Ďalší krok k zníženiu počtu čiernych skládok a odpadu na verejných priestranstvách! Od stredy 20. apríla 2016 spúšťa Mestská časť Bratislava – Rača novú ekologickú službu.

Nábytok treba pripraviť rozobratý do čo najvyššej miery.

Nábytok treba pripraviť rozobratý do čo najvyššej miery.

Ide o tzv. Zelený taxík, ktorý vám odvezie spred domu či bytovky nepotrebný veľkorozmerný odpad za symbolický poplatok.

Cieľom novej služby je takouto proaktívnou formou zabrániť vzniku čiernych skládok a tomu, aby ľudia vyhadzovali napríklad starý nábytok do parkov či vinohradov. Teraz sa môžu odpadu zbaviť za symbolický poplatok…

Podľa informácie oficiálnej stránky Rače na Facebooku už za prvé dni zaregistrovali 17 žiadostí o odvoz takéhoto odpadu. O fungovaní služby vás budeme na račaweb.sk informovať po spustení jej ostrej prevádzky.

Zelený taxík  – ako to bude fungovať?

„Zelený taxík“ bude v mestskej časti Bratislava – Rača odvážať nasledovný odpad:

a. Biologicky rozložiteľný odpad
(je potrebné bioodpad roztrieť na konáre, lístie či trávu)

b. Objemný odpad:
t.j. komunálny odpad, ktorý nie je možné pre jeho veľký rozmer uložiť do štandardných  nádob  (poskytnutých  do  užívania  držiteľom  a pôvodcom  odpadu),  alebo  ich množstvo  presahuje objem,  ktorý  je  možné  štandardnými  nádobami  prepraviť  v rámci stanoveného  pravidelného  harmonogramu  vývozu.
Patria  sem  najmä:  drevený  nábytok, podlahoviny, dvere, a pod. Nábytok musí byť v rozobratom stave.

Obdobne ako v prípade zberného dvora bude zelený taxík určený výhradne pre osoby, ktoré majú trvalý alebo prechodný pobyt na území Mestskej časti Bratislava – Rača a ktoré sa zapojili do systému množstvového zberu komunálneho odpadu v Bratislave. Splnenie podmienok musí osoba pri preberaní odpadu osobne preukázať:

– identifikačným dokladom preukazujúcim trvalý alebo prechodný pobyt v Mestskej časti Bratislave – Rači,
– dokladom  preukazujúcim  zapojenie  sa  do  systému  množstvového  zberu  nie  starším  ako  12 mesiacov. Za takýto doklad sa považuje v prípade obyvateľa bytu v bytovom dome výmer mesačného predpisu zálohových platieb od správcovskej spoločnosti; v prípade individuálneho producenta doklad o zaplatení poplatku za komunálne odpady (poštová poukážka alebo faktúra a výpis z účtu o jej úhrade).

Služby zeleného taxíka nie sú určené pre odpad z podnikateľskej činnosti.

Zelený taxík bude spoplatnený sumou 8 eur za jeden odvoz, v prípade občanov nad 62 rokov sa bude účtovať symbolická suma 2 eurá. Na prevádzku taxíka bude Mestská časť Rača priplácať z rozpočtu, keďže náklady na jej prevádzku budú vyššie ako vyzbierané poplatky.

Pre porovnanie: Nedávno začala s podobnou ponukou aj mestská spoločnosť OLO, ktorá si za jeden odvoz účtuje oveľa vyšší komerčný poplatok 25 eur.

Fotogaléria z prvých dní fungovania:

Pre odvoz zeleným taxíkom je určený aj zelený odpad.

Pre odvoz zeleným taxíkom je určený aj zelený odpad.

Nábytok treba pripraviť rozobratý do čo najvyššej miery.

Nábytok treba pripraviť rozobratý do čo najvyššej miery.

Objednávanie služby má stanovené presné pravidlá, aby nedochádzalo k nedorozumeniam.

Objednávanie služby má stanovené presné pravidlá, aby nedochádzalo k nedorozumeniam.

Pracovníci oddelenia čistoty začali v stredu s odvozom v rámci služby Zelený taxík.

Pracovníci oddelenia čistoty začali v stredu s odvozom v rámci služby Zelený taxík.

Ako si objednať zelený taxík?

1. Vašu požiadavku na odvoz odpadu nahláste telefonicky na telefónnom čísle 02/49 11 24 35 počas úradných hodín MÚ alebo osobne  v kancelárii č. 25 na MÚ na Kubačovej ulici č. 21 alebo elektronicky na e-mailovú adresu valeria.pauloviczova@raca.sk.

2. V požiadavke uveďte svoje meno, adresu trvalého alebo prechodného pobytu,  miesto  kde  sa odpad nachádza alebo bude nachádzať (to je miesto kde má byť zelený taxík pristavený), druh odpadu (môžete špecifikovať napr. odpad zo záhrady, starý nábytok – skriňa) a telefónne číslo, na ktoré je možné zatelefonovať v prípade nejasnosti kde je odpad uložený.

3. Nahlásený odpad je potrebné pripraviť na multikárou prístupné miesto a v správnej forme (nábytok rozložený na kusy, bioodpad roztriedený na konáre, lístie či trávu) najneskôr do stredy aktuálneho dňa odvozu do 8:00 hod.

4. Odvoz odpadu nahláseného v priebehu týždňa najneskôr do  utorka do 14:00 hod sa uskutoční každú nasledujúcu stredu  v čase medzi 8:00 až 15:00, resp. podľa  množstva  nahláseného odpadu na odvoz.

5. Poplatok za odvoz odpadu sa bude platiť pracovníkom oddelenia čistoty Miestneho úradu mestskej  časti  Bratislava – Rača  priamo  pri odvoze  odpadu. Uvedený  pracovník  zároveň skontroluje  oprávnenosť  požiadavky  na  odvoz  (trvalý  alebo  prechodný  pobyt  na  území Mestskej časti Bratislava – Rača a zapojenie sa do systému množstvového zberu komunálneho odpadu v Bratislave).

Zdroj: MÚ Bratislava – Rača