Od soboty 16. apríla 2022 je po zimnej prestávke opäť v prevádzke Zberný dvor OLO na ulici Pri Šajbách 1 v Rači. Je určený pre obyvateľov mestskej časti Rača, Nové Mesto a Vajnory. V rokoch 2012-2014 prešiel kompletnou rekonštrukciou, vďaka čomu získal bezpečnostné a ekologické štandardy zodpovedajúce normám 21. storočia.

Prevádzkové hodiny

Zberný dvor bude s výnimkou štátnych sviatkov otvorený tri dni v týždni, a to v utorok a vo štvrtok od 11.00 do 18.00 hod. a v sobotu od 8.00 do 15.00 hod.

Podmienkou vstupu pre obyvateľov mestských častí Rača, Nové Mesto a Vajnory je preukázanie trvalého alebo prechodného pobytu, prípadne preukázanie vlastníctva alebo nájmu záhrady v týchto mestských častiach a tiež vyplnenie formulára návštevníka zberného dvora.

Zberný dvor Rača, ulica Pri Šajbách

Limitované množstvo

Zberný dvor je určený pre pôvodcov odpadu (fyzické osoby, nepodnikatelia), ktorí sú zapojení do systému množstvového zberu komunálneho odpadu v Bratislave.
Vstup je možný len s vozidlom do 3,5 t, s prívesným vozíkom do objemu 1 m3 a za dodržania pokynov obsluhy.

Zberný dvor vyskúšali v roku 2014 po kompletnej obnove vtedajší starosta Peter Pilinský a primátor Milan Ftáčnik.

Zberný dvor Bratislava -Rača: Pôvodný stav. Hotová katastrofa alebo ak chcete paródia na zberný dvor!

Ročne môže obyvateľ bezplatne odovzdať objemný odpad v maximálnom objeme 150 kg na osobu, maximálne tri vrecia bioodpadu zo záhrad a zelene za týždeň a roztriedený odpad ako papier, lepenka, sklo a plasty.

Odovzdanie drobného stavebného odpadu je spoplatnené na základe VZN č. 6/2020 poplatkom 0,078 Eur/kg, ktorý sa uhrádza hlavnému mestu SR Bratislavy.

red, foto archív