RAČA – Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Rača na svojom zasadnutí dňa 10.12. 2013 schválilo rozpočet na rok 2014. Rozpočet je zostavený ako vyrovnaný, objem príjmov a výdavkov je vo výške 7 995 978 eur. Bežný rozpočet je zostavený tak, aby mestská časť v plnej miere zabezpečila plnenie svojich samosprávnych funkcií, plnenie úloh na úseku preneseného výkonu štátnej správy, aby si plnila záväzky zo svojich zmluvných povinností a taktiež sú v ňom vyčlenené finančné prostriedky na správu, údržbu a zhodnocovanie majetku mestskej časti.

Amfiteáter v Knižkovej doline po požiari.

Amfiteáter v Knižkovej doline po požiari.

V časti výdavkov určených pre školstvo je zohľadnené ďalšie 5% zvýšenie platov pedagogických pracovníkov a paušálne zvýšenie miezd nepedagogických zamestnancov. Novým prvkom v bežnej časti rozpočtu je vyčlenenie finančných prostriedkov vo výške 12 tisíc € na bezbariérovú úpravu priechodov pre chodcov.

V oblasti kapitálových výdavkov sa pokračuje v napĺňaní priorít, ktoré boli miestnym zastupiteľstvom stanovené v predchádzajúcich rokoch. V prvom rade ide o dokončenie respektíve pokračovanie obnovy budov škôl a školských zariadení MŠ Plickova ul., MŠ Tbiliská ul. a ZŠ Hubeného ul.

Na základe vypracovanej projektovej dokumentácie sa v roku 2014 začne s rekonštrukciou voľnočasového oddychového centra – amfiteátra v Knižkovej doline. Financovanie týchto výdavkov je kryté dočerpaním termínovaného účelového úveru a použitím prostriedkov účelových fondov.

Mestská časť aj v roku 2014 počíta s rekonštrukciou detských ihrísk vlastnými prostriedkami a s pokračovaním rekonštrukcie zberného dvora formou združených finančných prostriedkov s hlavným mestom.

Mgr. Eva Miklánková
Hovorkyňa starostu MČ Rača
Eva.miklankova@raca.sk
0908 700 551