Na májovom zasadnutí miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Rača sa diskutovalo a hlasovalo aj o tom, či sa Rača zapojí do mestom navrhovaného systému parkovacej politiky. Ako hlasovanie dopadlo?

Poslanci schválili súhlas s návrhom Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území hlavného mesta, výške a spôsobe úhrady a preukázania jej zaplatenia.

Náklady mestskej časti

„Z hľadiska širokej verejnosti by sa jednotná parkovacia politika mala zamerať predovšetkým na centrálnu časť Bratislavy a priľahlé mestské časti, ako napríklad Staré Mesto, Nové Mesto, Petržalka a podobne, kde sú najväčšie požiadavky na parkovanie,“ povedal vicestarosta MČ Rača Rastislav Žitný.

Súčasný stav: Vodiči parkujú na chodníku.

Súčasný stav: Vodiči parkujú na chodníku.

Podľa neho bude zavedenie jednotného parkovacieho systému už od začiatku vyžadovať značné finančné náklady. „Tieto peniaze však budú investované predovšetkým za účelom zjednodušenia a tiež skvalitnenia parkovania pre našich obyvateľov.

Zvislé aj vodorovné dopravné značenie si budú mestské časti zabezpečovať na vlastné náklady. Takisto bude v každej mestskej časti potrebné zriadiť firmu, vybavenú výpočtovou technikou, ktorá bude zabezpečovať kontrolu úhrady parkovného.

Úhrada bude možná viacerými spôsobmi: SMS-kou, zakúpením lístka v automate alebo označením vozidla rezidentskou kartou na viditeľnom mieste za oknom vozidla.

Súhlas s podmienkami

Za mestskú časť Rača sme vyjadrili v súvislosti s vstupom do jednotného systému parkovania niekoľko podmienok, ktoré z nášho hľadiska považujeme za potrebné. Ide najmä o zabezpečenie zvýšenej frekvencie policajných kontrol a hliadok, stanovenie harmonogramu budovania parkovacích kapacít na pozemkoch hlavného mesta a tiež požiadavka na majetko-právne vysporiadanie pozemkov pod parkoviskami,“ povedal starosta Rače Peter Pilinský.

„Príjem do nášho rozpočtu z dane za vyhradené parkovanie bol v roku 2015 viac ako 46 tisíc eur, tieto peniaze využívame na opravy našich ciest. Na tento účel a na rozšírenie možností parkovania budeme využívať aj príjem do rozpočtu po zavedení jednotnej parkovacej politiky,“ doplnil račiansky starosta.

Jednotná parkovacia politika zahŕňa aj zonáciu mestskej časti podľa vyťaženosti a náporu na parkovacie plochy.

Jednotná parkovacia politika zahŕňa aj návrh zonácie v mestskej časti podľa vyťaženosti a náporu na parkovacie plochy.

Račianske zastupiteľstvo zapojí do systému regulovaného parkovania všetky komunikácie v Rači, ktoré budú rozdelené do štyroch zón.

Miestne zastupiteľstvo dnes taktiež schválilo vstup Rače do Oblastnej organizácie cestovného ruchu, podporujúcej cestovný ruch a turizmus. V rámci Rače pôjde predovšetkým o podporu vinárstva a vinohradníctva.

Zdroj: MÚ Bratislava – Rača, ilustračné foto: Račaweb