Štatistický úrad SR v súlade s harmonogramom zverejnenia výsledkov prezentuje prvé základné výsledky Sčítania obyvateľov domov a bytov 2021 (SODB 2021) už v roku sčítania. SODB 2021 bolo prvýkrát v histórii plne elektronické a integrované – spájalo údaje od obyvateľov s administratívnymi zdrojmi. Aj vďaka novému konceptu sčítania prinášame údaje, ktoré sú kvalitnejšie a presnejšie.

V Slovenskej republike žije na základe SODB 2021 5 449 270 obyvateľov. O niečo viac obyvateľov žije v mestách (53,2 %) ako na vidieku (46,8 %).

Podiel obyvateľov v predproduktívnom veku (od 0 do 14 rokov) tvorí 16 %, v produktívnom veku (od 15 do 64 rokov) 67 % a podiel obyvateľov v poproduktívnom veku (65 a viac rokov) predstavuje 17 %.

Z celkového počtu obyvateľov je 49 % mužov a 51 % žien.

MČ Rača: Sčítanie obyvateľov 2021

Čo ukázalo sčítanie o mestskej časti Rača?

Počet obyvateľov: 25 733

Národnosť: 84,98 % slovenská, 1,4 % maďarská, 1,11 % česká, 0,65 % vietnamská, 0,4 % ukrajinská, 0,24 % ruská, 9,92 % nezistená, 1,3 % iná
Vierovyznanie: 37,24 % rímskokatolíci, 3,97 % evanjelici, 1,19 % gréckokatolíci, 0,66 % pravoslávni, 0,48 % svedkovia Jehovovi, 42,81 % bez vyznania, 10,24 % nezistené, 3,41 % iné vierovyznanie (napr. 77 osôb budhizmus, 31 islam, 8 hinduizmus, 27 židovské)

Podiel žien: 50,58 %

Občianstvo: 95,76 % SR, 4,19 % cudzinci, 0,05 % nezistené

Rodinný stav: 44,01 % slobodní, 37,48 % ženatí/vydaté, 10,62 % rozvedení, 5,76 % ovdovení, 2,13 % nezistené

Vzdelanie: 32,57 % vysokoškolské, 22,7 % stredoškolské s maturitou, 10,98 % stredoškolské bez maturity, 9,9 7% základné

Veková pyramída Rače k 1.1. 2021

Do veku 75 rokov je najnižší počet mužov vo veku 19 r. (71) a žien vo veku 18r. (64), naopak najviac mužov je 43 ročných (302) a žien 34 ročných (282).
V Rači žije viac 75 ročných ako 19 ročných mužov a viac 80 ročných žien ako 18 ročných.

V Rači je 2677 domov z toho 1775 rodinných domov, 534 bytoviek a 368 iných objektov, v ktorých sa býva.

Forma vlastníctva: 80,35 % domov vlastní fyzická osoba, 13,11 % kombinácia vlastníkov, zvyšok sú: iné právnické osoby, zahraničné osoby, cirkev, štát, obec…

Panoráma Rače. Foto: Marcel Rebro

Siete: 88,61 % domov je napojených na verejný vodovod, 92,6 % plynová prípojka, 92,3 % verejná kanalizácia

Počet bytov: 11 543 bytov (z nich 77,28 % v bytových domoch, 15,73 % v rodinných domoch).

Podiel bytov: 3-izbové (30,88 %), 2-izbové (26,62 %), 1-izbové (17,86 %).
49 bytov uvádza, že má 9 a viac izieb. 106 bytov uvádza, že je v suteréne alebo v pivnici.

 

MČ Rača: Sčítanie obyvateľov 2021

MČ Rača: Sčítanie obyvateľov 2021

MČ Rača: Sčítanie obyvateľov 2021

Zdroj: scitanie.sk