SPRIEVODÁ SPRÁVA

NEMECKÝ KULTÚRNY DOM Bratislava – Rača

Objekt Nemeckého kultúrneho domu v Rači, ktorý je predmetom súťaže ,ja našim dedičstvom. Preto k nemu aj v tomto zadaní pristupuje s rešpektom v celej jeho podobe, architektonickom stvárnení, urbanistickom usporiadaní so všetkými súvislosťami na okolie.

Ale keďže na nachádzame v inom storočí ako bol postavení, samozrejme prichádzajú nové nároky na funkčnú náplň objektu, ako ho zaradiť do fungovania dnešného sveta. Znovu ho vraciame do života a snažíme sa naplniť objekt požadovanými funkciami a ich optimálnym usporiadaním v existujúcom objekte, tak aby mohli jednotlivé prevádzky fungovať od seba nezávislo.

Náš návrh funkčného usporiadania je znázornený a popísaný vo funkčných schémach.

Koncept funkčného rozdelenia priestorov

1. Rez predným krídlom C

  • v tejto časti sa nachádzajú priestory nepoužívané, ale majú z celého objektu najkrajšiu výpovednú hodnotu o funkčnom využití v minulosti. Návrh uvažuje v čo najvyššej miere so zachovaním “gienia loci” priestorov, preto do nich vkladáme na 1np a 1pp služby verejného stravovania rôznych kategórií, na 1pp konferenčný priestor a v podkrovných priestoroch základňu umeleckú školu, tak aby vychovávali mladú generáciu k zachovaným hodnotám z minulosti.

2. Rez centrálnym krídlom A

  • v tejto časti pristupujeme k priestorom rozdielne: V pravej časti sa nachádzajú priestory funkčné (kultúrne stredisko), ktoré zachovávame a jemnou rekonštrukciou vytvárame väčší vstupný priestor s možnosťou kateringu. V ľavej časti navrhujeme umiestniť mestský úrad v 1np s podateľňou pre verejnosť, toalety a v 2np s administratívnymi priestormi. V podkroví akoby oživujeme funkciu bývania, či už možnosťou dlhodobého alebo krátkodobého ubytovania v naviazaní na “raňajkáreň”- priestor na 1.np pre podávanie raňajok pre ubytovaných hostí. V priestoroch pivníc ponechávame súkromné sklady a v centrálnom priestore riešime verejnú vinotéku s možnosťou degustácie v nadväznosti na obchod v 1np.

3. Rez zadným krídlom B

  • v tomto najmenšom krídle zachovávame v plnej miere sálu kultúrneho strediska a v nevyužitom podkroví vytvárame priestory mestskej knižnice, ktorá má kontrolovaný vstup cez administratívu strediska.

Koncept nového riešenia námestia

V prvom rade treba upozorniť, že námestie je možné realizovať samostatne bez priestorov Nemeckého kultúrneho centra. Je koncipované jednoduchým rastrom stromov a celoplošne pochôdznym kamenným mlatom, ktorý prírodne ladí s vinohradníckym okolím Rače. Tým sa stáva námestie výsostne peším prostredím doplnené o parkové prvky navádzajúce k vstupným priestorom do objektu NKD. Ich tvar je odvodený od dreveného sudu na víno:

Časť námestia, vedľa kratšej strany predného krídla C, kde premiestňujeme existujúcu trafostanicu pod úroveň terénu, čím vzniká priestor na terasu prislúchajúcu k “červenej lisovni”, ako reštauračného zariadenia.

Pod námestím uvažujeme s viacpodlažnou podzemnou garážou. Počet podzemných podlaží ostáva v návrhu otvorený, s tým, že jedno podlažie svojim jednoduchým konštrukčným tvarom obsiahne 47 parkovacích miest. Strecha garáže bude navrhnutá ako vegetačná v požadovanej hrúbke zeminy/ min1000mm/ pre výsadbu parkovo strihaných stromov.

Takto sa predpolie NKD stáva uceleným verejným priestorom, ktorý pôsobí v danej lokalite upokojujúco a je prínosom pre túto mestskú časť ako aj pre samotný kultúrny stánok, ktorého úroveň sa takto zvyšuje. Bude príjemným priestorom pre posedenie, oddych, ale aj vybavenie úradných záležitostí bežného života jej obyvateľov, alebo kultúrneho vyžitia.

Obrazová časť:

Panel 1

Panel 2

Panel 3

Zdroj: MČ Rača