Blíži sa termín podávania prihlášok prvákov na základné školy. Zvažujete, kam s vašim dieťaťom a aké máte možnosti na území mestskej časti Bratislava – Rača?

Termín zápisov

Na dvoch základných školách (Tbiliská, Hubeného) spadajúcich do zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava – Rača prebehnú zápisy jednotne počas dvoch dní v piatok 15.4. (od 15.00 do 18.00 hod) a v sobotu 16.4. (od 8.00 hod do 12.00 hod).

V rovnaké dni sa bude konať zápis aj na tretej základnej škole v Rači – Spojená škola de La Salle, ktorá však nespadá pod zriaďovateľa MČ Rača.

Podľa školského zákona sú rodičia povinní prihlásiť k zápisu deti, ktoré do augusta 2016 dovŕšia 6 rokov, ako aj deti, ktorým bol v predchádzajúcom školskom roku odložený začiatok povinnej školskej dochádzky. Keď chce rodič zapísať do školy mladšie dieťa, musí si pri zápise vyžiadať informácie o úradnom postupe pri predčasnom zaškolení.

Deň otvorených dverí

Obe račianske školy pripravili Deň otvorených dverí, v rámci ktorého sa môžu rodičia a budúci prváci  detailnejšie zoznámiť s prostredím školy a spôsobom výuky.

Základná škola Tbiliská, Bratislava-Rača

Základná škola Tbiliská, Bratislava-Rača

ZŠ Tbiliská: 31. marca

„Profilujeme sa ako moderná a rôznym inovačným trendom otvorená škola. Výnimočnou atmosférou, zladeným dizajnom vnútorných priestorov a technickým vybavením vysoko presahujeme priemer slovenských škôl. Zameriavame sa na anglický jazyk od 1. ročníka a informatiku. Máme tu krásny športový areál, rôznorodú krúžkovú činnosť a veľký potenciál aj preto, že načúvame požiadavkám rodičov,“ uviedla riaditeľka ZŠ Tbiliská Mgr. Eva Šišková, ktorá zároveň pozýva na Deň otvorených dverí dňa 31. marca od 8 do 12 hodiny.

ZŠ s MŠ J. A. Komenského na Hubeného ulici v Krasňanoch.

ZŠ s MŠ J. A. Komenského na Hubeného ulici v Krasňanoch.

ZŠ na Hubeného: 22. marca

ZŠ s MŠ J. A. Komenského na Hubeného ulici v Krasňanoch zase ponúka inovačný model vysoko efektívneho učenia – integrované tematické vyučovanie.

„Naši žiaci sa v bezpečnom prostredí učia zmysluplný obsah, pričom sa stretávajú so zážitkami z reálneho sveta. Učia sa fungovať v tíme, argumentovať, podávať maximálny osobný výkon, ale nezabúdame ani na používanie rešpektujúcej komunikácie a rozvoj životných zručností ako odvaha, vytrvalosť, trpezlivosť, priateľstvo.  Získané vedomosti prezentujú deti vo svojich ročníkových prácach. Máme bodový systém hodnotenia žiakov, 30 záujmových krúžkov, tvorivé dielne, žiacky parlament, burzy žiackych prác… Tešíme sa z novovybudovaných priestorov, žiackej kuchynky či nového školského ihriska,“ povedala riaditeľka školy Mgr. Tatiana Kizivatová.

Deň otvorených dverí na ZŠ Hubeného bude dňa 22. marca od 8.00 do 10.40 hod.

K zápisu je potrebné prihlásiť aj deti telesne znevýhodnené, aby bolo možné včas zabezpečiť ich vhodné zaškolenie, prípadne zaradenie do príslušného druhu a typu školy pre deti vyžadujúce osobitnú starostlivosť, alebo vydať rozhodnutie o oslobodení od školskej dochádzky.

Zdroj: MÚ Bratislava – Rača, Eva Miklánmková, foto: archív, eurobuilding.sk