Ministerstvo dopravy zverejnilo štúdiu realizovateľnosti o pripravovanej výstavbe obchvatu Bratislavy vrátane úseku Ivanka pri Dunaji – Rača, ktorý najviac zaujíma ľudí z východnej časti mesta. Ako si predstavujú projektanti a ministerstvo dopravy napojenie diaľnice D4 na Raču?

Úsek Ivánka pri Dunaji – Rača

Obchvat Bratislavy D4 - R7 v úseku Ivanka pri Dunaji - Rača

Obchvat Bratislavy D4 – R7 v úseku Ivanka pri Dunaji – Rača

Túto časť obchvatu by mala tvoriť časť diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7. Konkrétne to budú úseky D4 Jarovce Ivanka Sever a Ivanka Sever Rača spolu s úsekmi R7 Prievoz Ketelec, Ketelec Dunajská Lužná a Dunajská Lužná Holice.

Úsek diaľnice D4 Ivanka sever – Rača predstavuje dopravné prepojenie medzi existujúcou diaľnicou D1 a cestou II/502, v severovýchodnej časti hlavného mesta SR Bratislavy.

Výstavbou tohto úseku spolu s nadväznými úsekmi diaľnice D4 sa odkloní tranzitná doprava smerujúca do Rakúska a Maďarska, ktorá v súčasnosti prechádza po diaľnici D1 zastavaným územím mesta. Taktiež v tomto špecifickom území výrazne napomôže aj obsluhe dotknutého územia a odľahčí obce a existujúcu cestnú sieť od tranzitnej dopravy.

Mimoúrovňová križovatka ponad železnicu a výpadovku

Stavba „Diaľnica D4 Ivanka sever – Rača“ začína v mieste križovania s existujúcou diaľnicou D1 v mimoúrovňovej križovatke „Ivanka – sever“ na hranici k.ú. Vajnory / k.ú. Ivanka pri Dunaji v blízkosti Šúrskeho kanála.

Diaľnica D4 pokračuje severozápadným smerom v k.ú. Svätý Jur, mimoúrovňovo mostom križuje Vajnorský potok, obchádza jazero Lysec zo západnej strany, mimoúrovňovo križuje c. III/5021 (Vajnory – Čierna voda), cca 300 m od východného okraja existujúcej zástavby MČ BA – Vajnory, ďalej pokračuje súbežne so Šúrskym kanálom, mimoúrovňovo mostom križuje Račiansky potok, severovýchodne od plánovaného CEPIT-u.

V záverečnej časti trasa smeruje do územia vinohradov na východnom okraji Malých Karpát, kde v mimoúrovňovej križovatke „Rača“ mimoúrovňovo mostom križuje žel. trať Bratislava – Žilina a cestu II/502. Koniec predmetného úseku diaľnice D4 je v mimoúrovňovej križovatke „Rača“.

Vizualizácie úseku Vajnory – Rača:

Obchvat Bratislavy D4 - R7, ukončenie na úpätí Malých Karpát

Obchvat Bratislavy D4 – R7, ukončenie na úpätí Malých Karpát

Obchvat Bratislavy D4 - R7, úsek: Vajnory - Rača

Obchvat Bratislavy D4 – R7, úsek: Vajnory – Rača

Obchvat Bratislavy D4 - R7, úsek: Vajnory - Rača

Obchvat Bratislavy D4 – R7, úsek: Vajnory – Rača

Obchvat Bratislavy D4 - R7, úsek: Vajnory - Rača

Obchvat Bratislavy D4 – R7, úsek: Vajnory – Rača

Celková dĺžka predmetného úseku diaľnice D4 je 4,400 km. So začiatkom výstavby obchvatu hlavného mesta počíta ministerstvo dopravy na prelome rokov 2015 a 2016. Dokončený by mal byť po štyroch rokoch výstavby.

Zdroj: www.obchvatbratislavy.sk

Vizualizácie Obchvat D4 – R7:

Súčasťou projektu má byť aj nový most cez Dunaj

Súčasťou projektu má byť aj nový most cez Dunaj

Súčasťou projektu má byť aj nový most cez Dunaj

Súčasťou projektu má byť aj nový most cez Dunaj

Celková mapka plánovaného obchvatu Bratislavy D4 - R7

Celková mapka plánovaného obchvatu Bratislavy D4 – R7