Mestská časť Bratislava – Rača vypísala na jeseň 2017 architektonicko-urbanistickú ideovú súťaž na dobudovanie, revitalizáciu a možnosti funkčného využitia budovy NKD pod názvom “Revitalizácia Nemeckého kultúrneho domu v Rači“.

Stavba z obdobia 2. svetovej vojny prešla v roku 2009-2010 čiastočnou rekonštrukciou, ale zhruba dve tretiny objektu sú nedokončené a čakajú na svoje ďalšie využitie pre verejnosť a miestnu komunitu.

Architekti, urbanisti a štúdiá zaslali v anonymnej súťaži sedem svojich návrhov. Odborná porota v zložení – Doc. Ing. arch. Milan Andráš, vicestarosta Rače Rasťo Žitný, Ing. arch. Miroslav Minca a Ing. arch. Pavol Pokorný (viac tu) a predseda poroty Mgr. arch. Miloš Juráni (viac tu) – vyberala v rámci anonymnej súťaže spomedzi siedmich návrhov. Po odbornej analýze a diskusii porotcovia nezávisle na sebe pridelili každému návrhu body od 1 do 3. Na víťaznom návrhu číslo 2 sa porota zhodla jednomyseľne.

“Porota sa pre ďalšie rozvíjanie génia loci budovy NKD a oživenie vinárskej tradície, ktorá je v Rači zakorenená, rozhodla udeliť prvú cenu návrhu č.2, ktorý spĺňa funkčné súvislosti a s minimálnymi zmenami rozvíja myšlienku vinárstva a vhodne sprístupňuje atraktívne pivničné priestory novým vstupom do fasády budovy z námestia,“ povedal na margo víťazného návrhu predseda poroty Miloš Juráni.

Všetky funkcie sú samostatné a prístupné priamo z námestia, vďaka presunutiu garáži do podzemia ostáva námestie voľné pre ďalšie voľnočasové aktivity.

„Víťazný projekt z dielne architekta Ing. arch. Radovana Krajňaka s navrhovaným využitím a rozsahom služieb v objekte NKD napĺňa celé spektrum – od kultúrno- spoločenských, cez reštauračné, až po poskytnutie ubytovacích kapacít penziónového typu,“ povedal starosta Rače Peter Pilinský. „Som rád, že máme v rukách takýto ideový návrh riešenia doteraz aj nevyužívaných priestorov v NKD a hlavne že ho vybrali fundovaní odborníci.”

NÁVRH č. 1:

Hlavným motívom je znovunavrátenie kultúry do objektu Nemeckého kultúrneho domu, zapojenie do organizmu sídla, prepojenie s okolím a oživenie miesta po celý rok. Cieľom riešenia návrhu číslo 1 bolo pozdvihnúť kultúrnu, spoločenskú, architektonickú hodnotu pamiatky, vytvorením nového predpolia s námestím a pohotovostným parkovaním. Hlavnými tézami konceptu bolo doplnenie už zaužívanej kultúrno spoločenskej funkcie v hlavnej sále krídla „B“ o ďalšie verejné funkcie so zachovaním tradície výroby vína.

Reorganizovaním priestoru námestia sa mal vytvoriť spoločensko-stretávací priestor adekvátny pre centrum kultúry s možnosťou usporiadania akcií počas celého roka bez zabratia parkovacích plôch. Prinavrátenie zelene v podobe stromoradia pred hlavnou budovou mal byť odkaz na históriu, kedy zeleň bola súčasťou tohto priestoru. Hlavným cieľom bolo previazanie vnútorného života s exteriérom pomocou zväčšenia presklených plôch v parteri krídla „C“ a podlubí hlavnej budovy.

Dopravné riešenie bolo akceptované a prebraté z projektu Rínok Rača, kde je navrhnutá reorganizácia priľahlých dopravných plôch a križovatiek. Architektonický koncept tohto návrhu je založený na rešpektovaní objektu v jeho architektonickom výraze s prvkami nemeckej hradnej architektúry a dopĺňa ho súčasnou jednoznačne odlíšenou výrazovou vrstvou.

Podrobnejšie informácie o tomto Návrhu 1 a vizualizácie nájdete tu.

NÁVRH č. 2 (víťaz)

Budova Nemeckého kultúrneho domu má neuveriteľný potenciál z hľadiska využiteľnosti na kultúrno-spoločenské akcie a propagácii Račianskeho vinohradníctva a vinárstva. Navrhované využitie a rozsah služieb v objekte NKD napĺňa celé spektrum, od kultúrno- spoločenských udalostí rôznych veľkosti a zamerania, cez reštauračné služby, až po poskytnutie ubytovacích kapacít penziónového typu.

2. REVITALIZÁCIA NEMECKÉHO KULTÚRNEHO DOMU V RAČI

Samostatne fungujúce celky v rámci NKD sa navzájom dopĺňajú a vytvárajú spolu moderné kultúrno-spoločenské centrum poskytujúce komplexné služby. Celý objekt prispieva k zvýšeniu turistického ruchu v samotnej Rači a celej oblasti.

Podrobnejšie informácie o tomto Návrhu 2 a vizualizácie nájdete tu.

