Zberný dvor Bratislava Rača Pri Šajbách

Po ukončení rekonštrukcie vyzerá Zberný dvor naozaj čisto, prakticky a najmä ekologicky!

Primátor hl. mesta SR Bratislavy Milan Ftáčnik a starosta Mestskej časti Bratislava – Rača Peter Pilinský otvorili 9. septembra 2014 kompletne obnovený Zberný dvor Pri Šajbách. Za akých podmienok môžete do tohoto zariadenia vyvážať odpad, v akom množstve, kedy je otvorené a čo všetko od vás bude obsluha vyžadovať?

Zberný dvor Bratislava Rača Pri Šajbách vyskúšali ako prví starosta peter Pilinský a primátor Milan Ftáčnik.

Zberný dvor Bratislava Rača Pri Šajbách vyskúšali ako prví starosta peter Pilinský a primátor Milan Ftáčnik.

Schválený prevádzkový poriadok hovorí, že do zberného dvora môžu občania priniesť a uložiť Objemný odpad (max. 150 kg osoba/rok), drobný stavebný odpad (max. 150 kg a v objeme nie viac ako 1 m3 osoba/rok) aj bologicky rozložiteľný odpad (max. 3 vrecia osoba/týždeň).

Pozor! Ak si najmete na prerábku bytu firmu, prechádza zodpovednosť za odpad na túto právnickú alebo fyzickú osobu – podnikateľa a tento odpad už nie je drobný stavebný odpad ale stavebný odpad, ktorý nie je možné uložiť v zbernom dvore!

Návštevník zberného dvora musí osobne preukázať trvalý alebo prechodný pobyt na území MČ Bratislava – Rača identifikačným dokladom (občiansky preukaz alebo pas a povolenie na dlhodobý pobyt cudzinca). Odpad musí pôvodca odpadu odovzdať osobne.

Odpad určený do zberného dvora nesmie obsahovať nebezpečný odpad zo stavieb ako napr. azbest, zvyšky náterových hmôt, obaly z farieb a iných chemikálií, žiarivky, elektrospotrebiče a podobne.

Zberný dvor je v prevádzke od 15.4. bežného roku do 15.11. bežného roku sprevádzkovou dobou pre verejnosť (s výnimkou štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja):

Utorok 12,00 – 18,00 hod.
Štvrtok 12,00 – 18,00 hod.
Sobota 8,00 – 14,00 hod.

Zdroj: www.raca.sk

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK ZBERNÉHO DVORA

Mestskej časti Bratislava – Rača, Pri Šajbách

Zriaďovateľ: Mestská časť Bratislava
Rača, Kubačova 7483/21, 831 06 Bratislava

Prevádzkovateľ: Mestská časť Bratislava – Rača, Kubačova 21, 831 06 Bratislava

Obsluhu zabezpečuje: Odvoz a likvidácia odpadu, a.s., Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava

Meno a priezvisko osoby zodpovednej za obsluhu zariadenia a jej telefónne číslo: Peter Šplháček, mobil: 0918 110 642

Článok 1
Funkcia zberného dvora

1. Zariadenie na zber odpadov. Zberný dvor je zriadený na účely bezplatného legálneho uloženia uvedených zložiek komunálneho odpadu nepochádzajúceho z podnikateľskej činnosti. Iný odpad nie je možné na zberný dvor uložiť.

2. Zberný dvor (ďalej aj ako „ZD“) je určený výhradne pre osoby, ktoré majú trvalý alebo prechodný pobyt na území Mestskej časti Bratislava – Rača a ktoré sa zapojili do systému množstvového zberu komunálneho odpadu v Bratislave. Splnenie podmienok musí osoba odovzdávajúca odpad osobne preukázať:

– identifikačným dokladom preukazujúcim trvalý alebo prechodný pobyt v Mestskej časti Bratislave – Rača
– dokladom preukazujúcim zapojenie sa do systému množstvového zberu nie starším ako 12 mesiacov.

Za takýto doklad sa považuje v prípade obyvateľa bytu v bytovom dome výmer mesačného predpisu zálohových platieb od správcovskej spoločnosti; v prípade individuálneho producenta doklad o zaplatení poplatku za komunálne odpady (poštová poukážka alebo faktúra a výpis z účtu o jej úhrade).

3. Zložky komunálneho odpadu, ktoré je možné uložiť na zberný dvor:
– objemný komunálny odpad (katalógové číslo 200307)
– drobný stavebný odpad (katalógové číslo 20 03 99)
– biologicky rozložiteľný odpad rastlinného pôvodu (katalógové číslo 20 02 01)

Zberný dvor nie je určený pre odpad z podnikateľskej činnosti a na ukladanie zmesového komunálneho odpadu, ktorého zber podlieha pravidlám, ktoré sú stanovené VZN hl. mesta SR Bratislavy.

