Na jar prebiehali na všetkých základných školách na Slovensku testy vedomostí zo základných predmetov – jazyka (štátneho a jazykov národností) ako aj matematiky v rámci akcie Testovanie 9. Ako dopadli v tomto porovnaní tri školy nachádzajúce sa na území mestskej časti Bratislava – Rača?

V oboch sledovaných predmetoch (slovenský jazyk a literatúra, matematika) dosiahla tentoraz najlepšie výsledky Základná škola Jána Amosa Komenského na Hubeného ulici (M: 62,7 %, SJ: 69,1 %).

Druhý najlepší priemer dosiahla ZŠ Tbiliská (M: 61,8 %, SJ: 64,5 %) a tretia v poradí je podľa testovania Spojená škola de la Salle (M: 58,8 %, SJ: 60,5 %) na Detvianskej ulici, ktorá v hodnotení slovenského jazyka a literatúry dosiahla výsledky pod celoštátnym priemerom.

Najúspešnejšia škola v Bratislave je ZŠ sv. Františka z Assisi v Karlovej Vsi, ktorej žiaci dosiahli 81,1 % úspešnosť z matematiky a 81,2 % zo slovenského jazyka a literatúry.

Porovnanie výsledkov račianskych škôl v Testovaní 9 v školskom roku 2013/14:

základná škola Bratislava Rača

Testovanie 9: Výsledky škôl na území MČ Bratislava- Rača

Testovanie deviatakov prebehlo 12. marca 2014 v réžii Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania (ďalej NÚCEM). Testy písalo 42 027 žiakov, z toho 39 134 žiakov zo škôl s vyučovacím jazykom slovenským, 2 859 žiakov zo škôl s vyučovacím jazykom maďarským a 34 žiakov zo škôl s vyučovacím jazykom ukrajinským. Testovaných bolo aj 2 724 žiakov so zdravotným znevýhodnením (6,9 %). Zapojilo sa 1 448 základných škôl, z toho bolo 1 309 s vyučovacím jazykom slovenským, 124 s vyučovacím jazykom maďarským, 12 s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským a 3 s vyučovacím jazykom ukrajinským.

Objektívnosť priebehu testovania bola tak, ako aj v predchádzajúcich rokoch, zabezpečená činnosťou externého dozoru, v každej triede bol počas testovania prítomný učiteľ z inej školy. Externý dozor bol na škole už od rozbalenia zásielky s testami ráno až do zabalenia odpoveďových hárkov do bezpečnostných obálok po ukončení testovania popoludní. Kontrolu regulárnosti a objektívnosti priebehu Testovania 9-2014 vykonávala na  113 základných školách Štátna školská inšpekcia.

Test z matematiky riešilo 42 007 žiakov, priemerná úspešnosť testu bola 54,67 %. Chlapci riešili test s úspešnosťou 54,5 % a dievčatá 54,9 %.

Test zo slovenského jazyka a literatúry písalo 39 164  žiakov, priemerná úspešnosť testu bola 62,00 %. Dievčatá boli mierne úspešnejšie (65,3 %) ako chlapci (58,9 %).

Viac informácií o Testovaní 9 na stránke NUCEM nájdete tu.

Podrobné výsledky škôl na území MČ Bratislava – Rača:

ZŠ Tbiliská Bratislava Rača

Testovanie 9 v školskom roku 2013/14: ZŠ Tbiliská

ZŠ J. A. Komenského, Hubeného Bratislava Rača

Testovanie 9 v školskom roku 2013/14: ZŠ J. A. Komenského, Hubeného

Spojená škola De la Salle Bratislava Rača

Testovanie 9 v školskom roku 2013/14: Spojená škola De la Salle

Vysvetlivky k výsledkom škôl v Testovaní 9 v školskom roku 2014/2014

N – počet všetkých žiakov školy, ktorí písali uvedený test
PZŠ – priemerná známka žiakov školy z vyučovacieho predmetu (aritmetický priemer známok testovaných žiakov z vyučovacieho predmetu)
RNP – rozdiel medzi priemernou úspešnosťou školy a národným priemerom (v %) ( Kladná hodnota znamená, že priemerná úspešnosť školy je vyššia ako národný priemer. Záporná hodnota znamená, že priemerná úspešnosť školy je nižšia ako národný priemer)
– percentil školy (vyjadruje umiestnenie školy medzi všetkými školami, na ktorých sa administroval vybraný test. Percentil školy vyjadruje, aké percento škôl dosiahlo výsledok horší ako porovnávaná škola. Napríklad, 90. percentil školy interpretujeme tak, že 90 % zo zúčastnených škôl dosiahlo horší výsledok v danom teste ako uvedená škola)
N/ZZ – počet žiakov so zdravotným znevýhodnením, ktorí písali uvedený test
PÚŠ – priemerná úspešnosť školy v % (aritmetický priemer úspešností všetkých testovaných žiakov školy)
Sig. – vecná signifikancia rozdielu priemernej úspešnosti školy od národného priemeru (koeficient vyjadruje mieru významnosti rozdielu oproti národnému priemeru)

Ilustračné foto: ZŠ Tbiliská, grafiky: NÚCEM/račaweb.sk