Mestská časť Bratislava – Rača vydala záporné stanovisko k zámeru výstavby 6-podlažnej budovy s bytmi, apartmánmi a občianskou vybavenosťou v lokalite Východné – Rendez, časť Paseky.
Investičný zámer občianskej vybavenosti na Pasekách“ predložený spoločnosťou PETRING s.r.o. hovorí o výstavbe 6-podlažnej budovy s rozlohou 1035,9 m2 na parcele s celkovou výmerou 3453 m2 v susedstve bytovky Na pasekách, pričom sa investor odvoláva na súlad s Územným plánom Bratislavy v danej lokalite.

Zámer výstavba Na Pasekách chcel investor realizovať v smere na kasárne a staré vajnorské letisko.

Objekt s 25 bytovými jednotkami s rozlohou maximálne 60 m2 a ďalšími 50 apartmánmi s podobnými výmerami, 35 podzemnými a 45 exteriérovými miestami na parkovanie však od mestskej časti zelenú nezískal a podľa podmienok vymenovaných vo vyjadrení v dlhodobom horizonte ani nezíska.

Zámer výstavba Na Pasekách

Nesúhlasíme s touto výstavbou bez spracovania zonálnej dokumentácie alebo urbanistickej štúdie, a to najmä z dôvodu koncepcie priestorového usporiadania, ktorú je potrebné navrhnúť z hľadiska celkového využívania územia,“ uviedol na margo stanoviska k zámeru starosta Rače Peter Pilinský.

Podľa neho musia byť aj riešenia dopravnej obsluhy a napojenie stavby na sieť technickej infraštruktúry navrhnuté tak, aby spĺňali podmienky stanovené MČ Rača.

Vzhľadom na veľkú rozlohu lokality a majetkoprávne vzťahy k dotknutým pozemkom je potrebná etapovitosť výstavby, pričom cesty a rozvody technickej infraštruktúry sa musia dimenzovať s možnosťou napojenia vedľajších území.

Z kapacitných dôvodov nesúhlasíme ani s navrhovaným s dopravným napojením investičného zámeru na ulicu Na pasekách,“ doplnil starosta Pilinský.  Tiež je potrebné preukázať zastaviteľnosť pozemkov, nakoľko individuálnou výstavbou bez spracovania územnoplánovacieho podkladu by mohlo dôjsť k znehodnoteniu susedných pozemkov.

V neposlednom rade samospráva vyžaduje presné určenie účelu užívania nebytovej budovy, keďže riešenie občianskej vybavenosti formou apartmánov považuje za neakceptovateľné.

Zdroj: MÚ Rača