Miestnou kontrolórkou v Mestskej časti Bratislava – Rača je momentálne Jana Bezáková resp. Jana Bezak. Zastupiteľstvo ju do funkcie zvolilo v apríli 2016. Presnejšie – o jej víťazstve pri rovnosti počtu hlasov 7:7 rozhodol v zmysle rokovacieho poriadku žreb.

Kontrolór sa volí na 6 rokov, jeho plat určuje zákon. V roku 2022 je základný plat kontrolóra v našej mestskej časti s počtom obyvateľov presahujúci 20 000 stanovený na 2,24 násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR.

Súčasná kontrolórka JUDr. Jana Bezak.

Ten dosiahol v 3. štvrťroku 2021 hodnotu 1185 eur, základný plat kontrolóra sa teda pohybuje na úrovni zhruba 2654 eur a poslanci ho môžu navyšovať o odmeny až do výšky ďalších 30 percent t.j. o ďalších 800 eur mesačne.

Predpokladom na výkon funkcie je ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie a bezúhonnosť. Predložiť k prihláške treba prihláška na obsadenie funkcie miestneho kontrolóra, doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (overená kópia) a profesijný životopis v slovenskom jazyku s prehľadom doterajšej pracovnej praxe.

Podrobné informácie si môžete pozrieť tu.

Prihláška musí byť doručená na miestny úrad MČ Bratislava-Rača najneskôr 14. marca 2022 do 16:00 hod. poštou na adresu Mestská časť Bratislava-Rača, Kubačova 21, 831 06 Bratislava alebo osobne do podateľne na Kubačovej 21. Obálka musí byť označená: ,,Voľba miestneho kontrolóra MČ” NEOTVÁRAŤ. Dátum konania voľby je stanovený na 29. marca 2022.

Pracovný pomer je stanovený na plný úväzok, deň nástupu do pracovného pomeru je 1. mája 2022, dĺžka trvania funkčného obdobia je 6 rokov. Do voľby sa môže prihlásiť aj aktuálny kontrolór resp. kontrolórka, ak splní zverejnené kritériá.

rč, foto FB Jana Bezak