V Domove sociálnych služieb a zariadení pre seniorov v Rači, ktorého zriaďovateľom je Bratislavský samosprávny kraj, to opäť vrie! Klienti sa vyhrážajú hladovkou po tom, čo vstúpila do platnosti novela Zákona o sociálnych službách a vedenie zariadenia ich núti priplácať si k obedom aj ďalšiu stravu.

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Bratislava Rača je na ulici Pri Vinohradoch.

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Bratislava Rača je na ulici Pri Vinohradoch.

To sa viacerým seniorom nepozdáva nové nariadenie, podľa ktorého musia poberať obedy denne a navyše si musia zobrať aj druhé jedlo vo forme raňajok, desiatej alebo olovrantu. Tvrdia totiž, že nie sú povinní stravovať sa, ak sami nechcú a naopak poskytovateľ má zákonnú povinnosť stravovanie poskytovať vždy. Každý dôchodca má v malometrážnom byte kuchynku a väčšina nie je ani odkázaná na pomoc inej osoby pri starostlivosti o svoju domácnosť.

Dôchodcovia poukazujú aj na to, že v zariadeniach pre seniorov Domov pri kríži, Domov seniorov Lamač a Domov tretieho veku, ktoré na rozdiel od BSK zriadilo mesto Bratislava, aj naďalej ponechali možnosť objednávania ľubovoľného počtu obedov.

O objasnenie situácie a príčin jej vzniku sme požiadali Marianu Gaálovú z Asociácie prijímateľov sociálnych služieb SR (APSSSR).

Pristúpili seniori z Domova sociálnych služieb a zariadení pre seniorov v Rači skutočne k avizovanej hladovke? Nie je ohrozené ich zdravie?

– V prípade, že sa s vedením seniori nedohodnú, mali by hladovať, keď minú stravné lístky? Nie, tí ktorí sa budú chcieť stravovať budú naďalej objednávať obedy po starom vlastnoručne vyrobenými stravenkami a platiť budú určenú sumu do pokladne alebo na účet zariadenia. Pochybujem, že im zariadenie odmietne uhradenú a včas objednanú stravu vydať. Nové nariadenie o stravovaní je priamym porušením zákonnej povinnosti poskytovateľa DSS a ZpS Rača poskytovať stravu svojim klientom s celoročnou pobytovou sociálnou službou ak o túto prejavia záujem. Ak však seniorom takto zakúpené a objednané obedy nevydajú, seniori sú pripravení pred zariadením postaviť stan s transparentmi a hladovať.

Aké finančné zaťaženie pre rozpočet seniorov znamená každodenné poberanie obedov s celomesačnou úhradou a poberanie druhého jedla vo forme raňajok, desiatej alebo olovrantu?

– Nové nariadenie riaditeľa núti seniorov každomesačne pri zmene počtu objednaných obedov podpisovať novú zmluvu. Jeden mesiac si totiž senior objedná 20 obedov, druhý mesiac zase nič. Pre seniorov je to zväzujúce, navyše ak bude poberať iba “minimálnu povinnú” stravu zasa nebude zariadenie rešpektovať nedotknuteľný ostatok 75% životného minima, t. j. aby mu z dôchodku ostalo minimálne 150,83 eur mesačne na celodennú stravu. Cena celodennej racionálnej stravy je v 31 dňovom režime 106,33 eur v režime denne raňajky – 0,41 eur, desiata – 0,31 eur, obed – 1,37 eur, olovrant – 0,31 eur a večera – 1,03 eur. Diabetická strava je drahšia. Riaditeľ navyše nevie, či je to len cena surovín alebo aj réžie potrebnej na prípravu stravy, seniorom nevedel odpovedať na to, koľko je položka réžie v prípade ak sa nejedná len o náklady na suroviny. Seniori sa o výpočet ceny stravy na stretnutí s riaditeľom zaujímali preto, lebo sa im zdá nekvalitná a podávaná desiata alebo olovrant je často len zosušené 1 ks ovocia, 1 ks malý pekárenský výrobok, napr. pagáč alebo 1 malý jogurt  často tesne pred dátumom spotreby.

Seniori podpisovali petície a robili zhromaždenia proti likvidačnému zvýšeniu cien.

Seniori podpisovali petície a robili zhromaždenia proti likvidačnému zvýšeniu cien.

V akom stave sú rokovania s vedením zariadenia ohľadne uplatňovania novely Zákona o sociálnych službách?

– Iba tri dni pred 1.7. dal riaditeľ vhodiť do niektorých poštových schránok klientov (nie všetkým a nie je jasné podľa akého kľúča) výzvu aby si každý objednal minimálne dve jedlá denne natrvalo. V Domácom poriadku pritom už roky nemá jasne opísanú organizáciu stravovania hoci by ju mal obsahovať. Nový režim však predstavil riaditeľ až 2.7. 2014. Vedenie zariadenia a ani nikto nemôže nariadiť povinne odoberať stravu v zariadení. O výnimke hovorí novelizované ustanovenie v Zákone o sociálnych službách: „ak má toto zariadenie vytvorené priestorové podmienky, materiálne podmienky a hygienické podmienky na prípravu stravy týmto prijímateľom sociálnej služby“ (platí pre celé ZpS Pri vinohradoch), „alebo tento prijímateľ sociálnej služby si stravovanie zabezpečí inak“ (platí pre celé ZpS a DSS Podbrezovská a DSS Strelková) okrem ležiacich prijímateľov, ktorí sú v súčasnosti odkázaní na kŕmenie a dokonca sa to nevzťahuje ani na tých, keď ich chodia jedlom pripraveným doma kŕmiť ich rodinní príslušníci v pravidelných intervaloch denne. Rokovať o situácii v stravovaní v domove seniorov preto začal Výbor seniorov so samotným riaditeľom račianskeho zariadenia Jánom Kmeťom. Vedenie zariadenia pod týmto tlakom urobilo čiastočný ústupok: seniorom, ale len tým, ktorí majú ešte na tento mesiac zakúpené obedové lístky, im ich “povolilo” domíňať. Toto sa teda nemá týkať seniorov, ktorým sa už zakúpené stravenky minuli – ďalšie si už zakúpiť nemôžu a keď sa k odoberaniu stravy zmluvne nezaviažu budú nútení hladovať. Čiastočný ústupok riaditeľa má znaky diskriminácie. Pritom seniori ako klienti zariadenia sociálnej služby nemôžu poberať benefity, v podobe zľavnených straveniek, ktoré poskytujú mestské časti dôchodcom pobývajúcich mimo zariadení sociálnych služieb. Seniori sa v tejto veci chcú obrátiť na starostu Pilinského, aby im zabezpečil stravovanie ako seniorom poskytuje MČ Rača.