Po rokoch tápania a prázdnych rečí sa na úrovni vlády konečne prikročilo k činom. Vinohrady vrátane tých račianskych získali väčšiu ochranu od štátu! Zabezpečí ju schválená novela zákona  220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy, ktorú pred pár týždňami schválila vláda na návrh Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. S ňou súvisí aj Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 58/2013 Z. z. o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy, ktorým sa základná sadzba odvodu za trvalé odňatie vinice ustanovuje v Malokarpatskej vinohradníckej oblasti a Vinohradníckej oblasti Tokaj na 100 eur/m2! V platnosti je od 1. novembra 2013.

Spomenutá novela zaraďuje vinice po prvý raz medzi najbonitnejšie pôdy na Slovensku, sprísňuje pravidlá pri zmene ich využitia napríklad na výstavbu a za každú takúto zmenu navyše vymeriava povinnosť vlastníka zaplatiť nemalý poplatok. Ten sa v prípade Bratislavského kraja a teda aj račianskeho chotára pohybuje na najvyššej úrovni v celej republike– 100 eur za meter štvorcový!

Časť vinice je obrábaná, druhá nie. Lokalita Vtáčky v Rači.

Časť vinice je obrábaná, druhá nie. Lokalita Vtáčky v Rači.

„Odnímanou plochou sa rozumie pozemok alebo tá jeho časť, na ktorej dochádza k zmene druhu pozemku z poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársku pôdu,“ napísal nám v stanovisku ministerstva hovorca  Peter Hajnala. „Napríklad pri stavbe rodinného domu, je nevyhnutnou odnímanou plochou zastavaná plocha domu, prístupová cesta, nádvorie.“

V prípade developerov a rôznych realitných špekulantov s pozemkami pôjde pri prekvalifikovaní parciel uvedených v katastri ako vinice  o nemalé sumy – napríklad zmena 1 hektára (10 000 m2) vinice na stavebný pozemok by znamenalo zaplatiť 1 milión eur štátu. A to už je suma, ktorá dokáže odradiť aj tých najväčších hráčov na trhu…

Ďalším víťazstvom ochrancov vinohradov je fakt, že sa zmena viníc na iné pozemky bude posudzovať oveľa prísnejšie – dokonca bude súčasťou procesu aj obhliadka priamo v teréne: „V danej veci šetrenie v teréne vykonáva orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy , t.j. príslušný okresný úrad v spolupráci s Výskumným ústavom pôdoznalectva a ochrany pôdy a Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym. Okresný úrad si môže prizvať aj ďalších zainteresovaných vo veci napríklad vlastníka, užívateľa, správcu pozemku a tiež zástupcu samosprávy,“ upresňuje vo svojom stanovisku pre Račiansky výber ministerstvo pôdohospodárstva.

Novela zároveň prináša aj viac kompetencií v postihovaní vlastníkov, ktorí sa o svoju pôdu – v tomto prípade vinohrady – nestarajú sami a ani nezabezpečujú základnú starostlivosť iným spôsobom. „Priestupku alebo správneho deliktu sa na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy dopustí aj ten, kto nezabezpečí základnú starostlivosť o príslušný poľnohospodársky druh pozemku podľa príslušných ustanovení zákona napríklad podľa §3,“ upozorňuje ministerstvo.

Starosta Rače Peter Pilinský na oberačke u Miloša Máťuša.

Starosta Rače Peter Pilinský na oberačke u Miloša Máťuša.

Podľa § 3 ods. 1 zákona o ochrane pôdy totiž každý vlastník poľnohospodárskej pôdy alebo nájomca a správca poľnohospodárskej pôdy je povinný o.i. vykonávať agrotechnické opatrenia zamerané na ochranu a zachovanie kvalitatívnych vlastností a funkcií a na ochranu pred jej poškodením a degradáciou, predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch či zabezpečiť využívanie poľnohospodárskej pôdy tak, aby nebola ohrozená ekologická stabilita územia.

Prijatie novely, ktorá zvyšuje ochranu viníc, privítal aj račiansky starosta Peter Pilinský. Dúfa, že príjem z vyzbieraných prostriedkov za odňaté vinice sa spätne vráti v podobe podpory pre  vinohradníkov. „Rád by som ešte upozornil vlastníkov vinohradov, aby sa nesnažili obísť nariadenia novely unáhlenými krokmi, trebárs vyklčovaním či zanedbaním svojich vinohradov! Za prvé im za to hrozia sankcie a za druhé sa pri prípadnom požiadaní o zmenu na iný druh pozemku poplatku 100 eur za meter aj tak nevyhnú,“ zdôrazňuje.

Zvýšená ochrana viníc pred špekulantmi a developermi by podľa starostu mohla viesť aj k tomu, že sa zvýšia šance serióznych vinohradníkov prenajať si vinice za rozumné a ekonomicky primerané sumy. „V súčasnosti mali ľudia problém prenajať si na dlhšiu dobu vinohrad, lebo mnohí vlastníci mali tendenciu nechať ho cielene spustnúť a čakať na chvíľu, kým bude môcť byť prehlásený na stavebný pozemok,“ opisuje Pilinský praktiky, ktoré sa novelou zákona definitívne končia.

„V neposlednom rade sa dá očakávať, že zavedený osobitý poplatok spôsobí, že mnohé rozpracované či plánované developerské projekty v našom katastrálnom území sa stanú nerentabilné a investori od nich celkom upustia.“

Za 12 rokov zmizlo na Slovensku 742 hektárov viníc

V dôvodovej správe k prijatej novele Zákona o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy predkladateľ uviedol, že úbytok viníc za 12 rokov predstavuje na Slovensku 742 hektárov (7 420 000 m2), čiže priemerne 62 hektárov za rok! Nie je ťažké odhadnúť, že najväčší tlak bol za posledné roky vyvíjaný najmä na parcely v Bratislave, kde sa to špekulantom vzhľadom na vysoké ceny stavebných pozemkov najviac oplatilo… Ministerstvo pôdohospodárstva predpokladá, že sprísnené posudzovanie a zavedenie poplatku (40 až 100 eur za trvalú zmenu, 10 eur za dočasnú) pomôže znížiť odnímanie viníc na území Slovenskej republiky na asi 12 hektárov ročne.

Podľa všetkého, čo sme o novele zistili, to vyzerá, že odborníci konečne našli dostatok odhodlania a vôle a uplietli bič na špekulantov s vinohradmi!

Fotogaléria:

Ján Bednarič, foto autor