Mestská časť Bratislava – Rača, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad oznámila začatie konania o odstránení stavby „Vinohradnícke domy“ realizované stavebníkom Jurajom Obermajerom (viac o stavebníkovi tu resp. o jeho realitnej kancelárii tu) z Bratislavy.

„Náš úrad od začiatku tohto prípadu postupuje v medziach zákona, aby zastavil budovanie týchto stavieb bez stavebného povolenia. Bez súčinnosti ďalších inštitúcií a súdov je však naša snaha o dodržiavanie stavebného zákona a súvisiacich pravidiel odsúdená na neúspech,“ povedal starosta MČ Bratislava – Rača Peter Pilinský.

Exemplárna čierna stavba!

Ide stavby piatich objektov vo vinohradoch v lokalite Fixle. Štyri jednopodlažné a jeden dvojpodlažný dom sú ku dňu začatia konania vo fáze ukončenej hrubej stavby, s betónovou stenou pri vstupe na pozemok s napojeniami na plyn a elektrinu a s vodomernou šachtou.

Stavebník na základe oznámenia stavebného úradu o začatí konania o odstránení alebo dodatočnom povolení stavby z 12. mája 2014 reagoval tým, že podal žiadosť o dodatočné povolenie stavby.

Stavebník žiadal dodatočné povolenie, ale ani doklady nepredložil

Stavba bez povolenia vyrastá v lokalite Fixle. Štátne inštitúcie sa tomu len nečinne prizerajú.

Stavba bez povolenia vyrastá v lokalite Fixle. Štátne inštitúcie sa tomu len nečinne prizerajú.

Úrad následne začal požadované konanie o povolení stavby a vyzval stavebníka na predloženie dokladov potrebných na posúdenie stavby. Z požadovaných vyše 25 dokumentov, podkladov a stanovísk dotknutých inštitúcií však stavebník predložil v stanovenej lehote iba jediný – nájomnú zmluvu.

Následne stavebník požiadal o predĺženie lehoty na ich predloženie o ďalších 240 dní. Stavebný úrad s takouto lehotou – vzhľadom na pokračujúce práce na stavbe – nesúhlasil a opätovne vyzval stavebníka na predloženie dokladov do 7 dní ako definitívny termín na možnosť predloženia dokladov.

Ani mesto so stavbou nesúhlasí

Nakoľko ani do dňa vypísania tohto oznámenia neboli predložené požadované podklady pre posúdenie stavby od stavebníka a stavebný úrad obdržal nesúhlasné záväzné stanovisko Hl. mesta SR Bratislava, ktorým bolo preukázané, že predmetná stavba je v rozpore s verejným záujmom (územným plánom), stavebný úrad oznamuje konanie o nariadení odstránenia stavby.

Inštitúcie strkajú hlavu do piesku

Mestská časť Bratislava – Rača sa už v súvislosti s čiernymi stavbami v lokalite Fixle obrátila s podaniami umožňujúcimi postihnúť stavebníka a zastaviť jeho činnosť na viacero dotknutých inštitúcií a organizácií (Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave, Okresný úrad Bratislava – odbor výstavby a bytovej politiky, Obvodný pozemkový úrad v Bratislave, Okresná prokuratúra Bratislava III, Bratislavská vodárenská spoločnosť, SPP, Západoslovenská energetika).

Žiadna z nich vo svojom stanovisku nepodporila snahu mestskej časti o zastavenie či nápravu tohto traumatizujúceho stavu, ktorý sa môže stať precedensom a povzbudením pre vznik ďalších podobných nepovolených stavieb na Slovensku.

Bizarné reakcie dotknutých inštitúcií na čierne stavby

Na pozemkoch v lokalite Fixle, ktorým súčasný Územný plán hl. mesta SR Bratislavy definuje funkčné využitie vinice, rastie bez povolenia skupina čiernych stavieb. Už v roku 2013 vlastník bez povolenia na výrub vyklčoval na ulici Pri kolíske vinicu a v roku 2014 sa bez akýchkoľvek povolení pustil do výstavby piatich bungalovov. Od zistenia týchto skutkov podniká MČ Rača všetky možné zákonné kroky.

