Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Rača na svojom zasadnutí 25. novembra 2016 vyjadrilo nesúhlas s návrhom Všeobecne záväzného nariadenia o poplatku za rozvoj predkladaný primátorom Bratislavy. Poslanci zároveň podporili návrh na zmenu Štatútu hlavného mesta, ktorý predložili siedmi mestskí poslanci (tiež starostovia bratislavských mestských častí).

Bytová výstavba a developerský poplatok

Každá nová výstavba prináša so sebou problémy a trpia ňou ľudia v bezprostrednom okolí. Predstavitelia mestských častí preto žiadajú, aby inkasovali tzv. developerský poplatok priamo v pomere 68 – 32 percent s mestom, aby obce mohli následne budovať komunikácie, zeleň či sociálnu infraštruktúru.

Od novembra tohto roku bude na Slovensku platiť zákon o miestno m poplatku za rozvoj, podľa ktorého bude tzv. developerský poplatok platiť každá právnická aj fyzická osoba s právoplatným stavebným povolením. Zavedenie poplatku umožní obciam a mestám na Slovensku zmierňovať dopady novej výstavby a za získané prostriedky v zmysle zákona budovať novú zeleň, komunikácie či sociálnu infraštruktúru, ako sú školy, škôlky či zariadenia pre seniorov.

Občania už totiž roky kritizovali stav, keď developer prišiel do lokality, postavil svoje bytovky, zinkasoval za ne svoj zisk, ale o ďalší osud územia, nárast počtu obyvateľov či kvalitu života sa už viac nestaral. Tá ostala na pleciach samospráv, ktorých rozpočty sú limitované.

Poplatky priamo mestským častiam

V navrhovanom VZN-ku hlavného mesta sa uvádza, že správu poplatku bude vykonávať magistrát ako jeho správca, s čím sa však račianski poslanci nestotožnili. Podľa nich by správcom poplatku za rozvoj mala byť tá mestská časť, na území ktorej sa výstavba bude realizovať, keďže najlepšie pozná vlastné potreby a pomery a teda vie najefektívnejšie rozhodnúť o zúžitkovaní výnosu z poplatku.

Obce chcú 68 percent

Rovnako odmietavý postoj vyjadrili aj ostatní starostovia mestských častí s tým, že prijatiu spomínaného VZN hlavného mesta o poplatku za rozvoj musí predchádzať prijatie zmeny Štatútu hlavného mesta.

V dodatku k štatútu hlavného mesta, ktorý včera podporili aj račianski poslanci, trvajú bratislavské samosprávy jednak na prenose správy poplatku za rozvoj do kompetencie mestských častí a tiež na zmene prerozdelenia výnosu z poplatku.

Kým magistrát navrhuje delenie v pomere 50:50, starostovia chcú výnos rozdeliť v pomere 68% pre mestskú časť a 32% pre rozpočet mesta.

Včerajším schválením dodatku k Štatútu v Rači bola dosiahnutá hranica 10 mestských častí, čo je minimálny počet na to, aby na jeho prijatie v mestskom zastupiteľstve stačila prostá väčšina z prítomných poslancov.  O prijatí dodatku k Štatútu budú rozhodovať mestskí poslanci na zasadnutí mestského zastupiteľstva už 27. októbra 2016.

Za prijatie dodatku k Štatútu sa vyslovilo i Regionálne združenie mestských častí Hlavného mesta SR Bratislavy na svojom zasadnutí dňa 12. 9. 2016.

Zdroj: MÚ Rača, ilustračné foto: Račaweb