V roku 2014 zaznamenala naša mestská časť úspechy pri získavaní finančných prostriedkov na svoj rozvoj, ďalšie zlepšovanie životnej úrovne obyvateľov a možností na trávenie voľného času.
Z eurofondov, ale aj rozpočtu magistrátu, získame na opravy škôl, škôlok, zriadenia denného stacionára pre seniorov, revitalizáciu Karpatského námestia, na cyklotrasu do Sv. Jura a Vajnor ako aj rekonštrukciu voľnočasového areálu v Knižkovej doline či zberného dvora vyše 4 milióny eur! V tejto súvislosti poskytol starosta obce Peter Pilinský (42) rozhovor spravodaju Račan.

Starosta Peter Pilinský počas festivalu frankovky.

Starosta Peter Pilinský počas festivalu frankovky.

Všetky projekty rekonštrukcií v operačnom programe ISRMO sú plánované v Rači. Znamená to, že Krasňany a Východné tento príspevok nepocítia?
Pôvodne sme mali v projekte zahrnutú aj revitalizáciu Materskej školy Pri Šajbách, ale keďže podpora bola určená len na rekonštrukciu objektov postavených pre rokom 1989, boli sme nútení tento objekt z projektu vylúčiť. Projektová dokumentácia rekonštrukcie škôlky na Východnom je však vďaka pôvodnému plánu pripravená a podobne ako už predtým pri ZŠ a MŠ na Hubeného v Krasňanoch ju môžeme zrekonštruovať z vlastných zdrojov už v najbližšom období – plánujeme ju zaradiť do návrhu rozpočtu na rok 2015.

Na rekonštrukciu škôl a škôlok si vzala Rača úver. Po pridelení eurofondov ho vrátite banke alebo využijete preplatené prostriedky na ďalšie zveľaďovanie obce?
Keďže sme získali úver za výhodných podmienok a obec nemá vďaka dobrej finančnej kondícii žiadne problémy s jeho splácaním, neuvažujeme o jeho predčasnom splatení. Vďaka pozitívnemu výsledku s eurofondami však budeme môcť pristúpiť aj k rekonštrukcii ostatných objektov, ktoré sa do projektu ISRMO nedostali. Napríklad môžeme zvážiť obnovu Koloničovej kúrie na Námestí Andreja Hlinku alebo investovať do iných objektov vo vlastníctve či správe našej mestskej časti.

Časť zariadení ste zrekonštruovali ešte pred pridelením dotácie z programu ISRMO. Je to povolené a v súlade s pravidlami čerpania eurofondov?
Už na začiatku rekonštrukcií sme vedeli, že všetky aktivity od februára 2011 budú môcť byť v prípade úspechu v projekte ISRMO preplatené spätne a je to v súlade s podmienkami programu. Rozhodnutie pristúpiť k rekonštrukciám škôl a škôlok v predstihu a aj za za cenu úveru sa ukázalo ako správne. To, že sme s ním začali v predstihu nám pomohlo ušetriť aj čas na realizáciu projektov a vyčerpanie pridelených prostriedkov. Iné úspešné mestské časti teraz môžu mať teraz problém s termínmi, lebo zvládnuť náročné verejné obstarávania a ešte aj samotné stavby do júna 2015 je časovo veľmi náročné. Nám to však už našťastie nehrozí.

Dá sa už teraz vyčísliť, akú časť splátok úveru dokáže úrad splácať z peňazí, ktoré sa ušetria vďaka úspore energií po zateplení škôl a škôlok?
Aj keď bola posledná zima mierna je nepochybné, že úspora vďaka zatepleniu objektov, výmene okien a rekonštrukcii kotolní sa bude pohybovať rádovo v tisíckach eur ročne. Takto ušetrené finacie môžeme využiť nielen na splácanie úveru, ale aj na opravu ciest, detských ihrísk, starostlivosť o zeleň či posilnenie zimnej údržby.

Bratislava-Rača

Prehľad najväčších rozvojových projektov v MČ Bratislava-Rača

Rozsiahle rekonštrukcie, výstavba cyklotrasy, oprava voľnočasového areálu v Knižkovej doline. To všetko sa roky odkladalo pre nedostatok peňazí. Aká je dnes fi nančná kondícia Rače vzhľadom na tieto náročné projekty?
Môžem všetkých ubezpečiť, že naša mestská časť je aj pri takejto rozsiahlej obnove v priaznivej fi nančnej kondícii a hospodári veľmi zodpovedne. Vďaka eurofondom sa nám podarilo zlepšiť technický stav obecného majetku a dokázali sme to bez toho, aby sme boli nútení šetriť na základných službách obyvateľom alebo vo zvýšenej miere predávať náš spoločný majetok.

Kedy sa začne s prácami v Knižkovej doline a aký je plánovaný termín dokončenia voľnočasového areálu?
Verím, že k podpisu zmluvy so stavebnou firmou a začiatku prác dôjde v najbližších dňoch a prvú etapu – rekonštrukciu sociálnych zariadení a hornej časti areálu – budeme môcť predstaviť už na tohtoročnom vinobraní. A ešte jedna dobrá správa pre ľudí – v transparentnom verejnom obstarávaní sa podarilo dospieť s víťaznou spoločnosťou sumu, ktorá je o takmer 200 000 eur nižšia, ako sme rátali pri vyhlasovaní súťaže!

Zdroj: Račan 03/2014, foto L. Prekop, račaweb, MÚ Rača, vizualizácie dodávateľov

Fotogaléria: