SPRIEVODNÁ SPRÁVA

ŠIRŠÍ URBANIZMUS

V súčasnej dobe existuje projektový návrh na obytnú výstavbu v tesnej náväznosti na Nemecký dom. Daný projekt svojím výškovým a priestorovým rozhraním vôbec nerešpektuje objekt Nemeckého domu, ba sa až na ňom parazituje. Preto sme nahodili ideu ako problém takejto zástavby vyriešiť, aby sa nebila s týmto objektom.

V prvom rade sme chceli územie vyčistiť od zbytočných paralelných ciest Kubačova -Strelkova a problematickej križovatky Kubačova-Barónka-Čachtická a Oblačná. Od ulice Čachtickej sme vytvorili plynulý vstup do areálu a ďalšou uličnou čiarou sme sa chytali ulice Bukovínska. Vytvoril sa tak ostrov verejnej zelene, ktorý aspoň časť obytnej zástavby izoluje od ulice. V okolí sa nachádzajú malé i veľké solitéry, preto sme sa chceli prispôsobiť tvarom nášho novotvaru a vytvoriť plynulý prechod medzi obytnou a rodinnou zástavbou. Celú výstavbu navrhujeme oddialiť od Nemeckého, aby mu dala priestor. Objekty majú výškovo gradovať od Nemeckého domu smerom k bytovkovej zástavbe (od 2-6NP).

Panel 1

AREÁL NEMECKÉHO DOMU

V prvom rade sme chceli námestie vyčistiť od statickej dopravy aby sa priestor uvoľnil pre rôzne verejné podujatia ako aj každodenný pobyt občanov na tomto námestí. Z tohto dôvodu sme museli vytvoriť nový vstup do podzemných garáží, kde by sa doprava presunula. Prístavba Nemeckého domu svojím tvarom kopíruje krajinu a rozplýva sa v teréne, tak aby umožňovala voľný výhľad na hlavné priečelie. Novotvar však nezastavuje plochu námestia, ale umožňuje plynulý prechod a zároveň smeruje chodcov k Nemeckému domu svojou otvorenosťou. Časť jeho strechy je dá využívať ako pobytový priestor na sedenie.

Samotné námestie sme sa rozhodli riešiť ako spevnený priestor so zatrávňovacou dlažbou určitých zónach a mobilnou zeleňou so sedením. Mobiliár sme zvolili preto, aby sa stal priestor variabilný a dal využívať na rôzne akcie – každodenný pobyt občanov, spoločenské akcie typu koncertov, ale aj príležitostné výstavy ako výstava veteránov. Verejné osvetlenie nie je situované na námestí, celý Nemecký dom je nasvietený reflektormi zabudovanými v rámci dlažby námestia.

Vzhľadom na veľkosť podesty reprezentatívneho schodiska sme situovali montovateľnú letnú terasu reštaurácie.

Panel 2

FUNKCIE

Nemecký kultúrny dom nachádzajúci sa v Bratislave v mestskej časti Rača oplýva bohatou históriou a tradíciou vinárstva. Preto sme sa rozhodli obnoviť výrobu vína v Nemeckom dome a voliť funkcie, ktoré by umožňovali sprístupniť objekt širšej verejnosti, ako to bolo v minulosti. V hlavnej časti objektu sme situovali detašované pracovisko ÚĽUVu (kurzy šitia, čipkárstva, umeleckého šperku, drotárstva, košikárstva s grafickou a keramickou dielňou a tanečnou sálou) s možnosťou workshopov a krátkodobého prenocovania netradičnou formou (1 noc).

Vzhľadom na významnosť tohto objektu a ideí zadávateľa sme sa rozhodli situovať v objekte C nový miestny úrad.
Pre multifunkčnú sálu ( divadelnú sálu) sme navrhli nové lobby, ktoré komunikuje s navrhovanou reštauráciou.

INTERIÉR

Snažili sme sa priestory, čo najviac otvoriť s možnosťou flexibilného uzatvorenia, alebo vložených malých bunkových systémov. Vytvárame nové schodiská s výťahovými šachtami, aby sme debarierizovali objekt.

V suterénnych priestoroch 2PP sme obnovili výrobu vína a rozdelili priestor na technické zázemie výroby a verejne prístupnú galerijnú časť s možnosťou výstav. Predajňa vín sa nachádza priestoroch 1PP.

Detašované pracovisko ÚĽUV – funkcie podobných nárokov sme situovali pri sebe, aby sa pomocou skladacích priečok mohli prepojiť, alebo uzavrieť.
Priestor podkrovia otvárame pre novú multifunkčnú sálu s krátkodobým prenocovaním (hojdacie siete a gauče). Hygienické zázemie sa nachádza na 2NP.

Pri navrhovaní priestorov miestneho úradu sme sa inšpirovali technickými pavlačami v objekte, ktoré sa tam v minulosti nachádzali. Súčasťou obnovenej pavlače je minigaléria o histórii objektu a mesta. Pod pavlačami sú vytvorené bunkové kancelárie pre prácu s verejnosťou doplnené o pracoviská „open space“ v centrálnej pozícii. Pri vstupe do časti C sa čiastočne prenáša motív bunkových kancelárií a „open space“ slúži ako čakáreň.

Na prízemí novotvaru sú situované výťahy do podzemných garáží a turistické info. Prechodné krídlo na námestí sa stáva verejnou galériou.
Základnú prevádzku kultúrneho domu ponechávame. Navrhli by sme však vyčistiť priestor za chórom aby sa obnovil jeho význam.

Zázemie reštaurácie sme sa rozhodli presunúť do suterénu pod krídlo B, aby sme neuberali priestor na sedenie v reštaurácií.
Reštauráciu otvárame nielen v rámci vnútorného priestoru, ale prepájame ju aj s exteriérom pomocou terasy. Otvorenie vnútorného priestoru nie je len z funkčného hľadiska, ale aj z hľadiska presvetlenia, keďže v súčasnosti sú dané priestory tmavé.

Panel 3

Zdroj: MČ Rača