NÁVRH č. 3

Architekt v tomto návrhu pristupoval ku NKD s rešpektom v celej jeho podobe, architektonickom stvárnení, urbanistickom usporiadaní so všetkými súvislosťami na okolie. Ale keďže na nachádzame v inom storočí ako bol postavení, samozrejme prichádzajú nové nároky na funkčnú náplň objektu, ako ho zaradiť do fungovania dnešného sveta. Znovu ho vraciame do života a snažíme sa naplniť objekt požadovanými funkciami a ich optimálnym usporiadaním v existujúcom objekte, tak aby mohli jednotlivé prevádzky fungovať od seba nezávislo.

3. REVITALIZÁCIA NEMECKÉHO KULTÚRNEHO DOMU V RAČI

Námestie bolo možné realizovať samostatne bez priestorov Nemeckého kultúrneho centra. Je koncipované jednoduchým rastrom stromov a celoplošne pochôdznym kamenným mlatom, ktorý prírodne ladí s vinohradníckym okolím Rače. Tým sa stáva námestie výsostne peším prostredím doplnené o parkové prvky navádzajúce k vstupným priestorom do objektu NKD. Ich tvar je odvodený od dreveného sudu na víno.

Podrobnejšie informácie o tomto Návrhu 3 a vizualizácie nájdete tu.

NÁVRH č. 4

Nemecký kultúrny dom nachádzajúci sa v Bratislave v mestskej časti Rača oplýva bohatou históriou a tradíciou vinárstva. Preto sa architekti tohto návrhu rozhodli obnoviť výrobu vína v Nemeckom dome a voliť funkcie, ktoré by umožňovali sprístupniť objekt širšej verejnosti, ako to bolo v minulosti. V hlavnej časti objektu situovali detašované pracovisko ÚĽUVu (kurzy šitia, čipkárstva, umeleckého šperku, drotárstva, košikárstva s grafickou a keramickou dielňou a tanečnou sálou) s možnosťou workshopov a krátkodobého prenocovania netradičnou formou.

REVITALIZÁCIA NEMECKÉHO KULTÚRNEHO DOMU V RAČI

Zázemie reštaurácie sa rozhodli presunúť do suterénu pod krídlo B, aby neuberali priestor na sedenie v reštaurácií. Reštauráciu otvárajú nielen v rámci vnútorného priestoru, ale prepájajú ju aj s exteriérom pomocou terasy. Otvorenie vnútorného priestoru nie je len z funkčného hľadiska, ale aj z hľadiska presvetlenia, keďže v súčasnosti sú dané priestory tmavé.

Podrobnejšie informácie o tomto Návrhu 4 a vizualizácie nájdete tu.

NÁVRH č. 5

Ťažiskom tohto návrhu je otvoenie pôvodného technologického priestoru vinárskych pivníc. Vytvorené priame prepojenie vonkajšieho prostredia s vnútorným výtvára schodisko s pobytovou zónou. V návrhu je odstránená prístavbu z roku 2010, ktorá nebola dokončená. Doplnené sú hlavné vstupy do prevádzok a vstupných zón objektu.

5 REVITALIZÁCIA NEMECKÉHO KULTÚRNEHO DOMU V RAČI

Navrhované funkcie sú odvodené od existujúceho stavu a plánovanej výstavby obytného súboru – parter je oživený reštauráciou a obchodnými priestormi, nadzemné podlažia sú venované administratívnym priestorom a co-workingovým ateliérom – zdieľaným priestorom pre komunitu nezávisle pracujúcich ľudí nielen z Rače. Viaceré úrovne priestorov sú prepojené točitými schodiskami – motív odvodený od analógie stáčania hrozna.

Podrobnejšie informácie o tomto Návrhu 5 a vizualizácie nájdete tu.

NÁVRH č. 6

Vínna pivnica je prístupná cez nové schodisko s výťahom a návrh počíta s rekonštrukciou. Podzemné klenbové miestnosti sú vhodné pre rôzne akcie, ako sú banket, večera, recepcia atď. Vstupná hala na prízemí je ústredným bodom budovy, z ktorého sa dajú dosiahnuť všetky funkčné priestory budovy. Na prízemí hlavnej budovy sa nachádzajú verejno – kultúrne priestory.

6 REVITALIZÁCIA NEMECKÉHO KULTÚRNEHO DOMU V RAČI

Podrobnejšie informácie o tomto Návrhu 6 a vizualizácie nájdete tu.

NÁVRH č. 7

Základnou myšlienkou tohto návrhu je združenie väčšiny reprezentatívnych, servisných a kultúrnych funkcií, ktoré ponúka mestská časť Rača svojim občanom, do jedného celku v objekte Nemeckého domu. Priestor pred Nemeckým domom je podľa architekta jedným z mála verejných priestorov v Rači, kde je možné vytvoriť námestie. Návrh definuje polootvorené námestie ohraničené z dvoch strán Nemeckým domom z jednej strane pešou promenádou nadväzujúcou na návrh obytného komplexu Rínok a ulicou Barónka.

7 REVITALIZÁCIA NEMECKÉHO KULTÚRNEHO DOMU V RAČI

Oproti terajšiemu riešeniu je zmenšené parkovisko, ktoré bude slúžiť len pre návštevníkov úradu. Parkovisko pre zamestnancov umiestňujeme za budovou v priestore asanovanej stavby. Parkovisko je od pobytovej plochy námestia oddelené zeleňou. Námestie je zariadené lavičkami, malým detským ihriskom, stojanmi na bicykle a verejným osvetlením.

Podrobnejšie informácie o Návrhu 7 a vizualizácie nájdete tu.

Zdroj: MÚ Rača, úprava: Račaweb, vitualizácie: autori/Račaweb