toto tvrdenie sa nezakladá na pravde. Na stretnutí riaditeľ jasne vysvetlil, že prijímatelia platia za stravu podľa výšky stravnej jednotky pre každý druh stravy a k tomu ešte režijné náklady v paušálnej výške 7 %.  Pisateľka ďalej udáva, že v časti zariadenia – Zariadenie pre seniorov Pri vinohradoch 267 musia bývať po dvoch v jednom byte.

Do r. 2014 bývali po dvoch v jednom byte iba 10 prijímatelia, z celkového počtu 84 prijímateľov. Od r. 2014 bývajú všetci prijímatelia v byte po jednom, okrem tých, ktorí chceli bývať naďalej ako dvojica v jednom byte. V ďalšej časti listu pisateľka namieta výšku poplatkov za poskytované sociálne služby.

Výška poplatkov je stanovená podľa VZN Bratislavského samosprávneho kraja č. 31/2009 v znení zmien a doplnkov. Táto výška poplatkov zohľadňuje výšku ekonomicky oprávnených nákladov nášho zariadenia pre poskytovanie služby v zariadení pre seniorov.

Mgr. Ján Kmeť
riaditeľ DSS a ZpS Rača

Téma Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov na ulici Pri Vinohradoch Bratislava – Rača aj tu: Zúfalá dôchodkyňa z Rače prosí o pomoc prezidenta Kisku! a tu: Pozrite si, čo odkazuje hovorkyňa Pavla Freša dôchodkyni z Rače

Libuša Gabajová: Otvorený list pre KiskuLibuša Gabajová: Otvorený list pre KiskuLibuša Gabajová: Otvorený list pre Kisku