Od piatka 15. apríla sa v roku 2016 začína opäť štandardná prevádzka Zberného dvora v Rači na ulici pri Šajbách. Ponuka služieb zberného dvora pri Šajbách sa v porovnaní s vlaňajškom rozširuje, po novom ju môžu využívať zdarma aj ľudia, ktorí majú na území našej mestskej časti záhradu.

Prevádzka zberného dvora v roku 2016:

Zberný dvor je v prevádzke od 15. 4. bežného roku do 15. 11. bežného roku s prevádzkovou dobou pre verejnosť (s výnimkou štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja):

Utorok: 12,00 – 18,00 hod
Štvrtok: 12,00 – 18,00 hod
Sobota: 8,00 – 14,00 hod

Zberný dvor Bratislava Rača Pri Šajbách po ukončení rekonštrukcie.

Zberný dvor Bratislava Rača Pri Šajbách po ukončení rekonštrukcie.

Kto môže využívať zberný dvor zdarma:

a)  pre osoby, ktoré majú trvalý alebo prechodný pobyt na území Mestskej časti Bratislava – Rača a ktoré sa zapojili do systému množstvového zberu komunálneho odpadu v Bratislave. Splnenie podmienok musí osoba odovzdávajúca odpad osobne preukázať:

–  identifikačným dokladom preukazujúcim trvalý alebo prechodný pobyt v Mestskej časti Bratislava – Rača
–  dokladom preukazujúcim zapojenie sa do systému množstvového zberu nie starším ako 12 mesiacov. Za takýto doklad sa považuje v prípade obyvateľa bytu v bytovom dome výmer mesačného predpisu zálohových platieb od správcovskej spoločnosti; v prípade individuálneho producenta doklad o zaplatení poplatku za komunálne odpady (poštová poukážka alebo faktúra a výpis z účtu o jej úhrade).

b) pre osoby, ktoré majú na území MČ Rača záhradu, ktoré sa  preukážu platným preukazom Slovenského zväzu záhradkárov alebo iným dokladom preukazujúcim vlastníctvo alebo nájom záhrady.

Viac aj tu: Prevádzkový poriadok Zberného dvora Rača, Pri Šajbách

Zdroj: MÚ Bratislava – Rača, foto: Raščaweb