S vyklčovaním vinice sa začalo už v roku 2013.

S vyklčovaním vinice sa začalo už v roku 2013.

1. Po zistení nelegálneho výrubu viníc (cca 1200 m² viniča hroznorodého bez súhlasu orgánu ochrany prírody) MČ Rača v máji 2013 oznámila podozrenie z protiprávneho konania na Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave a Obvodný pozemkový úrad.
Odpoveď:
Z Okresného úradu Obvodného úradu životného prostredia v Bratislave prišlo mestskej časti Rača v júli 2013 rozhodnutie o zastavení konania o priestupku, pretože odstránenie porastu viniča hroznorodého podľa zákona a vyhlášky OPK nenapĺňa skutkovú podstatu protiprávneho konania.

2. Na základe zistenia skutkového stavu, že stavebník vykonáva stavebnú činnosť bez stavebného povolenia na pozemku vo vlastníctve tretích osôb, MČ Rača v máji 2014 bezodkladne podala oznámenie o skutočnostiach nasvedčujúcich spáchaniu trestného činu na Okresnú prokuratúru Bratislava III, ktorá celú vec odovzdala Okresnému riaditeľstvu PZ Bratislava III.
Odpoveď:
V júni 2014 došla z Okresnej prokuratúry Bratislava III. Okresného riaditeľstva PZ Bratislava III na MČ Rača odpoveď s tým, že po vypočutí stavebníka je zrejmé, že stavebník nestavia na cudzích pozemkoch, ale na pozemkoch, ku ktorým má nájomný vzťah (nájomná zmluva). Bez stavebného povolenia vraj stavia z dôvodu nutnosti spotrebovania stavebného materiálu, aby predišiel prípadne jeho krádeži alebo znehodnoteniu a že stavebné povolenie je priebežne vybavované. A že ide o jednoduché stavby. Teda že z vypočutého nevyplývajú skutočnosti, ktoré by nasvedčovali tomu, že bol spáchaný vyššie citovaný trestný čin alebo iný prečin „Neoprávnené uskutočňovanie stavby“ podľa § 299a Trestného zákona.

3. MČ Rača súčasne oslovila aj Inšpektorát práce Bratislava, aby na mieste vykonal kontrolu, či nejde o porušovanie povinností vyplývajúcich z právnych predpisov  súvisiacich s nelegálnou prácou  a bezpečnosťou pri práci.
Odpoveď:
Stanovisko Inšpektorátu práce znelo, že pokiaľ nejde o stavenisko označené tabuľou (čo v prípade dotknutého miesta nie je) a stavebné práce nevykonáva firma, ale fyzické osoby, kontrolu zo zákona vykonať nemôžu.

4. Keďže stavebník počas letných mesiacoch 2014 zapojil na pozemkoch siete, požiadala Mestská časť Rača Bratislavskú vodárenskú spoločnosť (BVS), Slovenský plynárenský priemysel (SPP) a Západoslovenskú energetiku (ZE) o vyjadrenie, na základe čoho bol stavebník zapojený.
Odpoveď:
Odpoveď znela, že pri zapájaní inžinierskych sietí je relevantná iba žiadosť odoberateľa a zmluva s ním podpísaná, ani jeden zo spomenutých dodávateľov nemá v kompetencii skúmať platné stavebné povolenie a iné náležitosti.

5. Mestská časť Bratislava – Rača ako príslušný stavebný úrad v septembri 2014 rozhodol, že stavebník spáchal priestupok stavebného zákona a uložila mu pokutu 30 000 eur.
Odpoveď:
Začiatkom roka 2015 prišlo z Okresného úradu Bratislava, odboru výstavby a bytovej politiky rozhodnutie o zrušení pôvodného návrhu rozhodnutia o udelení pokuty a vec bola vrátená na nové prejednanie a rozhodnutie.

Ešte stále máte pocit, že má zmysel v tejto krajine bojovať proti čiernym stavbám a že je to boj, ktorý sa dá vyhrať?

Ak vás táto téma zaujala, odporučte ju vašim známym a podporte aj na vybrali.sme.sk

Zdroj: MÚ Rača, redakčná úprava račaweb, foto: archív