Po zimnej prestávke už ľudia, ktorí si upratujú domácnosti či záhradky, netrpezlivo čakajú na spustenie prevádzky zberného dvora na ulici Pri  Šajbách. Miestny úrad zverejnil jeho otváracie hodiny a tiež novinky týkajúce sa jeho prevádzky.

V utorok 17. apríla 2018 sa o 12. hodine napoludnie po prvý raz v tomto roku otvoril zberný dvor Pri Šajbách a bude v prevádzke do 15. 11. 2018.

Zberný dvor Bratislava Rača Pri Šajbách po ukončení rekonštrukcie.

Prevádzkové hodiny (s výnimkou štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja):

Zberný dvor Rača, ulica Pri Šajbách

Utorok 12,00 – 18,00 hod.
Štvrtok 12,00 – 18,00 hod.
Sobota 8,00 – 14,00 hod.

Zložky komunálneho odpadu, ktoré je možné uložiť na zberný dvor:
objemný komunálny odpad
biologicky rozložiteľný odpad rastlinného pôvodu
drobný stavebný odpad*
papier, plast, sklo
jedlé oleje a tuky

  • UPOZORNENIE
    Vzhľadom k tomu, že na zbernom dvore Pri Šajbách sa zatiaľ nenachádza certifikovaná váha, budú obyvatelia, ktorí sa potrebujú zbaviť drobného stavebného odpadu, dočasne presmerovaní na zberný dvor OLO a.s. na Ivánskej ceste. Váha na zbernom dvore Pri Šajbách by mala byť namontovaná do 31. 5. 2018.

Čo na to povedať? Niektorí sú schopní priviezť odpad mimo prevádzkových hodín a následne ho vyhodiť ku plotu – rovno pod tabuľku Zákaz uloženia odpadu… Takto to vyzeralo v sobotu pred otvorením zberného dvora. Ak poznáte “bývalého” majiteľa skriniek, odkážte mu, že jeho správanie je opovrhnutiahodné ;-)

Ďalší spoluobčan, ktorý príde s odpadom a vyhodí ho do zatvoreného areálu bol zjavne fanúšik skateboardingu…

Drobný stavebný odpad je na základe§ 80 ods. 5 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonom odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Na území Hlavného mesta SR Bratislavy je zavedený množstvový zber drobného stavebného odpadu. Poplatok za zber a likvidáciu drobného stavebného odpadu, ktorý sa platí od 1.1.2017 sa určuje ako súčin zistenej hmotnosti odpadu a stanovenej sadzby. Prevádzkovateľ zberného dvora zabezpečuje odváženie množstva odovzdaného drobného stavebného odpadu a vystavenie vážneho lístka ako podkladu pre určenie poplatku.

Zberný dvor nie je určený pre odpad z podnikateľskej činnosti a na ukladanie zmesového komunálneho odpadu, ktorého zber podlieha pravidlám, ktoré sú stanovené VZN hl. mesta SR Bratislavy.

Prevádzku Zberného dvora od roku 2018 prevzala spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.

Mapka: Zberný dvor Rača, Pri Šajbách.

Zdroj: MÚ Rača