Zámer výstavby 8 viacpodlažných objektov so 400 bytmi resp. apartmánmi a obchodnými priestormi v lokalite vinohradu Rinzle už má rozhodnutie v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) a tiež kladné záväzné stanovisko magistrátu Hlavného mesta SR Bratislavy!

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, po vykonaní zisťovacieho konania pre navrhovanú činnosť rozhodol, že zámer sa nebude posudzovať. Pre developera, ktorým je spoločnosť Bývanie pod lesom, s.r.o. (viac tu), to znamená výrazné uľahčenie povoľovacieho procesu.

Nasledovala žiadosť o posúdenie magistrátu a ten už dal projektu rovnako zelenú…

V Hroznovom sade má pribudnúť okolo 400 bytov, apartmánov a obchodných priestorov

Okresný úrad Bratislava určil podmienky na eliminovanie alebo zmiernenie vplyvu navrhovanej činnosti na životné prostredie, ktorým má žiadateľ vyhovieť v rámci prípravy projektovej
dokumentácie pre ďalšie stupne povoľovacieho procesu.

Ide napríklad o povinnosť doplniť do parteru jednej budovy doplniť minimálne 2 triedy materskej školy, ktorá sa bude v prípade potreby môcť dispozične prerobiť na denný stacionár alebo centrum pre klub seniorov a do parteru jednej budovy doplniť aj menšie lokálne potraviny. Takisto zabezpečiť vybudovanie úsekov cyklotrás R53 a R33 priľahlých k miestu realizácie navrhovanej činnosti.

Známy vinohradnícky hon Rinzle vyklčovali len túto zimu…

Na dobrovoľné zváženie developera ponecháva OÚ možnosť vymedziť priestory na zdravotné ambulantné služby, poštové služby.

Čo všetko má vyrásť vo vinici Rinzle?

V rámci projektu Hroznový sad 2 má vyrásť spolu až 8 budov s bytmi, apartmánmi a tiež obchodnými priestormi či priestormi občianskej vybavenosti. Spolu ide podľa dokumentov developera o 228 bytov a 183 iných priestorov (apartmánov, obchodných priestorov). K tomu samozrejme pribudnú aj komunikácie, siete a ďalšia infraštruktúra.

Hroznový sad 2 má priniesť výstavbu 8 bytoviek.

Polyfunkčný bytový dom A + B

Objekt A má 8 nadzemných podlaží. 1-4.NP bude slúžiť ako nájomné jednotky, parter bude vyhradený pre služby a ostatné podlažia budú administratívne. Na 4-8. NP sa budú nachádzať byty, na každom podlaží bude 7 bytov.
Objekt B má 7 nadzemných podlaží. 1-3.NP bude slúžiť pre občiansku vybavenosť s prenajímateľnými nájomnými priestormi, na 4-7.NP budú byty a na každom podlaží bude 7 bytov. Na najvyššom podlaží vznikne 6 bytov.

Polyfunkčný bytový dom C + D

Objekt C má 8 nadzemných podlaží. 1. NP bude slúžiť pre občiansku vybavenosť s nájomnými priestormi. Parter je vyhradený pre služby, ostatné podlažia budú administratívne. Na 2-8. NP budú byty, na každom podlaží bude 7 bytov.
Objekt D má 6 nadzemných podlaží. 1-2. NP bude slúžiť pre občiansku vybavenosť s nájomnými priestormi. Na 3-6. NP budú byty, na každom podlaží bude 7 bytov.

Bytový dom E

Tri byty na 1. PP podlaží majú navrhnuté predzáhradky nad podzemnou garážou. 1. NP využíva danosti svahovitého terénu a 3 z 5 bytov má tiež predzáhradky na teréne. 2. a 4. NP má 5 bytov na poschodí. 5. NP je ustúpené podlažie s 2 bytmi.

Najvyššie budovy budú mať 8 nadzemných podlaží.

Bytový dom F

Tri byty na 1. PP podlaží majú predzáhradky nad podzemnou garážou. Tri byty na 1. NP majú predzáhradky na teréne a 2 byty balkón. 2. a 4. NP má 5 bytov na poschodí. 5.NP je ustúpené podlažie s 2 bytmi.

Bytový dom G

Tri byty na 1. PP podlaží majú predzáhradky nad podzemnou garážou. Tri byty na 1. NP majú predzáhradky na teréne a 3 byty balkón. 2. až 4. NP má 5 bytov na poschodí. 5. NP je ustúpené podlažie s 2 bytmi.

Bytový dom H

Tri byty na 1. PP podlaží majú predzáhradky nad podzemnou garážou. Tri byty na 1. NP majú predzáhradky na teréne a 3 byty balkón. 2. až 3. NP. podlažie má 5 bytov na poschodí. 4. NP zaberá okolo 60 % zastavanej plochy podlažia pod ním a nachádzajú sa tu 3 byty s terasami.

V objektoch majú pribudnúť štyri stovky bytov, apartmánov a priestorov.

Hrozba ďalšej výstavby v lokalite

Okrem projektu Hroznový sad 2 sú podľa údajov z katastra scelené aj susediace vinohradnícke hony. Viaceré spoločnosti majú skúpené parcely tak z východnej, ako aj západnej strany plánovaného projektu a je preto možné očakávať, že po Hroznoivom sade budú pribúdať ďalšie žiadosti developerov o vydanie kladných stanovísk k bytovej výstavbe.

V lokalite preto treba do budúcnosti očakávať zvýšenú frekvenciu dopravy a tiež nároky na služby obyvateľom, ako sú napríklad školy, škôlky, voľnočasové aktivity či priestory pre seniorov.

V okolí Hroznového sadu 2 už skúpili developeri ďalšie vinice na budúcu výstavbu…

rw, vizualizácie Bývanie pod lesom, s.r.o./MoroczTacovsky