Tento týždeň zverejnil stavebný úrad v Rači dve rozhodnutia, na ktoré už roky čakalo množstvo ľudí. Ide o opakované žiadosti dvojice developerov stavať na miestach, kde by v prípade povolenia hrozilo obyvateľom z okolia výrazné zníženie životného štandardu. Len to však na zamietnutie zámerov nestačilo, stavebný úrad musel pri vydávaní rozhodnutia zohľadniť predovšetkým zákonné aspekty.

Projekty Zrkadliská v Experimentálke a Bytový dom na Dopravnej ulici sú len zlomkom z pokusov developerov, ktoré stavebný úrad v Rači za posledné roky zastavil alebo zamietol, pričom verejnosť nemá dostatok informácií. Ich prehľad je zaradený na konci článku.

Zrkadliská (Experimentálka) sú zastavené

Stavebný úrad MČ Rača zastavil 14. mája 2018 konanie o povolení stavby Polyfunkčný bytový dom Zrkadliská. Žiadosťou o stavebné povolenie objektu na Hečkovej ulici sa zaoberá od roku 2014.

Zrkadliská v Experimentálke

Konanie bolo prerušené s výzvou stavebníkovi VI GROUP Rača na doplnenie žiadosti, a to predovšetkým na doplnenie presného vymedzenia objektov stavby v súlade s územným rozhodnutím (konanie sa začalo v roku 2008), presné špecifikovanie všetkých pozemkov použitých na výstavbu s uvedením vlastníckeho alebo iného práva k nim. Ďalšími podmienkami stavebného úradu bolo dodržanie všetkých podmienok vyplývajúcich z územného rozhodnutia, najmä zabezpečenie prístupu pre záchranné zložky k existujúcej zástavbe, preloženie existujúceho umeleckého diela na pozemku v súlade s platnou legislatívou a iné.

Žiadateľ VI GROUP Rača požiadal stavebný úrad o predĺženie lehoty na doplnenie podania a je názoru, že podmienky stavebného úradu sa nezakladajú na zákonných požiadavkách. Stavebný úrad v Rači, tak ako vo všetkých prípadoch, postupuje v súlade so stavebným zákonom a keďže stavebník nedoplnil žiadosť podstatnými dokladmi pre riadne posúdenie stavby v stanovenej lehote, úrad konanie zastavil.

Zastavené aj JADALU na Východnom

V rovnaký deň Mestská časť Bratislava-Rača zamietla návrh navrhovateľa JADALU, s.r.o., Koperníkova 14, 821 04 Bratislava vo veci vydania rozhodnutia o umiestnení stavby „Bytový dom Dopravná ul. Bratislava“.

Bytový dom Dopravná

Ide o bytový dom s tromi traktami, 5 nadzemnými podlažiami, navrhovaných bolo 31 jednoizbových a 19 dvojizbových bytov. Na územie, kde mal bytový dom vyrásť, je v súčasnosti obstarávaný územný plán zóny, ktorý je v záverečnej fáze prerokovania návrhu, to znamená pred schválením.

Navrhované umiestnenie stavby by negatívne zasiahlo do spracovávanej územnoplánovacej dokumentácie a tiež do záujmov obyvateľov v danej lokalite, a to najmä ďalším dopravným zaťažením. Tiež by bytový dom svojim umiestnením narušil vyhovujúce stavebné usporiadanie jednotlivých stavieb, čím by sa znížil komfort bývania obyvateľov v okolitých bytových domoch.

Viac o projektoch v Rači aj tu: Rokovanie s primátorom: Kedy sa začne výstavba LBG Arény?

Výber z ďalších zastavených alebo zamietnutých stavieb

Hortmon, Knižkova dolina
Snahy urbanizovať svah pod bývalým bufetom Alpinka v Knižkovej doline sú zrejmé už od roku 2004. Aj neskôr chcela už v roku 2011 skupina vlastníkov zmeniť vinice na stavebné pozemky. Magistrát vyhodnocoval možnosť zaradiť tento návrh do zmien Územného plánu, Rača bola proti.

Račany Rosso za Komisárkami.

Račany Rosso, Komisárky (Táborky/Huštekle)
Projekt stoviek bytov za Karpatským námestím nad otočiskom električiek. Investor chcel začať s 1. etapou. Rača nesúhlasila a žiada riešiť územie ako celok. Projekt firiem Ivana Kmotríka teda nemá ani Územné rozhodnutie, výstavba je v nedohľadne, hoci územný plán z roku 1998 zmenený v roku 2011 tu umožňuje stavať málopodlažné domy.

Bytový dom na Karpatskom námestí

Rezidencia Rača, Komisárky
Projekt na Karpatskom námestí (64 bytov plus obchodné priestory) sa objavil v podobe štúdie v roku 2015. Podarilo sa ho utlmiť v štádiu investičného zámeru. Nateraz žiadne ďalšie procesné kroky investor nevykonal.

