V minulom volebnom období prijal bratislavský magistrát v rámci podpory rodín program, ktorý umožní výrazné prilepšenie do vášho rozpočtu. Termíny na odovzdanie žiadostí sa blížia ku koncu.

V prípade, že sú v rodine najmenej štyri nezaopatrené deti s trvalým pobytom na území hlavného mesta v trvaní najmenej jeden rok, môže mesto na základe žiadosti poskytnúť finančný príspevok. Ide pritom o 40 eur na rok na každé dieťa, čiže spolu si môže štvordetná rodina požiadať až o 160 eur!

“Ako poslanec som navrhoval zníženie minimálnej hranice detí v rodine na tri, ale napokon ostali len štvor a viacdetné rodiny. Aj v tejto odsúhlasenej podobe však určite môže podpora mnohým pomôcť,” upresnil mestský poslanec Peter Pilinský.

Žiadosti sa môžu podávať do konca septembra, ale nie je dobré nechávať si to na poslednú chvíľu…

“Možno sa to nezdá veľa, ale ak si prilepšíte o 40 eur napríklad za poplatok na ZUŠ, 40 eur ako poplatok na MŠ, 40 eur na dopravu a ďalších 40 eur trebárs na krúžok v Centre voľného času, je to už slušný penia,” dodal Pilinský.

Na čo možno žiadať finančný príspevok?

a) nákladov spojených s navštevovaním
– základnej umeleckej školy (nákup hudobného nástroja, príspevku na úhradu výdavkov na štúdium),
– jazykového vzdelávania,
– záujmovej činnosti v centrách voľného času, v športových kluboch a podobne,
– jaslí a materskej školy

b) poplatku za účasť
-vna výlete organizovanom materskou školou, základnou školou alebo strednou školou,
– na organizovanom výlete, pobytovom alebo dennom tábore,
– v škole v prírode,
– na lyžiarskom výcviku.

c) predplatného cestovného lístka mestskej hromadnej dopravy v Bratislave.

Kompletnú žiadosť je potrebné doručiť od augusta najneskôr do 30. septembra príslušného rozpočtového roka (v prípade poštového styku rozhoduje dátum podania na pošte) na Magistrát hlavného mesta SR Bratislava, oddelenie sociálnych vecí.

Žiadosť si stiahnete tu: bratislava.sk

Zdroj: Bratislava.sk, foto archív