Mapka: Zberný dvor Rača, Pri Šajbách.

Mapka: Zberný dvor Rača, Pri Šajbách.

Článok 2
Vymedzenie základných pojmov

1. Komunálny odpad pre účely tohto predpisu je odpad z domácností vznikajúci na území Mestskej časti Bratislava – Rača, ktorého pôvodcom sú osoby s trvalým alebo prechodným pobytom v Mestskej časti Bratislava – Rača a ktoré sú zapojené do systému množstvového zberu komunálneho odpadu v Bratislave.

2. Objemné odpady sú komunálne odpady, ktoré svojim rozmerom a hmotnosťou nezodpovedajú používaným zberným nádobám používaným v systéme zberu komunálneho odpadu. Patria sem najmä:
drevený nábytok, podlahoviny, dvere, a pod.

Nábytok musí byť v rozobratom stave.

3. Drobné stavebné odpady (ďalej len DSO) sú odpady z bežných udržiavacích prác (1) § 55 ods. 2 písm. c) a d) a § 56 písm. h) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zmien a doplnkov) 1) zabezpečovaných fyzickou osobou – nepodnikateľom v rozsahu do jedného m3 ročne od jednej fyzickej osoby, na ktorých vykonanie sa podľa zákona nevyžaduje stavebné povolenie ani ohlasovacia povinnosť.

Ak si vykonanie takýchto prác fyzická osoba – nepodnikateľ zadá právnickej alebo fyzickej osobe – podnikateľovi, prechádza zodpovednosť za odpad na túto právnickú alebo fyzickú osobu – podnikateľa a tento odpad už nie je DSO ale stavebný odpad, ktorý nie je možné uložiť v zbernom dvore!

Patria sem najmä: dlažba, obklad, omietka, okná bez sklenej výplne, kúsky muriva, betónu, malty, a iný drobný stavebný materiál, ktorých jednotlivé kusy nepresahujú hmotnosť 15 kg.

Nesmie obsahovať nebezpečný odpad zo stavieb ako napr. azbest, zvyšky náterových hmôt, obaly z farieb a iných chemikálií, žiarivky, elektrospotrebiče a pod.

4. Biologicky rozložiteľný odpad je odpad len rastlinného pôvodu zo záhrad, (najmä tráva, kvety, lístie, drobné konáre).

Článok 3
Povolené množstvá

1. Do zberného dvora môžu občania priniesť a uložiť nasledovné množstvá odpadu:
– Objemný odpad – max. 150 kg osoba/rok.
– Drobný stavebný odpad – max. 150 kg a v objeme nie viac ako 1 m3 osoba/rok.
– Biologicky rozložiteľný odpad – max. 3 vrecia osoba/týždeň.

2. Odpad sa ukladá bezodplatne len do kontajnero v a nádob na to určených, resp. na to určené miesta podľa pokynov zamestnancov zberného dvora. Pri naplnení kapacity zberného dvora má právo poverená osoba pre daný deň alebo na dobu nevyhnutnú z prevádzkových dôvodov zberný dvor uzatvoriť.

Článok 4
Prevádzka zberného dvora

Zberný dvor je v prevádzke od 15.4. bežného roku do 15.11. bežného roku sprevádzkovou dobou pre verejnosť (s výnimkou štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja):

Utorok 12,00 – 18,00 hod.
Štvrtok 12,00 – 18,00 hod.
Sobota 8,00 – 14,00 hod.

Článok 5
Podmienky prevzatia odpadu

1. Vjazd návštevníka do areálu zberného dvora je limitovaný použitím osobného motorového vozidla max. nosnosti do 3,5 t prípadne s prívesným vozíkom max. objemu 1 m3.
2. V zariadení na zber odpadov zabezpečuje vstupnú vizuálnu kontrolu privážaného odpadu službukonajúci zamestnanec, ktorý odhadne množstvo odpadu a overí, či sa v dovážanom odpade nenachádza prímes znečisťujúcich škodlivín alebo druh odpadu, ktorý nie je povolené ukladať do zberného dvora.
Ak sa pri vizuálnej kontrole zistí, že sa v separovanom odpade nachádza aj iný odpad ako držiteľom deklarovaný, nebude tento odpad prevzatý. Ak bol odpad už vyložený, vyzve dodávateľa na jeho okamžité odstránenie s upozornením, že všetky náklady spojené s jeho odstránením, zneškodnením, resp. za prípadnú ujmu na životnom prostredí, alebo zdraví znáša dodávateľ odpadu.
3. Uložením odpadov na určené miesto sa stáva držiteľom odpadu Mestská časť Bratislava – Rača.