Mercatino, Záhumenice

Mercatino, Záhumenice
Osempodlažná budova povolená v roku 2007 za starostu Zvonára v rámci Radničného námestia vzniká na mieste, kde mohol byť verejný park. Investor celkový objem budovy znížil a prisľúbil menší park s ihriskom. Následne požiadal o povolenie budovať ustúpené 9 podlažie. To mu Rača zamietla. Nespokojný developer môže využiť odvolanie na nadriadenom orgáne.

Na areál destkého sanatória si robili zálusk developeri, Rača kúpila nehnuteľnosť v poslednej chvíli. Buduje tam novú škôlku.

Výstavba v detskom sanatóriu, Novohorská
Už v počiatočnom štádiu sa podarilo zastaviť riziko výstavby na Novohorskej ulici. Tam boli medzi záujemcami o celý areál aj developeri, ktorí si dali vypracovať Územnoplánovaciu informáciu na výstavbu bytovky. Rača ich predbehla – pozemok kúpila a stavia tam novú materskú školu.

Čierne stavby v lokalite Fixle rástli aj napriek opakovaným výzvam úradu na zastavenie prác.

Čierne stavby vo Fixloch, rozhodnuté o odstránení

Pätica domov vo vinici Fixle nad Račou vznikla bez jediného povolenia. Ani dodatočne nebol stavebník schopný dokázať súlad jeho stavieb s verejným záujmom, ktorý reprezentuje predovšetkým Územný plán Bratislavy. Preto bolo rozhodnuté o odstránení stavieb, investor však môže ešte naťahovať prípad na súde. Prípad sledujú samosprávy z celej krajiny, pretože v prípade úspechu dostanú do rúk silný pozitívny príklad boja s čiernymi stavbami na Slovensku!

Obytná zóna Záhumenice

Obytná zóna Záhumenice, Pri vinohradoch
V roku 2014 doručila spoločnosť ATOPS zámer na výstavbu desiatok rodinných a radových domov a nízkych bytoviek pre cca 100 rezidentov na parcelách, kde sú vinice. Rača zámer zamietla pre rozpor s územným plánom, nevyriešené dopravné pripojenie aj kanalizáciu.

Polyfunkčný dom Hagarova

Bytový dom Hagarova, Krasňany
Úrad pod vedením starostu Zvonára vydal v roku 2009 územné rozhodnutie polyfunkčnému objektu, potvrdil ho aj nadriadený orgán. Vďaka aktivite občanov a vedenia Rače sa podarilo projekt zastaviť – investor získal výmenou iné parcely v menej problematickej lokalite, kde sa momentálne stavajú 2-podlažné dvojdomy.

Bytový dom Kadnárova, Pri Tramíne
Na zelenej ploche pred bytovkou Kadnárova 63-67 plánoval vlastník pozemkov stavať bytovku. Rača zamietla zámer hneď v počiatočnom štádiu, pri zdôvodňovaní jej pomohli nedoriešené vlastnícke vzťahy.

Bytový dom Cyprichova

Bytový dom Cyprichova

Bytový dom, Cyprichova
V prieluke pri Katedrále Sv. Šbetastiána žiadal investor o kladné posúdenie zámeru výstavby 5 podlažnej bytovky. Rača mu dala zamietavé stanovisko k tomuto zámeru hneď v úvodnej fáze pokusu o development v tomto zastavanom a stabilizovanom území.

Nájomný bytový dom Paseky

Nájomný bytový dom, Na Pasekách
Zámer z roku 2014 na vybudovanie takmer troch desiatok nájomných bytov odmietlo miestne zastupiteľstvo. Pre nesúhlas MČ Rača sa výstavba nerealizuje.

Rendez Vous (bývalý Triangel) na Východnom.

Rendez Vous, Sklabinská/Pri Šajbách
Už v roku 2007 tu bol spracovaný zámer na komplex Triangel. Projekt neskôr získal nový investor, na okraji Východného chce vybudovať v 3 objektoch 302 bytov a občiansku vybavenosť. Hoci už bol v minulosti projekt prezentovaný ako povolený, v súčasnosti musí absolvovať celý proces od začiatku a navyše aj s posudzovaním vplyvov na životné prostredie v procese EIA.

Polyfunkčný objekt, Na Pasekách
Zámeru výstavby v lokalite Na Pasekách dala Rača stopku v roku 2016. Investor chcel vybudovať 6 podlažný objekt s 25 bytmi a 50 apartmánmi. Rača s nesúhlasila bez spracovania zonálnej dokumentácie alebo urbanistickej štúdie, a to najmä z dôvodu koncepcie priestorového usporiadania.

Zdroj: MČ Bratislava-Rača, úpravy: Račaweb.sk, foto: archív