Na februárovom zasadnutí miestneho zastupiteľstva Rače bolo jedným z bodov programu aj hlasovanie o 30 ročnom prenájme pozemkov v lokalite Na pasekách pre potreby výstavby nájomného bytového domu.

Vizualizácia nájomného bytového domu Na Pasekách

Vizualizácia nájomného bytového domu Na Pasekách

Prenájom pozemkov za 1 euro žiadala nezisková organizácia Spoločnosť pre rozvoj bývania založená magistrátom Bratislavy, ktorá plánovala v tejto lokalite na Východnom postaviť malú bytovku.

Následne mala na základe zmluvy poskytnúť 50 percent bytov – t.j. 12 bytov (1, 2, 3 izbových) Mestskej časti Bratislava-Rača, resp. pre jej mladé rodiny, ktoré spĺňajú kritériá na pridelenie takéhoto bytu. O pridelení druhej polovice bytov by rozhodovalo hlavné mesto.

Financovanie výstavby by spoločnosť realizovala z podpory poskytovanej Štátnym fondom rozvoja bývania.

Netreba zdôrazňovať, že pre slušných ľudí, ale najmä rodiny s deťmi, ktorí sa ocitnú v určitej životnej etape doslova na ulici, je získanie takéhoto typu ubytovania pod dohľadom mestskej časti otázkou prežitia.

Podľa našich informácií eviduje príslušné oddelenie miestneho úradu len za posledné 4 roky 53 nových žiadostí o poskytnutie takéhoto typu ubytovania na preklenutie ťažkej životnej situácie.

Rok 2011 – 18 žiadostí
Rok 2012 – 12 žiadostí
Rok 2013 – 17 žiadostí
Rok 2014 – 6 žiadostí
————————
Spolu: 53 žiadostí

Hoci všetky príslušné komisie odporučili návrh na prenájom pozemkov odsúhlasiť, časť zastupiteľstva v poslednej chvíli zmenila svoj názor. Poslanci argumentovali petíciou občanov z okolia, ktorí sa obávali negatívnych vplyvov výstavby v ich okolí. V hlasovaní boli 4 za, 4 proti a 6 sa zdržali hlasovania…

Hlasovanie o Návrhu na prenájom pozemku parc. č. 4740, 4741/4, 4741/9,4741/10, 4741/20, 4741/6, lokalita Na Pasekách, k. ú. Rača ako prípad hodný osobitného zreteľa – bod A/ (rovnaké výsledky aj v totožnom hlasovaní v bode B)

Za:
Eduard Brychta
Michal Hrdlička
Juraj Madzin
Miloš Máťuš

Proti:
Katarína Dobiášová
Michal Drotován
Mário Khandl
Cyril Sekerka

Zdržali sa:
Milan Andráš
Lenka Antalová Plavuchová
Miloš Jošt
Jana Radošinská
Tibor Šimoni
Karol Štofira

Prečítajte si viac: Reakcia neziskovky na rozhodnutie račianskych poslancov.

Fotogaléria:

Ján Bednarič