Článok 6
Evidencia odoberaného odpadu:

1. O prevzatom odpade do zberného dvora sa vedie evidencia podľa § 15 vyhlášky č. 283/2001 Z.z. o vykonávaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch.
V evidencii o uloženom odpade sa zaznamenávajú údaje o pôvodcovi odpadu (meno a adresa trvalého resp. prechodného pobytu v MČ), evidenčné číslo vozidla (ak bol odpad dovezený motorovým vozidlom), čas príchodu do zberného dvora a čas odchodu, množstvo a druh dovezeného odpadu.

Údaje do evidencie zaznamenáva službukonajúci zamestnanec v zbernom dvore.

2. Návštevník zberného dvora musí osobne preukázať trvalý alebo prechodný pobyt na území MČ Bratislava – Rača identifikačným dokladom (občiansky preukaz alebo pas a povolenie na dlhodobý pobyt cudzinca). Odpad musí pôvodca odpadu odovzdať osobne.

Článok 7
Povinnosti návštevníka zberného dvora

Návštevník zberného dvora je povinný:

– ohlásiť sa službukonajúcemu zamestnancovi zberného dvora
– oboznámiť sa s Prevádzkovým poriadkom ZD, bezpečnostnými pokynmi
– preukázať sa identifikačným dokladom a dokladom
– zapojení sa do systému zberu komunálnych odpadov na území mesta Bratislava
– vyplniť „Formulár návštevníka“ a potvrdiť oboznámenie sa s Prevádzkovým poriadkom a bezpečnostnými pokynmi.
– oznámiť druh a množstvo privážaného odpadu
– riadiť sa týmto Prevádzkovým poriadkom a pokynmi zamestnanca zberného dvora
– vstupovať do priestoru zberného dvora len so súhlasom zamestnanca zberného dvora
– pohybovať len po trase určenej zamestnancom zberného dvora
– ukladať na vlastné náklady a nebezpečenstvo odpad na určené miesto zamestnancom zberného dvora tak, aby bol čo najviac minimalizovaný (nábytok rozložiť, a pod.)
– pri použití motorového vozidla dodržiavať v areáli max. rýchlosť 5 km/hod.
– zdržiavať sa v priestore zberného dvora len nevyhnutný čas, ktorý je potrebný na vyloženie odpadu a po uložení odpadu bezodkladne priestor zberného dvora opustiť
– zakázané je rozoberať a vynášať akékoľvek odpady uložené v zbernom dvore
– v priestore zberného dvora je prísny zákaz fajčiť a manipulovať s otvoreným ohňom

Článok 8
Povinnosti zamestnanca ZD

Zamestnanec ZD je povinný:
– skontrolovať formulár návštevníka pred vpustením návštevníka ZD do ZD, jeho úplnosť a pravdivosť, následne zapísať údaje do evidencie
– sprevádzať návštevníka ZD po ZD a poskytovať informácie návštevníkovi ZD za účelom správneho využívania ZD,
– dbať na správne uloženie odpadu s dôrazom na minimalizáciu objemu odpadu
– dbať, aby na ZD nebolo súčasne viac motorových vozidiel
– dbať na bezpečnosť pri práci a dodržiavať ustanovenia predpisov BO ZP a PO.
– Zamestnancom ZD sa prísne zakazuje vynášať zo ZD akékoľvek odpady

Článok 9
Sťažnosti, podnety

1. Návštevník ZD má právo podať sťažnosť na postup zamestnancov ZD pri ukladaní odpadu.

Sťažnosť musí obsahovať nasledujúce náležitosti:
– deň a čas, kedy sa stala udalosť, ktorá je predmetom sťažnosti,
– meno, priezvisko a kontaktné údaje sťažovateľa (e-mail….),
– sťažnosť musí byť čitateľná a zrozumiteľná a musí byť sťažovateľom podpísaná.

2. Sťažnosť alebo podnet je potrebné podať na Miestny úrad Bratislava – Rača, Kubačova 21, 831 06 Bratislava.
O spôsobe vybavenia bude sťažovateľ informovaný do 60 pracovných dní.

Článok 10
Záverečné ustanovenia

1. Ruší sa Prevádzkový poriadok zberného dvora Mestskej časti Bratislava – Rača, Pri Šajbách z 16.2.2012.
2. Dátum účinnosti tohto prevádzkového poriadku je od 01.09.2014.

Mgr. Peter Pilinský
starosta